Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2018 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Nuo 2018 m. sausio 1 d. Pakutuvėnų bendruomenė priklausomų žmonių reabilitacijai  NEBEPRIIMA.
 • Sausio 4-7 d. Šlovintojai ir parapijiečiai vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2018“ (Augsburg,  Vokietija).
 • Sausio 5 d. nebuvo penktadieninio šlovinimo vakaro, kadangi didžioji dauguma šlovintojų išvyko į MEHR konferenciją.
 • Sausio 14 d. Pakutuvėnų parapijiečiai ir šlovintojai dalyvavo bei savanoriavo pirmajame Palaiminimų sekmadienyje „Dievas taip pamilo pasaulį…“ (Jn 3, 16) Telšiuose.
 • Sausio 21 d. parapijos aktyvo susirinkime susipažinta su Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo patvirtintais „Telšių vyskupijos parapijų Pastoracinių tarybų nuostatais“.
 • Sausio 26 d. Pakutuvėnų parapija prisijungė prie didžiausios pasaulinės akcijos, skirtos Holokausto aukoms atminti „We remember“.
 • Sausio 28 d. Pakutuvėnų parapijiečiai vyko į atsinaujinimo dieną Kaune.
 • Vasario 4 d. Pakutuvėnų bendruomenė savanoriavo Palaiminimų sekmadienyje „Ir kas girdi, teatsiliepia. Ateik!“ Telšiuose.
 • Vasario 18 d. Pakutuvėnų bažnyčioje po šv. Mišių vyko broliška popietė, pasibuvimas, agapė kartu su Plungės miesto Evangelijos bažnyčia.
 • Kovo 4 d. Pakutuvėnų bendruomenė savanoriavo Palaiminimų sekmadienyje „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?“ Telšiuose.
 • Kovo 23-25 d. skautiškos rekolekcijos Pakutuvėnuose.
 • Kovo 25 d. Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje – Pasaulinė jaunimo diena. 09:30 val. atvykimas, arbata. 10:00 val. Šlovinimas (jaunimo grupė iš Klaipėdos). 10:30 val. Rimo ir Rimos Ramonų liudijimas (Betzatos bendruomenė). 12:00 Jaunimo šv. Mišios dėkojant už tikėjimo dovaną. Po šv. Mišių – agapė ir susitikimas su Žemaitijos skautais. Organizavo Pakutuvėnų bendruomenės jaunimas.
 • Kovo 29 d. Didysis ketvirtadienis. 20:00 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Adoracija koplyčioje per naktį. Visi norintys bet kuriuo metu kviečiami prisijungti.
 • Kovo 30 d. Didysis penktadienis. 15:00 val. Kryžiaus kelias (pradžia – bažnyčioje), 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).
 • Kovo 31 d. Didysis šeštadienis. 21:00 val. Velyknakčio šv. Mišios (pradžia – bažnyčios šventoriuje).
 • Kovo mėn. Pakutuvėnų floristė  Dalia Čėsnienė organizavo velykinius floristikos užsiėmimus. Gautos lėšos panaudotos Pakutuvėnų bažnytėlės velykiniam papuošimui.
 • Balandžio 1 d. Velykų sekmadienis. 8:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios, 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios.
 • Balandžio 2 d. Antroji Velykų diena, pirmadienis. 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Balandžio 15 d. Parapijos aktyvo susirinkimas, kurio metu išrinkta Pakutuvėnų parapijos pastoracinė taryba. Vadovavo: Vaidotas Skierus. Balsų skaičiavimo komisija: Aldona Šalkauskienė, Jovita Venckienė. Sekretorė: Jolanta Klietkutė. Dalyvavo 31 parapijos narys. Rinkimų rezultatai:
  Pirmininkas: kun. Gediminas Numgaudis OFM. Pirmininko pavaduotojas: kun. Alvydas Virbalis OFM. Šlovinimo sekcija: Violeta Gaubytė. Liturgijos sekcija: Jonas Dirmeitis. Sielovados sekcija:
  Rima Česnauskienė. Misijų sekcija: Loreta Bručkienė. Socialinė sekcija: Indrė Jonavičienė. Ūkio sekcija: Aldona Šalkauskienė. Tvarkos sekcija: Ingrida Juškaitė. Ekonominė sekcija: Sonata Petreikienė.
 • Balandžio 26 d. Pakutuvėnuose apsilankė Motinos Teresės seserys iš Kretingos.
 • Balandžio 27–29 d. Žemaitijoje lankėsi viešnia iš Didžiosios Britanijos Michelle Moran. Palaiminimų sekmadieniai su Michelle Moran: Balandžio 28 d. (šeštadienį) „Naują vyną į naujus vynmaišius“ (Lk 5, 38) Palangoje (Palangos Senojoje gimnazijoje, Jūratės g. 13), balandžio 29 d. (sekmadienį) „Dievas Jį išaukštino ir padovanojo Jam vardą“ (Fil 2, 9) Telšiuose (Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose, Katedros a. 6).
 • Gegužės 1 d. padėkos vakaras Pakutuvėnų bažnyčioje už Palaiminimų sekmadienį vykusį Telšiuose.
 • Gegužės 19 d. Sekminių vigilija Pakutuvėnų bažnyčioje. 18:00 val. šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija, agapė, 20:00 val. šlovinimas.
 • Gegužės 20 d. 08:00 val. Liturginių valandų malda, adoracijos pabaiga, 09:30 val. šlovinimas, 10:00 val. konferencija (Andrej Vdov, mesijinių žydų bendruomenės rabinas, Sankt Peterburgas), 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Gegužės 24 d. Sutvirtinimo Sakramentą keturiems Pakutuvėnų jaunuoliams Kretingos bažnyčioje suteikė vysk. Kęstutis Kėvalas.
 • Gegužės 27 d. Pakutuvėnų bendruomenė savanoriavo Palaiminimų sekmadienyje Telšiuose.
 • Gegužės 27 d. 10:00 val., egzaminas vaikams, besiruošiandiems Pirmąjai Komunijai.
 • Birželio 1 d. – rugsėjo 1 d. šlovinimų vakarų nebus – atostogos. Tačiau... jeigu atsirastų šlovintojų, norinčių penktadienio vakarą atvykti į Pakutuvėnus ir šlovinti Viešpatį – visi esate labai laukiami! Tikime, kad Viešpats mums yra paruošęs daug staigmenų....
 • Birželio 2 d. 16:00 val., pirmoji išpažintis vaikams, besiruošiandiems Pirmąjai Komunijai.
 • Birželio 3 d. 12:00 val., Pirmosios Komunijos šventė net 20-iai vaikų, kurie pusmetį sekmadieniais lankė pamokėles. Tą patį sekmadienį – Dievo Kūno šventė, bei Tėvo diena, buvo meldžiamasi už gyvus ir į Amžinybę išėjusius tėvus. Po šv. Mišių, amfiteatre vyko šašlykų festivalis, kurio metu koncertavo grupė „Kraft“.
 • Birželio 9 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos penktų ir šeštų klasių mokslo metų pabaigos bei šeimų šventė Pakutuvėnuose.
 • Birželio 10 d. pirmoji tiesioginė sekmadienio šv. Mišių transliacija Pakutuvėnų YouTube kanale. Tiesioginės transliacijos vyks kiekvieną sekmadienį.
 • Birželio 13 d. 12:00 val. šv. Antano iškilmės Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM, šlovino Angelė Joknytė bei Audrutė Žilakauskienė. Šv. Mišiose dalyvavo Kulių jaunimas, iki Pakutuvėnų atėjęs pėsčiomis.
 • Birželio 17 d. 12:00 val. šv. Antano iškilmės Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.
 • Birželio 29 - liepos 1 d. Kauno arkikatedros pastoracinės tarybos (17 žmonių) rekolekcijos Pakutuvėnuose.
 • Liepos 3 d. pirmasis Pakutuvėnų parapijos Pastoracinės Tarybos susirinkimas.
 • Liepos 6 d. Pakutuvėnų bendruomenė dalyvavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose: 15.00 val. nuo Žemaičių Kalvarijos bazilikos einami Kalvarijos kalnai. 19.00 val. šv. Mišios bazilikoje. Po šv. Mišių agapė – suneštiniai šašlykai – Žaliojoje trobelėje (Barstyčių g. 8). 21.00 val. Tautiška giesmė jungiantis su viso pasaulio lietuviais.
 • Liepos 6-8 d. anoniminių lošėjų stovykla.
 • Liepos 6-8 d. OFS (pranciškonų pasauliečių) ir JauPra (pranciškoniškojo jaunimo) „Palapinių stovykla“. Stovyklos dvasios tėvas – br. Jarosław Rekwardt OFMconv.
 • Liepos 10–15 d. Pranciškoniška stovykla šeimoms, kurią organizavo Pakutuvėnų broliai pranciškonai ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Dalyvavo 120 dalyvių (iš jų – daugiau kaip 50 vaikų) iš Kretingos, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Šilutės, Nidos, Vilniaus, Trakų ir kitų Lietuvos miestų, taip pat vasarai iš Airijos, Liuksemburgo ir kitų šalių sugrįžusios emigrantų šeimos. Mokymus šeimoms vedė katalikų bendruomenė „Dom Chwały“ iš Lodzės (Lenkija) ir br. Gediminas Numgaudis OFM. Stovyklos metu buvo organizuojama pastovyklė vaikams ir paaugliams, vyko nenutrūkstama Švč. Sakramento Adoracija. Šlovinimo vakarus stovykloje vedė įvairios šlovinimo grupės ir charizminės bendruomenės: Pakutuvėnų šlovinimo grupė, Aušros Sagaitienės grupė, charizminės bendruomenės „Dom Chwały“ ir „Viešpaties balsas“, Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir kt.
 • Liepos 16-19 d. Tarptautinė maldos stovykla su mesijiniais žydais. Dalyvavo atstovai iš 15 valstybių.
 • Liepos 22–29 d. Žemaitijos regiono AA stovykla „Kelias į patį svarbiausią, į gyvenimo džiaugsmą“.
 • Liepos 29 d. bendruomenės nariai dalyvavo šlovinimo vakare Šventojoje „Titanike“.
 • Liepos–rugpjūčio mėn. Pakutuvėnų angare buvo eksponuojama Klaido Navicko žydiškų karpinių paroda.
 • Liepos–rugpjūčio mėn. floristė Dalia Čėsnienė vedė floristikos seminarus „Puokštės, pintinėlės ir vainikėliai iš gamtinės medžiagos Žolinėms ir kitoms progoms “. Pusė seminarų metu surinktų lėšų skirta Pakutuvėnų bažnyčios papuošimui.
 • Rugpjūčio 12 d. po šv. Mišių vyko Tomo Vilucko knygos „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“ pristatymas.
 • Rugpiūčio 18 d. pirmasis šeštadieninių šlovinimas. Nuo šiandien kiekvieną šeštadienį 17 val. kviečiame kartu su Aušra ir Ervinu Pakutuvėnų bažnyčioje šlovinti Viešpatį.
 • Rugpjūčio 20–26 d. Pakutuvėnų bendruomenės narys Irmantas su aparatūra keliavo kartu su III Europos OFS ir Jaupra kongresu (Kaunas, Vilnius, Žemaičių Kalvarija, Kretinga ir kitos dvasiškai svarbios Lietuvos vietos).
 • Rugpjūčio 24–26 d. Žemaitijos skautų stovykla. Šiais metais Pakutuvėnai buvo šimtmečio žygio Mažeikiai–Pakutuvėnai „100 metų – 100 kilomertų“ finišo punktas. Žygis Mažeikiai-Pakutuvėnai vyksta jau tryliktus metus.
 • Rugpjūčio 23 d. III Europos OFS ir Jaupra kongreso dalis – viena socialinių tarnysčių darbo grupė turėjo ekskursiją Pakutuvėnuose. Vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Rugsėjo 1 d. VšĮ „Pakūta“ nutraukė kavinės „Geroms“ veiklą Kretingos pranciškonų gimnazijoje.
 • Rugsėjo 9 d. Pakutuvėnų bendruomenės narių Lauryno ir Birutės santuoka.
 • Rugsėjo 19 d. talka tvarkant bažnyčią ir naujai pastatytus tualetus prie bažnyčios.
 • Rugsėjo 21 d. Videostudijos „Pakūta“ filmo „Malonė“ pristatymas Kretingos muziejuje. Dalyvavo režisierė Dalia Kanclerytė.
 • Rugsėjo 25 d. šv. Mišių Pakutuvėnų bažnyčioje vyko susitikimas su Andriejumi ir Lina Olenčikais iš Ukrainos katalikiškos charizmatinės bendruomenės „Maranatha“, kurie liudijo apie savo tarnystę krikščioniškoje išgelbėjimo tarnyboje (Ukrainos karo zonoje).
 • Rugsėjo 29 d. Pakutuvėnų bendruomenė 2 autobusais vyko į Kauną susitikti su popiežiumi Pranciškumi Santakos stadione.
 • Spalio 3 d. talka galutinai išplaunat ir sutvarkant naujai pastatytą tualetų kompleksą prie bažnyčios.
 • Spalio 4 d. Šv. Pranciškaus tranzitas. Po šv. Mišių – bendruomenės vakaras bažnyčios trečiame aukšte.
 • Spalio 4 d. oficialiai atidarytas naujai pastatytas tualetų kompleksas prie bažnyčios.
 • Spalio 4 d. Pakutuvėnų bendruomenė atsisveikino su išvykstančiais ilgamečiais bendruomenės nariais Raimondu Navakausku ir Vaclovu Leikum.
 • Spalio 5 d. atnaujinti penktadienių šlovinimo, liudijimų vakarai, kurie buvo nutrūkę vasaros metu.
 • Spalio 19–20 d. Pakutuvėnų bendruomenės nariai dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje Plungėje.
 • Spalio 21 d. bendruomenės nariai dalyvavo Atsinaujinimo dienoje Kaune.
 • Spalio 27 d. Pakutuvėnų bendruomenęs narių Aušros ir ervino santuoka.
 • Rudenį Pakutuvėnų žirgai Taikusis ir Karklė padovanoti žirgų augintojui Liudui Augaičiui. Dalis avių padovanotos Žanui Talandžiui, kitos – Laurynui.
 • Lapkričio 24 d. 18.00 val. Šv. Mišios, Agapė, šlovinimas, Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki ryto.
 • Lapkričio 25 d. Kristaus Karaliaus šventė. Naktinė adoracija; 8.00 val. rytmetinė malda; 8.30 val. pusryčiai; 9.30 val. šlovinimas; 10.00 val. konferencija – br. gediminas Numgaudis OFM; 11.00 val. šlovinimas; 12.00 val. Šv. Mišios.
 • Lapkričio 30 – gruodžio 2 d. Telšių kunigų seminarijos patalpose vyko Pakutuvėnų bendruomenės Advento rekolekcijos, kurias vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, vieną konferenciją vedė vysk. Kęstuti Kėvalas. Dalyvavo 55 žmonės. Organizavo Loreta Bručkienė.
 • Lapkričio–gruodžio mėn. floristė Dalia Čėsnienė vedė floristikos seminarus „Adventas – Kalėdos – Naujieji metai“. Pusė seminarų metu surinktų lėšų skirta Pakutuvėnų bažnyčios papuošimui švenčių laikotarpiu.
 • Gruodžio 6 d. 10:00 val. Pakutuvėnų bažnyčioje vyko Plungės specialiojo ugdymo centro vaikučių adventinis susibūrimas.
 • Gruodžio 10 d. Pakutuvėnų kaimo istorija ir knyga pristatyta Jokūbavo kaimo (Kretingos r.) bibliotekoje.
 • Gruodžio 10 d. Pakutuvėnų bendruomenės atstovai dalyvavo Telšiuose vykusiame Palaiminimų šeštadienių organizaciniame pasitarime.
 • Gruodžio 11 d. Videostudijos „Pakūta“ filmo „Malonė“ pristatymas Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo režisierė Dalia Kanclerytė.
 • Gruodžio 15 d. Pakutuvėnų bendruomenės atstovai dalyvavo pasiruošime Palaiminimų šeštadieniams – apmokymuose dekanatų komandoms Telšių vyskupijos pastoraciniame centre. Dalyvavo per 60 dalyvių iš įvairių Telšių vyskupijos dekanatų. Mokymus būsimiems Palaiminimų šeštadienių koordinatoriams vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
 • Gruodžio 16 d. išleistas pirmas sekmadieninis parapijos laikraštukas „Tik ėjimas“. Jo leidimu rūpinasi Ina.
 • Gruodžio 17 d. talka tvarkant angarą Kalėdų šventėms.
 • Gruodžio 24 d. Bernelių šv. Mišios angare.
 • Gruodžio 28–29 d. parapijos jaunimo (nuo 14 metų amžiaus) susibūrimas. Organizavo Laurynas ir Birutė Staniai.
 • Gruodžio 31 d. 22 val. – Adoracija, 23 val. – Naujųjų Metų sutikimo šv. Mišios.
2018 metų santrauka:
 • Nuo 2018 m. sausio 1 d. Pakutuvėnų bendruomenė priklausomų žmonių reabilitacijai  NEBEPRIIMA.
 • Pakutuvėnų parapijiečiai, šlovintojai ir „Susitaikinimo sodybos“ gyventojai susibūrė į vieną Pakutuvėnų bendruomenę.
 • Bendruomenė aktyviai dalyvavo „Palaiminimų sekmadieniuose“, kurie vyko Telšiuose, bei aktyviai įsijungė į 2019 metų „Palaiminimų šeštadienių“ organizavimą Žemaitijoje.
 • Išrinkta Pakutuvėnų parapijos pastoracinė taryba.
 • Pradėtos tiesioginės sekmadienio šv. Mišių transliacijos Pakutuvėnų YouTube kanale.
 • Pradėti šeštadienių šlovinimai.
 • Oficialiai atidarytas naujai pastatytas tualetų kompleksas prie bažnyčios.
 • Pradėtas leisti sekmadieninis parapijos laikraštukas „Tik ėjimas“.
 • Rugsėjo 1 d. VšĮ „Pakūta“ nutraukė kavinės „Geroms“ veiklą Kretingos pranciškonų gimnazijoje (Šv. Antano rūmuose), kuri buvo įsteigta 2012 m. rugpjūčio mėn.
 • Iš Pakutuvėnų bendruomenės išvyko ilgamečiai bendruomenės nariai Raimondas Navakauskas ir Vaclovas Leikus.
 • Rudenį Pakutuvėnų žirgai Taikusis ir Karklė padovanoti žirgų augintojui Liudui Augaičiui. Dalis avių padovanotos Žanui Talandžiui, kitos – Laurynui.
 • 2018 m. pabaigoje Pakutuvėnų bendruomenėje gyvena: Greta, Gediminas, Birutė ir Laurynas, pusei savaitės atvyksta Irmantas.
 • Pakutuvėnų arapijoje tarnauja trys kunigai: br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Alvydas Virbalis OFM, br. Matas Jurevičius OFM. Laikinai džiaugiamės ir diecezinio kunigo Antano tarnyste.
 • Kiekvieną ANTRADIENIO vakarą po 18:00 val. šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija Pakutuvėnų bažnyčioje. Šlovinimą veda Jūratė Marija Bernadeta Pagojutė-Kensminienė.
 • Kiekvieną PENKTADIENIO vakarą po 18:00 val. Šv. Mišių šlovinimo vakarai Pakutuvėnų bažnyčioje. Šlovinimą veda Violeta Gaubytė.
 • Kiekvieną ŠEŠTADIENĮ 17 val. kviečiame kartu su Aušra ir Ervinu Pakutuvėnų bažnyčioje šlovinti Viešpatį.
 • Paskutinį mėnesio SEKMADIENĮ po 12:00 val. šv. Mišių parapijos aktyvas susirenka bažnyčios 3-ame aukšte aptarti einamųjų reikalų.
 • Paskutinį mėnesio SEKMADIENĮ 09.30 val. Pakutuvėnuose vyksta AL-ANON (alkoholikų draugų bei artimųjų) susirinkimai (buvusiame Raimondo kambaryje).
 • Paskutinį mėnesio SEKMADIENĮ 09.30 val. Pakutuvėnų „Teatriuke“ vyksta AA (anoniminių alkoholikų) susirinkimai.
 • „Marijos radijuje“ nuo 2011 m. transliuojama laida „Žinia iš Pakutuvėnų“.

© 2019-01-09, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com