Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2018 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Nuo 2018 m. sausio 1 d. Pakutuvėnų bendruomenė priklausomų žmonių reabilitacijai  NEBEPRIIMA.
 • Sausio 4-7 d. Šlovintojai ir parapijiečiai vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2018“ (Augsburg,  Vokietija).
 • Sausio 5 d. nebuvo penktadieninio šlovinimo vakaro, kadangi didžioji dauguma šlovintojų išvyko į MEHR konferenciją.
 • Sausio 14 d. Pakutuvėnų parapijiečiai ir šlovintojai dalyvavo bei savanoriavo pirmajame Palaiminimų sekmadienyje „Dievas taip pamilo pasaulį…“ (Jn 3, 16) Telšiuose.
 • Sausio 21 d. parapijos aktyvo susirinkime susipažinta su Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo patvirtintais „Telšių vyskupijos parapijų Pastoracinių tarybų nuostatais“.
 • Sausio 26 d. Pakutuvėnų parapija prisijungė prie didžiausios pasaulinės akcijos, skirtos Holokausto aukoms atminti „We remember“.
 • Sausio 28 d. Pakutuvėnų parapijiečiai vyko į atsinaujinimo dieną Kaune.
 • Vasario 4 d. Pakutuvėnų bendruomenė savanoriavo Palaiminimų sekmadienyje „Ir kas girdi, teatsiliepia. Ateik!“ Telšiuose.
 • Vasario 18 d. Pakutuvėnų bažnyčioje po šv. Mišių vyko broliška popietė, pasibuvimas, agapė kartu su Plungės miesto Evangelijos bažnyčia.
 • Kovo 4 d. Pakutuvėnų bendruomenė savanoriavo Palaiminimų sekmadienyje „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?“ Telšiuose.
 • Kovo 23-25 d. skautiškos rekolekcijos Pakutuvėnuose.
 • Kovo 25 d. Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje – Pasaulinė jaunimo diena. 09:30 val. atvykimas, arbata. 10:00 val. Šlovinimas (jaunimo grupė iš Klaipėdos). 10:30 val. Rimo ir Rimos Ramonų liudijimas (Betzatos bendruomenė). 12:00 Jaunimo šv. Mišios dėkojant už tikėjimo dovaną. Po šv. Mišių – agapė ir susitikimas su Žemaitijos skautais. Organizavo Pakutuvėnų bendruomenės jaunimas.
 • Kovo 29 d. Didysis ketvirtadienis. 20:00 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Adoracija koplyčioje per naktį. Visi norintys bet kuriuo metu kviečiami prisijungti.
 • Kovo 30 d. Didysis penktadienis. 15:00 val. Kryžiaus kelias (pradžia – bažnyčioje), 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).
 • Kovo 31 d. Didysis šeštadienis. 21:00 val. Velyknakčio šv. Mišios (pradžia – bažnyčios šventoriuje).
 • Kovo mėn. Pakutuvėnų floristė  Dalia Čėsnienė organizavo velykinius floristikos užsiėmimus. Gautos lėšos panaudotos Pakutuvėnų bažnytėlės velykiniam papuošimui.
 • Balandžio 1 d. Velykų sekmadienis. 8:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios, 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios.
 • Balandžio 2 d. Antroji Velykų diena, pirmadienis. 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Balandžio 15 d. Parapijos aktyvo susirinkimas, kurio metu išrinkta Pakutuvėnų parapijos pastoracinė taryba. Vadovavo: Vaidotas Skierus. Balsų skaičiavimo komisija: Aldona Šalkauskienė, Jovita Venckienė. Sekretorė: Jolanta Klietkutė. Dalyvavo 31 parapijos narys. Rinkimų rezultatai:
  Pirmininkas: kun. Gediminas Numgaudis OFM. Pirmininko pavaduotojas: kun. Alvydas Virbalis OFM. Šlovinimo sekcija: Violeta Gaubytė. Liturgijos sekcija: Jonas Dirmeitis. Sielovados sekcija:
  Rima Česnauskienė. Misijų sekcija: Loreta Bručkienė. Socialinė sekcija: Indrė Jonavičienė. Ūkio sekcija: Aldona Šalkauskienė. Tvarkos sekcija: Ingrida Juškaitė. Ekonominė sekcija: Sonata Petreikienė.
 • Balandžio 26 d. Pakutuvėnuose apsilankė Motinos Teresės seserys iš Kretingos.
 • Balandžio 27–29 d. Žemaitijoje lankėsi viešnia iš Didžiosios Britanijos Michelle Moran. Palaiminimų sekmadieniai su Michelle Moran: Balandžio 28 d. (šeštadienį) „Naują vyną į naujus vynmaišius“ (Lk 5, 38) Palangoje (Palangos Senojoje gimnazijoje, Jūratės g. 13), balandžio 29 d. (sekmadienį) „Dievas Jį išaukštino ir padovanojo Jam vardą“ (Fil 2, 9) Telšiuose (Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose, Katedros a. 6).
 • Gegužės 1 d. padėkos vakaras Pakutuvėnų bažnyčioje už Palaiminimų sekmadienį vykusį Telšiuose.
 • Gegužės 19 d. Sekminių vigilija Pakutuvėnų bažnyčioje. 18:00 val. šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija, agapė, 20:00 val. šlovinimas.
 • Gegužės 20 d. 08:00 val. Liturginių valandų malda, adoracijos pabaiga, 09:30 val. šlovinimas, 10:00 val. konferencija (Andrej Vdov, mesijinių žydų bendruomenės rabinas, Sankt Peterburgas), 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Gegužės 24 d. Sutvirtinimo Sakramentą keturiems Pakutuvėnų jaunuoliams Kretingos bažnyčioje suteikė vysk. Kęstutis Kėvalas.
 • Gegužės 27 d. Pakutuvėnų bendruomenė savanoriavo Palaiminimų sekmadienyje Telšiuose.
 • Gegužės 27 d. 10:00 val., egzaminas vaikams, besiruošiandiems Pirmąjai Komunijai.
 • Birželio 1 d. – rugsėjo 1 d. šlovinimų vakarų nebus – atostogos. Tačiau... jeigu atsirastų šlovintojų, norinčių penktadienio vakarą atvykti į Pakutuvėnus ir šlovinti Viešpatį – visi esate labai laukiami! Tikime, kad Viešpats mums yra paruošęs daug staigmenų....
 • Birželio 2 d. 16:00 val., pirmoji išpažintis vaikams, besiruošiandiems Pirmąjai Komunijai.
 • Birželio 3 d. 12:00 val., Pirmosios Komunijos šventė net 20-iai vaikų, kurie pusmetį sekmadieniais lankė pamokėles. Tą patį sekmadienį – Dievo Kūno šventė, bei Tėvo diena, buvo meldžiamasi už gyvus ir į Amžinybę išėjusius tėvus. Po šv. Mišių, amfiteatre vyko šašlykų festivalis, kurio metu koncertavo grupė „Kraft“.
 • Birželio 9 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos penktų ir šeštų klasių mokslo metų pabaigos bei šeimų šventė Pakutuvėnuose.
 • Birželio 10 d. pirmoji tiesioginė sekmadienio šv. Mišių transliacija Pakutuvėnų YouTube kanale.
 • Birželio 13 d. 12:00 val. šv. Antano iškilmės Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM, šlovino Angelė Joknytė bei Audrutė Žilakauskienė. Šv. Mišiose dalyvavo Kulių jaunimas, iki Pakutuvėnų atėjęs pėsčiomis.
 • Birželio 17 d. 12:00 val. šv. Antano iškilmės Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.
 • Birželio 29 - liepos 1 d. Kauno arkikatedros pastoracinės tarybos (17 žmonių) rekolekcijos Pakutuvėnuose.
 • Liepos 3 d. pirmasis Pakutuvėnų parapijos Pastoracinės Tarybos susirinkimas.
 • Liepos 6 d. Pakutuvėnų bendruomenė dalyvavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose: 15.00 val. nuo Žemaičių Kalvarijos bazilikos einami Kalvarijos kalnai. 19.00 val. šv. Mišios bazilikoje. Po šv. Mišių agapė – suneštiniai šašlykai – Žaliojoje trobelėje (Barstyčių g. 8). 21.00 val. Tautiška giesmė jungiantis su viso pasaulio lietuviais.
 • Liepos 6-8 d. anoniminių lošėjų stovykla.
 • Liepos 6-8 d. OFS (pranciškonų pasauliečių) ir JauPra (pranciškoniškojo jaunimo) „Palapinių stovykla“. Stovyklos dvasios tėvas – br. Jarosław Rekwardt OFMconv.

© 2018-07-09, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com