Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2020 m.

 • Kovo 14 d. Covid-19 pandemijos karantinas. Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacinis pranešimas: Šv. Mišių metu prašome susirinkusius laikytis kuo didesnio atstumo vieni nuo kitų, jei įmanoma sėdėkite bent per metrą. Kviečiame persėsti į laisvus suolus, kiek įmanoma nesėdėti vieni už kitų. Jeigu esate vyresnio amžiaus, jaučiate ligos simptomus, sergate, ar esate rizikos grupėje, kviečiame į šv. Mišių auką jungtis iš namų Marijos Radijo pagalba. Tie, kas yra neseniai grįžote iš užsienio, taip pat kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti šv. Mišiose iš savo namų. Kol yra viruso plitimo grėsmė, šv. Mišiose komuniją galėsite priimti trimis būdais: įprastai (į burną), į rankas arba dvasinę komuniją. Priimdami komuniją į rankas ištiesiame dešinės rankos delną į priekį, į jį dedame kairį delną. Įdėjus ostiją į kairį delną, nesitraukdami nuo kunigo, ją paimame dešinės rankos pirštais ir įsidedame į burną. Delnų kraštai neturi būti užriesti į viršų; priimant komuniją reikia stengtis nekelti delnų į viršų bei nepaliesti kunigo rankų. Kol viruso plitimo grėsmė išlieka, pareigą dalyvauti sekmadienio Mišiose galite atlikti ir klausydami Mišių per radiją ar televiziją.
 • Kovo 19 d. šv. Juozapo iškilmė. Lietuvos vyskupų informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis: Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems (plg. Mt 5, 15). „Kur avys, ten ganytojai“ – šiuo sudėtingu metu kunigo tarnystė įgauna kitas formas. Dėl karantino nėra bendrų susibūrimų pamaldoms, parapijiečiai, šeimos nelankomi jų namuose. Tačiau kunigas turi galimybę palaikyti parapijiečius: – pasilikdamas savo tarnystės vietoje, – kasdien melsdamasis už parapijiečius šv. Mišių aukoje, Valandų liturgijoje, – numatytu laiku budėdamas raštinėje ar bažnyčioje, kad patarnautų pavieniams svarbiu reikalu besikreipiantiems žmonėms (dėl išpažinties, dvasinės pagalbos, šv. Mišių užsakymo ir t. t.), – būdamas pasiekiamas prireikus pasikalbėti viešai paskelbtu telefono numeriu ar kitomis komunikacijos priemonėmis. Krikštas: Kūdikiui esant mirties pavojuje, Krikštas yra teikiamas neatidėliojant (kan. 867 §2). Šiuo metu kūdikis krikštijamas, dalyvaujant tik tėvams ir krikštatėviams. Apsvarstytina galimybė Krikšto šventimą atidėti iki laiko, kai bus atšauktas karantinas. Eucharistija: Aukojamos šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis. Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių. Tikintieji tą dieną yra kviečiami savo intencija melstis namuose, jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto transliacijos dėka, ir priimant dvasinę Komuniją. Bažnyčios šiuo metu yra atidarytos tik privačiai, neorganizuotai pavienių tikinčiųjų maldai. Bažnyčioje nerengiamos bendros pamaldos: nekalbamas Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, litanijos, neinamas Kryžiaus Kelias ar Kalnai. Atgailos sakramentas: Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Kunigai yra pasirengę išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių. Kai nėra galimybės atlikti sakramentinę išpažintį, labai rekomenduojama vadinamoji dvasinė išpažintis: ją sudaro tobulas gailestis dėl nuodėmių ir pasiryžimas atlikti sakramentinę išpažintį. Tobulas gailestis yra tada, kai gailimasi ne iš Dievo baimės, bet iš Dievo meilės. Tobulas gailestis naikina nuodėmes, tačiau lieka pareiga vėliau jas išpažinti sakramentinėje išpažintyje, kai tik tai bus įmanoma. Ligonių lankymas: Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą ir kitus sakramentus, nors įprastas ligonių lankymas laikinai nutraukiamas. Patarnaujant ligoniams, naudojamasi būtinomis apsaugos priemonėmis, laikomasi ligoninėse nustatytos tvarkos. Pasirūpinti vienišais, sergančiais giminaičiais ar kaimynais, kad jie neliktų be maisto, pagalbos ar paprasto žmogiško bendravimo, kad ir telefonu – tai labai svarbus artimo meilės darbas. Laidotuvės: Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį taip pat aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o apeigos atliekamos tik kapinėse. Raskime naujų būdų malda ir užuojauta pasiekti ir palaikyti artimuosius. Santuokos: Jau suplanuotas santuokas siūlytina nukelti vėlesniam laikui. Priešingu atveju jos laiminamos dalyvaujant tik sužadėtiniams ir dviem liudytojams. Maldos tiltas: Raginame pagal galimybes kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus. Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
 • Balandžio 19 d. parapijiečių pastangomis atstatyti trys kryžiai ant kalvos priešais bažnyčią.
 • Liepos 13 d. iš parapijos klebono pareigų pasitraukė br. Antanas Blužas OFM.
 • Liepos 14–17 d. stovykla „Psalmyno žmogaus šlovinimo kelias“ skirta visiems, kas tik trokšta šlovinti Viešpatį ir melstis už pasaulį. Konferencijas vedė doc. dr. Ingrida Gudauskienė. Eucharistijos šventimui vadovavo br. Gediminas Numgaudis OFM. Šlovinimą vedė Violeta Gaubytė ir grupė Christ team (Krikščioniško šlovinimo grupė iš Kauno), Gyvieji Akmenys, Naujoji Sandora, Eugenijus Kanevičius. Liudijo ir šlovino Rugilė Daujotaitė. Stovyklos vedėja Ieva Mockevičienė. Stovykla vyko be registracijos, be bendro maitinimo, nemokamai. Būtina turėti savo palapinę ir maisto. Tausodami gamtą nenaudojome vienkartinių indų. Būtina turėti savo asmeninį puodelį ir indus. Priminimas, kad Pakutuvėnai yra blaivybės zona. Nepilnamečių asmenų be suaugusiųjų negalime priimti.
 • Liepos 14–17 d. Greta susapnavo sapną: „sapne ėjau keliu, tarytum Kuršių Mariose, iš abiejų pusių platūs vandenys. Diena buvo saulėta. Atidžiau pažvelgusi į vandenį pamačiau įvairius jūrų gyvūnus: ruonius, žuvis, jūrų liūtus ir t.t., jie visi plūduriavo išvertę pilvus. Tada aš, br. Gediminas ir Ieva M. ieškojome priežasties, kas užnuodijo vandenį ir kodėl mirė tiek daug žuvų. Vėliau radome į vandenį suverstų morkų krūvas, kurios ir užnuodijo vandenį“.
 • Liepos 14–17 d. Stovyklos metu šalia tvartelio atsivėrė šaltinis (sruvena tiesiai į rūsį).
 • Liepos 21–26 d. planuota šeimų stovykla neįvyko dėl covid-19 rizikos.
 • Liepos 20–25 d. „Motinų maldoje“ piligriminis žygis Kretinga–Kryžių kalnas. Viena nakvynė – Pakutuvėnuose.
 • Liepos 26 – rugpjūčio 02 d. Žemaitijos regiono AA stovykla.
 • Nuo rugpjūčio 9 d. šv. Mišios Pakutuvėnų bažnyčioje vyks tik sekmadieniais 12:00 val.
 • Rugpjūčio 15 d. bendruomenės nariai Vidmantas ir Renata neteko automobilio, kuris jiems buvo labai reikalingas darbui. Paskelbta aukojimo akcija, kad padėtume jiems įsigyti naują automobilį.
 • Rugsėjo 1 d. pradėta YouTube kanale tiesioginė kiekvienų šv. Mišių transliacija.
 • Rugsėjo 9 d. bendruomenės nariams Vidmantui ir Renatai už suaukotas lėšas nupirktas automobilis. Dėkojame visiems už gerumą.
 • Rugsėjo 14 d. Dėkojame Prano Varkojo šeimai už Pakutuvėnų bažnyčiai dovanotas granules židiniui kūrenti. Jų dėka žiemą mūsų bažnyčioje galėsime džiaugtis jaukumu ir šiluma.
 • Rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų genocido dieną permaldavimo žygis Plungėje. Maldai už genocido aukas ir žydų bendruomenę, gyvavusią Plungėje, rinkomės 10:00 val. buvusios sinagogos vietoje (aikštelėje šalia J. T. Vaižganto g. 1). Su malda keliavome į Kaušėnų memorialą.
 • Spalio 24 d. Ievos ir Gedimino Mockevičių vestuvės. Ceremonija – bažnyčioje, šventė – angare.
  Lapkritis. Br. Pauliaus Vaineikio OFM šlovinimo grupė (vėliau pavadinta „Gyvasis vynmedis“) pradeda savo veiklą. Kiekvieną sekmadienį renkasi Pakutuvėnuose į repeticijas.
 • Lapkričio 17 d. Agnė ir Greta pirmą kartą pasninkauja už Pakutuvėnus, br. Gediminą, stiprų šv. Dvasios išsiliejimą, už stebuklus ir matomą Viešpaties Šlovę. Kitiems drąsiai ima kalbėti, kad į Pakūtą plauks tūkstančiai žmonių, žmonės čia atėję pažins Gyvąjį Dievą, įtikės ir atsivers. Dievas darys didžių stebuklų, čia bus išmetama daugybė ramentų, neįgaliųjų vežimėlių, nes jų tiesiog nebereikės. Senojo angaro nebeužteks, reiks didesnio (arenos), kur bus šlovinamas Dievas. Tarnautojai bus tarsi nematomi Dievo nuolankūs, tarnai. Žmonės išvykę iš Pakūtos sakys: „Pažinau Jėzų“. Atsiras naujų pašaukimų. Kasdien vyks Šv. Mišios. Atgulusi pokaičio Agnė susapnavo sapną: „Sapnuoju, kad atsikeliu. Veiksmas atrodo realus, tartum iš tikrųjų būčiau atsikėlus. Girdžiu, kad kažkas ateina į trečią bažnyčios aukštą. Br. Gediminas atsiveda kažkokius projektuotojus. Suprantu, kad vyks kažkokios statybos, kontrukcijos. Br. Gediminas pasikviečia mane ir sako sutvarkyti krikšto vandens indą, jeigu yra ko prikritę, išimti. Jei vanduo pagedęs, pavirinti jį. Sakė, jeigu reikės pagalbos, man padės Jonas. Tada Gediminas ateina į mano kambarį. Pamato mano užrašų knygutę, kur daug gražių, ryškių paveikslėlių, kurie jį labai džiugina ir jam labai patinka. Tada sutariam vėliau pakalbėti. Tada sapnuoju, kad einu į virtuvę ir tvarkau šaldytuvą ir išmetu visą seną maistą“. Dominykas Mc Dermott sapną aiškina šitaip: sapnuojama Bažnyčios renovacija reiškia dvasinį atsinaujinimą. Kunigas už kurį tu pasninkavai yra kertinė dalis. Tu taip pat turėsi dalį atsinaujinimo darbe. Krikštykla reprezentuoja būdą, kuriuo žmonės tampa krikščionimis. Kitais žodžiais tariant, tai bus evangelizacinis darbas. Šiukšlės reprezentuoja senus kelius darant dalykus, kurie daugiau nebėra naudingi evangelizacijoje. Virinti vandenį reiškia tyrinti dvasią Bažnyčioje. Vanduo reprezentuoja Šventąją Dvasią, kuriai Bažnyčioje buvo leidžiama stagnuoti, neleidžiant jai tekėti. Šitame renovacijos darbe turėsite pagalbos. Virtuvės dalis panaši į pirmąją dalį, irgi reiškia nereikalingų dalykų išmetimą. Maistas reprezentuoja mokymą ar mokymo būdus, kurie daugiau nebe naudingi. Užrašų knygutė reiškia, kad kunigui patiks tavo idėjos, jis pasitikės tavo idėjomis. Ir tavo mintys, kadangi jos yra pilnos gyvenimo spalvų – Dvasios. Tu esi pašaukta į šį renovacijos darbą, nes Viešpats pasitiki tavimi. Agnė ir Greta nusprendė pasninkauti kiekvieną ketvirtadienį iki Šv. Velykų (Oz 14; 2 Makabėjų 11, nuo 16; Habuko 2, 1–5; Iz 66, 12–13).
 • Lapkričio 21 d. Kristaus Karaliaus šventė. Pakutuvėnuose įvyksta pirmasis „Shalom šeštadienis“, tiesioginė transliacija iš Pakutuvėnų YouTube kanalo. Šlovinimas (Violeta Gaubytė), br. Gedimino mokymai temomis: „Melskitės už Jeruzalės gerovę“, „Tebūna saugūs, kurie tave myli (Ps 121, 6)“ ir „Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius“. Šv. Mišios.
 • Lapkričio 28 d. pirmą kartą šv. Mišios aukojamos ir tiesiogiai transliuojamos rusų kalboje, kad galėtų dalyvauti ir rusakalbiai draugai iš viso pasaulio (ypač iš Ukrainos ir Peterburgo). Mišias aukoja br. Gediminas. Prie mišių nuotoliniu būdu prijungia katalikų bendruomenė iš Ukrainos Maranatha. Kiekvieno mėnesio antrą šeštadienį 17 val. šv. Mišios rusų kalba tapo tradicija.
 • Gruodžio 11 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Aleksandravo kaimo mokytoja Veronika Simutienė (Verutė).
 • Gruodžio 11 d. Prašymas karantino laikotarpiui: Mielieji, kviečiame būti sąmoningais ir karantino metu be ypatingo reikalo nevykti į Pakutuvėnus, nes bažnyčia nedidelė ir neįmanoma užtikrinti susirinkusiųjų saugumo bei kokybiškos vaizdo transliacijos. Kviečiame šv. Mišiose dalyvauti stebint jas internetu. Kretingos broliai pranciškonai yra saviizoliacijoje, tad jeigu per pastarąją savaitę turėjote kontaktų, stebėkite savo sveikatą ir pabūkite saviizoliacijoje. Budėkime maldoje, kad nereikėtų uždaryti bažnyčių ir kad būtų kunigų, kurie jose tarnautų.
 • Gruodžio 16 d. – sausio 3 d. Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu dėl covid-19 pandemijos sustabdomos viešos pamaldos bažnyčiose. Tikintieji raginami jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.
 • Gruodžio 19 d. Shalom šeštadienis – šlovinimas, konferencija, Dievo žodis, homilija, malda. Tiesioginė transliacija YouTube kanale. Programa keitėsi, nes br. Gediminas dėl kontakto su sergančiu Covid 19, turėjo izoliuotis dviem savaitėms.

© 2023-07-22, J. Klietkutė ir G. Jakštaitė | 15polia@gmail.com