Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


© Jolanta Klietkutė, 2010 m.

Kapinės

Pakutuvėnų kaimo kapinės „yra netoli nuo bažnyčios (apie 100 m). Tai gražus smėlio kalnelis, kurio vieną krantą plauna Minija. Kapinėse yra keli seni kryžiai, keli aukšti medžiai. Aptverta spygliuotos vielos tvora. Kapinių ilgis 92 m, plotis 80 m. Žemė kapinėms aukota Stanislovo Grigalauskio. Kapinėms reikalingas išplanavimas ir apsodinimas medeliais, ką manoma padarytį šį rudenį. Kapai pašventinti J.E. vyskupo V. Borisevičiaus 1942 05 03 d. Dalis kapų palikta nekrikštams.“  (Pakutuvėnų bažnyčios, Rietavo dekanate, Telšių vyskupijoj inventorizacijos sąrašas 1942 09 10 d.) Parapijines kapines dekoratyviniais medžiais apsodino Salys Kazimieras, buvęs sodininkas mėgėjas.

Pakutuvėnų kapinės, kaip parapijinės, pašventintos 1942 metų pavasarį, tačiau vietiniai gyventojai prisimena iš labai senų laikų čia buvus senkapius, kurie buvo šalia dabartinės kapinių koplyčios, šlaitu žemyn link Minijos upės. Juose yra buvę du kokių 6 m aukščio mediniai kryžiai su trimis kryžmomis, čia išstovėję per 100 metų, nes pokario metais jau buvo visiškai supuvę. Antkapinių paminklų nebuvo papročio daryti, dėl to senkapiai neprižiūrimi greitai nunyko. (Šakinio Juozo interviu)

Istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Pakutuvėnų kaimo kapines radau 1798 m. balandžio mėn. Kulių parapijos metrikuose. 
Metrikų duomenimis 1798-1941 metais Pakutuvėnų kapinėse buvo laidojami mirę nesantuokiniai kūdikiai ir be šv. Sakramentų mirusieji. Visi kiti Pakutuvėnų kaimo tikintieji buvo laidojami daugiausia Kulių kapinėse. 

Kapinių landšaftas labai nelygus – duobėtas, centre palikta labai daug tuščios vietos – „ramybės pieva“.

Labai daug visiškai apleistų ir žole apaugusių kapų, tačiau iškilusios kalvelės vis dar tebežymi jų vietą (tokių kapų žemėlapyje nebežymėjau, pažymėti tik tie, kurie dar aptverti betoniniu apvadu).

Sudarytame plane
neišlaikyti atstumai, labiau kreipiau dėmesį į tai, kad būtų lengviau atrasti kas šalia ko yra palaidotas.

2016 m. Pakutuvėnų kapinių surašymo duomeninis iš viso yra 187 kapai (vos įžiūrimi kauburėliai nebuvo skaičiuojami), iš jų 21 kapas be užrašų, kas palaidota – nežinoma, vienas medinis kryžius be kapo: tai 1941 m. trisdešimtmetis Videika, buvęs daug vyresnis už nusižiūrėtąją aštuoniolikmetę Anicetą Grigalauskaitę, prašė Dievo malonės, kad ji sutiktų tekėti už jo, ir ta intencija pastatė kapinėse kryžių. Dievas jo prašymą išklausė.

Į viršų...

Palaidotųjų Pakutuvėnų kapinėse sąrašas:


DalisC


Dauguma kapu tokie
Dauguma kapų - tokie


Jonušo Kosto kapo paminklas


Stonkų kapų paminklas, kurį šie pasistatė
1961 m. dar gyvi būdami. Jį padarė garsusis
šio krašto akmentašys salantiškis Kazimieras
Orvydas - brolio Gabrieliaus tėvas.

Stonkai
Ažuolinis kyržius (pagal br. Gedimino Numgaudžio OFM projektą) ant Jūratės Pauliukonytės–Gentlesk kapo. Jos pelenus iš JAV parvežė brolis Gediminas ir palaidojo Pakutuvėnų kapinėse.Salienės Marijos ir jos sūnaus Zenono kapai 2007 m.


Vėlinės 2001 m.


Žiema 2006 m.

Numeris prieš pavardę rodo kapo vietą plane.

1. Kazlauskas Juozas 1901–1957
2. Mikalauskas Jonas (1896–1946-03-05)
3. Viktorija Mazrimienė (Jurkutė) 1869-1956-12-19
4–7. Nežinomas
8. Rupeikienė Petronėlė 1870–1952-09-08
9. Rupeika Izidorius 1890–1959-11-14 m.
10. Žilinskienė Domicėlė 1900–1998
11. Žilinskas Jonas 1889–1948(-04-18)
12. Razma Alfonsas 1911–1990
13. Razmienė Domicėlė 1921-2010-03-08
14. Razma (sūnus) Alfonsas 1946–1949-01-09
15. Petrikienė Petronėlė 1914–1948(-08-17)
16. Petrikas Jurgis 1910–1998
17. Žilinskaitė Kazimiera 1896–1982
18. Gaudutis Kostas 1908–1991
19. Gusčius Kazys 1895–1948(-04-01)
20. Gusčienė Ona (Kaniavaitė) +~1978
21. Žilinskas Petras 1936–1990
22. Grigalauskas Stanislovas 1883-1960-05-15
23. Grigalauskaitė Stanislava
24. Šleinienė Zuzana 1897(3)–1950-03-09
25. Knietienė Elzbieta 1903–1997
26. Knieta Steponas 1933–2000
27. Šakinis Justinas 1912–1944-06-03
28. Malakauskienė Petronėlė 1895 (1885) – 1966-12-30
29. Malakauskienė Morta 1913–2000
30. Malakauskas Liudvikas 1913–1973
31. Brazdeikis Aleksas 1896–1954
32. Stropus Valentinas 1903–1949-09-03
33. Stropienė Cecilija (Brazdeikytė)
34. Stropus Stasys 1941-04-25–2009-02-24
35. Lukauskas Antanas 1894
36. Lukauskienė Petronėlė 1902
37. Lukauskaitė Birutė 1940 m. sausis – 1944-03-12
38. Domarkas Juozas 1860–1943-10-22
39. Domarkienė Ona 1869–1945-02-23
40. Šiaulienė Stanislava 1938–
41. Stonkus Antanas 1886–1967-06-27
42. Stonkienė Marija 1890–1967-07-26
43. Lukauskas Damijonas 1908–1963-05-09
44. Anužis Bonifacas 1872–1963-01-25
45. Mažeikienė Aniceta 1917–1956(1955-11-06)
46. Nežinomas
47. Šleinius Edvardas 1933–1947-03-05
48. Gedgaudų Adelė 1898–1981
49. Gedgaudas Juozas 1898–1956-01-19
50. Stroputė Juzefa 1902–1981
51. Kneita Ignas 1897–1950-08-18
52. Kontrimas Vincas 1888–1945-03-15 (tragiškai žuvęs)
53. Kontrimas Vincas 1929–1944-08-03 (tragiškai žuvęs)
54. Stropienė Marija 1964 (1894-1965-01-13)
55. Stonkus Jonas 1928–1997
56. Stonkienė Eugenija 1932–
57. Salienė Ieva (Stuopelytė) 1875–1958-07-22
58. Salys Kazimieras 1871–1944-06-06
59. Šakinienė Petronėlė 1909–1988
60. Šakinis Antanas 1913–2001
61. Potkočiumas Vladas 1902–1961-07-13
62. Potkočiumas (sūnus) Pranas 1941–1950-02-16
63. Brazdeikienė Konstancija 1873–1940
64. Kniukšta Antanas 1895–1966-06-04
65–66. Nežinomi
67. Jurčius Antanas
68. Grigalauskaitė Aniceta 1923–1945-08-10
69. Tuščias plotas
70. Grigalauskienė Anelė 1893–1947-09-13
71. Stuopelis Ignas 1924–1961-05-22
72. Stuopelytė Zita 1947–1948-02-19
73. Basevičienė Barbora 1888–1961
74. Lubys Antanas 1895–1947-07-18
75. Lubytė Ona 1933–1955-01-02
76. Jucienė Barbora 1881–1945-05-01
77. Jucys Julijonas 1908–1973
78. Jucienė Petronėlė 1923–2012-03-02
79. Nežinomas
80. Stropienė Marijona 1885–1944-09-09
81. Kalačauskas Pranas 1872-1956
82. Bogužienė Konstancija 1904-1984
83. Bogužaitė Olga 1939-2014
84. Rūtė Konstantinas (Šliožių k.) 1888 – 1946-05-30
85. Rūtienė Ona 1888–1975
86. Narkus Mečislovas 1927-05-12 - 1945-08-02
87. Buginienė Marė 1887–1957-05-15
88. Valužienė Barbora 1878–1948-11-25
89. Drungilienė Zofija 1913–1976
90. Žygus Kazimieras 1908–1959-04-22
91. Žyguvienė Julija 1906–1994
92. Liaudanskienė Zuzana 1886–1947-05-09
93–94. Nežinomi
95. Salienė Zuzana 1894-1964-11-13
96. Lukauskas Gaudencijus 1916-1945-02-11 97. Nežinomi
98. Lukauskas Juozas 1867–1945-04-21
99. Nežinomas
100. Petrauskaitė Julijana, Igno 1878 – 1966-02-20
101. Petrauskaitė Elena, Igno ~1880 – 1958-01-17
102. Sakuotis Ignas 1877-1950-01-01
103. Sakuotytė Aniceta 1920-2012-09-27
104. Sakuočių Anastazija
105. Stroputė Justina 1894 (1885?)–1963-08-16
106. Bugaila Kazimieras 1868–1944-05-06
107. Bugailienė Domicėlė 1899-12-25 – 1951-07-16
108. Eglinskienė Juzefa 1922 – 194405-22
109. Brazdeikienė Domicėlė 1891–1961-08-11
110. Preibys Juozas 1850–1944-03-17
111. Preibys Albertas 1939–1944-04-04
112. Preibys Donatas 1937–1968 (1958-01-16)
113. Beivydas Stanislavas 1900–1956
114. Beivydienė Kazimiera 1897–1982
115. Nežinomas
116. Jucys Juozas 1880–1952-09-29
117. Jucytė Zuzana 1908–1953-03-20
118. Lukauskienė Zuzana 1890–1964 (1961-01-11)
119. Salienė (Astrauskaitė) Ieva 1879 – 1944-05-15
120. Stuopelienė Barbora 1906–1986
121. Stasys Stuopelis 1900–1986
122. Stuopelytė Stanislava 1926–2012-06-19
123. Stropienė Marcijona 1880–1947-04-19
124. Poškienė (Lubytė) Karolina 1854 – 1944-11-19
125. Poškus Liudas 1882–1949-01-15
126. Poškus Simonas 1878–1950-04-18
127. Gedgaudas (kūdikis iš Mažiavų)
128. Gusčius Vilius Julijonas 1941-11-20 – 1945-08-12
129. Žilinskas Pranciškus 1896–1968-08-11
130. Žilinskienė Stanislava 1911–1946-05-14
131. Žilinskaitė Eugenija 1935–194410-26
132. Žilinskas Pranas 1939–1945-07-31
133. Žilinskas Petras 1941–194410-26
134–135. Saliai (Salys ir Salienė nuo Vaitkių, Kartenos)
136. Pauliukonytė–Gentlesk Jūratė 1943-04-07 – 2003-11-29
137. Valinskis Linas, 1982–2013-04-16
138. Valinskienė Vida 1955-
139. Baltas marmurinis kryželis
140. Kasparavičius Juozapas 1872 – 1945-11-18 (iš Karklėnų)
141. Kasparavičienė Marcijona 1886 – 1958-04-30 (iš Karklėnų)
142. Kasparavičius Juozapas 1920 – 1943-06-16 (iš Karklėnų)
143. Nežinomas
144. Salienė Marija 1857–1955-12-26
145. Salienės sūnus Zenonas 1896–1952-10-20
146–147. Nežinomi
148. Barvių Zuzana 1891–1947
149. Barvys Kostas 1888–1952
150. Grigalauskas Tadas 1870–1949-12-25
151. Grigalauskienė Marytė 1971–1948-09-25
152. Grigalauskas Alfonsas
153. Paulauskienė Barbora (liūdi Savinų šeima) 1853–1957-02-07
154. Kazlauskienė Konstancija 1870–1945 (1848-05-28)
155. Vaurų Birutė 1949–1951
156. Vauras Jonas 1898–1964
157. Vaurų Stasė 1900–1969
158. Vaurų Barbora 1858–1947
159. Nežinomas
160. Stropus Vladas 1896–1948-02-24
161. Anužienė Konstancija 1879–1946-06-13
162. Dobilienė Liuda 1866–1952-06-01
163. Nežinomas
164. Kryžius be kapo (užrašo nėra)
165. Lingytė Eugenija 1945-06-26–1945-08-18
166. Navardauskas Konstantinas 1952 – 2000-09-27
167. Navardauskas Arvydas 1986-2008-02-25
168. Pranas Drungilas 1892-1948-05-17 (nuskendo Minijos sūkuryje, palaidotas kapinių vietoje paliktoje nekrikštams)
169. Stankus (Stonkus) Jonas 1900–1944-12-07
170. Stankienė (Stonkienė) Ona (Jono Stankaus žmona) 1900–1945-01-11 (liūdi duktė ir sūnus)
171. Nežinomas
172. Jonušas Kostas 1891 – 1945-03-27
173. Kalčauskienė Ona 1855 – 1945-01-13
174. Vengalienė Morta 1910–1992
175. Vengalis Kazimieras 1894–1982
176. Vengalienė Ona (Vengalio Kazimiero mama) 1862–1943-04-08
177. Vengalis Kazimieras 1936–2002
178. Vengalienė Adelė 1935
179. Nežinomas
180. Nežinomas. Nubiręs užrašas „M 195“ (?)
181. Drungilas Mykolas 1891–1948-03-22
182. Drungilų Petronėlė 1897–1977
183. Kasparavičius Juozapas
184. Kasparas Kazys 1923–1998
185. Kasparavičius Juozapas 1903–1964
186. Pokvytis Orestas 1980–2006
187. Ketlerius Kostas 1971-03-28 – 2016-02- 28

Kapinių nuotraukų albumas.

Į viršų...

Kapinių planai (paspaudus ant žemėlapio – jis bus padidintas):© 2016-04-22, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com