Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2013 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Sausio 5 d. Aušros Girdenienės kūrybos ir liudijimo vakaras.
 • Sausio 7–11 d. Kretingoje vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu paskirtas br. kun. Andrius Nenėnas OFM, vikaru br. Jurdanas Statkus OFM. Pakutuvėnų vienuolyno gvardijonu paskirtas br. kun. Gediminas Numgaudis OFM. Brolis Paulius Vaineikis OFM liko gyventi Pakutuvėnuose bei darbuotis Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionu. Pakutuvėnuose buvęs br. kun. Antanas Blužas OFM išrinktas brolių definitoriumi ir paskirtas Kretingos parapijos klebonu.
 • Sausio 19 d. apsilankė Lapių kultūros centro „Rozetės“ jaunimo teatras (12 žmonių).
 • Sausio 26-30 d. svečiavosi Minedas.
 • Vasario 3 d. šv. Mišiose dalyvavo kun. H. Šulcas su Ruandos vaikais.
 • Vasario 6 d. dalyvaujant Telšių vyskupui Jonui Borutai, Telšių vyskupui augziliarui Linui Vodopjanovui, Telšių vyskupijos Kurijos sekretoriui diak. relig. m. mgr. Haroldui Šneideraičiui, Plungės dekanui kun. Juliui Meškauskui bei Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenei broliai pranciškonai kun. Andrius Nenėnas OFM ir kun. Gediminas Numgaudis OFM pasirašė parapijos perdavimo aktą. Naujasis klebonas bažnyčioje susirinkusiai bendruomenei garsiai išpažino Katalikų Bažnyčios tikėjimą ir perskaitė bei pasirašė priesaiką, kuria pasižadėjo tvirtai išpažinti ir laikytis viso to, ko moko Bažnyčia. Kaip parapijos liudininkai pasirašė Raimondas Navakauskas ir Oskaras Kevevari.
 •       1995 m., susitarus su Plungės klebonu kun. J. Pačinsku, Pakutuvėnų bažnyčios aptarnavimą perėmė brolis Gediminas Numgaudis OFM. 1996 m. brolis Gediminas paskirtas šv. Antano Paduviečio kvazi parapijos klebonu, o 1999 m. oficialiai įregistravus parapiją – parapijos klebonu.
        Naujasis klebonas – brolis Andrius Nenėnas OFM gimė 1976 metais Vilkaviškyje, 21-erių metų įstojo į Kauno tapdiecezinės kunigų seminarijos parengiamąjį kursą. 1998 m., per pranciškoniškojo jaunimo žygį į Žemaičių Kalvariją, susipažino su broliais pranciškonais. Noviciatą atliko Vokietijoje, studijavo Florencijoje, 2006-ųjų gruodžio 7 d. Italijoje Monte alle Croci konvento bažnyčioje priėmė kunigystės šventimus.
 • Vasario 13 d. rekolekcijos Kretingos Šv. Antano dienos centro projekto „Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką“ dalyviams (8 žmonės, vadovai Albinas Šiaudvytis ir Daiva Lubienė). Bendravo su br. Gediminu Numgaudžiu OFM.
 • Vasario 17 d. Šv. Mišių metu br. Gediminas pristatė brolį Jurdaną Statkų OFM, kuris Pakutuvėnų parapijoje bus vikaru.
 • Vasario 23 d. režisierė Giedrė Beinoriutė bendruomenei rodė naują filmą „Pokalbiai rimtomis temomis“.
 • Kovo 3 d. šv. Mišias aukojo naujasis klebonas br. Andrius Nenėnas OFM. Išpažinčių klausė br. Jurdanas OFM. Po šv. Mišių parapijiečiai sveikino naujai atvykusius brolius, bendravo prie gausaus stalo bažnyčios balkone.  Nuotraukų galerija... Br. Gediminas ir br. Paulius išvykę į Italiją.
 • Kovo 8 d. Klaipėdos Renginių salėje „Vakaris“ vykusioje šventinėje ceremonijoje vienuoliktąją Metų klaipėdietę paskelbė dienraščio „Klaipėda“ vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius. „Metų klaipėdietės 2013“ titulą pelnė režisierė Dalia Kanclerytė.
 • Kovo 9-10 d. Kretingos Jaupra brolijos (Kretingos ir Klaipėdos, 17 žmonių) Gavėnios rekolekcijos, kurias vedė br. Andrius Nenėnas OFM.
 • Kovo 22 d. Raseinių Kultūros centro (Vytauto Didžiojo g. 10) didžiojoje salėje filmo „MISIJA“ premjera (videostudija Pakūta). Dalyvauja režisierė Dalia Kanclerytė ir filmo prodiuseris br. Gediminas Numgaudis OFM. Naujasis filmas pasakoja apie vieną tragiškiausių brolių pranciškonų gyvavimo laikotarpių. 1940 metais sovietinė armija įsiveržė į Lietuvą griaudama, žudydama, naikindama visa, kas esmingiausia: tikėjimą ir laisvę. Brolių vadovybei buvo aišku, kad pranciškonų ordinas bus sunaikintas.  1940 vasarą tėvui Justinui pavedama suburti pranciškonus  ir įkurti vienuolyną  JAV. Filme sužinosite, kaip pavyko išsaugoti Ordiną, kaip broliai pranciškonai kūrė mažąsias Lietuvos saleles Green Meine, Kennebunkporte, Niujorke. Broliai puoselėjo lietuvybę, žadino tikejimą ir spausdintu žodžiu kovojo už mūsų laisvę.
 • Kovo 24 d. – Verbų (Palmių) sekmadienis) – 9:00 val. Ryto Šv. Mišios, 12:00 val. Verbų pašventinimo apeigos (bažnyčios šventoriuje), Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienio Šv. Mišios.
 • Kovo 26 d. apsilankė Kretingos Pranciškonų gimnazijos fotoklubas (8 gimnazistai): fotografavo prie arklių, laukuose prie kryžių kalno, prie upelio, šalia bažnyčios. Kartu su bendruomene pietavo, vėliau išklausė Dalios Kanclerytės pasakojimų apie kino režisūrą, peržiūrėjo br. Gedimino nuotraukų parodą, tema Izraelis.
 • Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis, Eucharistijos įsteigimas – 20:00 val. Šv. Mišios, po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės žmonės budėjo per naktį.
 • Kovo 29 d. – Didysis penktadienis, Viešpaties kančia ir mirtis – 7:00 val. Rytmetinė liturginė malda (kapinių koplyčioje), 15:00 val. Kryžiaus kelias, 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).
 • Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis, Viešpaties Prisikėlimo laukimas (Velyknaktis) – 8:00 val. Rytmetinė liturginė malda (kapinių koplyčioje), 13:30 val. Dieninė liturginė malda (kapinių koplyčioje), 21:00 val. Žiburių liturgija (bažnyčios šventoriuje, prie laužo), Prisikėlimo Šv. Mišios (kurių metu buvo filmuojami kadrai filmui „Krikštas“).
 • Kovo 31 d. – Viešpaties Prisikėlimas – 9:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios, 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios.
 • Kovo mėn. videostudija Pakūta sukūrė dokumentinius filmus „Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebono pareigų perdavimas“, „Klaipėdos miesto vėliavos įteikimas br. Benediktui Jurčiui OFM“, „Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje montuojami unikalūs vargonai“ – operatorius br. Gediminas Numgaudis OFM, režisierė Dalia Kanclerytė, montažas Marijos Jurgutienės.
 • Balandžio 1 d. – Antroji Velykų diena – 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Balandžio 25-27 d. Pastatyti nauji suolai amfiteatre. Mediena iš Milašaičių lentpjūvės. Dirbo bendruomenė bei 2 vyrai iš darbo biržos.
 • Balandžio 28 d. apsilankė apie 50 žmonių iš Šiluvos, Šilutės ir aplinkinių kaimų, kurie atvyko kartu su Žanu Talandžiu.
 • Balandžio 29-30 d. Vilniaus seminarijos 3 kurso klierikams „kurso išvyka“.
 • Gegužės 1 d. apsilankė 19 trečiokų ir 4 mokytojai iš Klaipėdos Verdenės progimnazijos.
 • Gegužės 2 d. rekolekcijas 1 gd Kretingos Pranciškonų gimnazijos 20-čiai gimnastų vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Gegužės 9 d. apsilankė Rietavo daugiavaikių motinų draugijos „Motinos delnuos“ (mamos, kurios užaugino daugiau kaip 5 vaikus) narės – 30 mamų.  Minėjo Motinos dieną. Šventė prasidėjo mišiomis už daugiavaikes mamas. Po pamaldų moterys bendravo su parapijos klebonu broliu Andriumi Nenėnu.
 • Gegužės 12 d. apsilankė 27 moterys iš Šilutės „Moterų katalikių bendruomenės“ ir 20 paauglių iš Medingėnų kaimo.
 • Gegužės 14-16 d. kasdien rekolekcijos grupėms po 25 mokinius iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos 7-tų klasių.
 • Gegužės 17 d. rekolekcijos 1gb (Kretingos Pranciškonų gimnazija).
 • Gegužės 17-18 d. rekolekcijos Vilniaus Jauprai (9 žmonės).
 • Gegužės 18 d. Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai su šeimomis (apie 40 žmonių) lankėsi Pakutuvėnuose. Brolis Paulius Vaneikis aukojo Šv. Mišias už dirbančiuosius Kauno tardymo izoliatoriuje.
 • Gegužės 21 d. Kretingos praniškonų gimnazijos 22 gimnazistams iš 8a kl. kultūrinė pažintinė diena/rekolekcijos.
 • Gegužės 22 d. Kretingos praniškonų gimnazijos 3gb kultūrinė pažintinė diena (rekolekcijos).
 • Gegužės 23 d. Kretingos praniškonų gimnazijos 8c kultūrinė pažintinė diena (rekolekcijos).
 • Gegužės 23 d. apsilankė apie 50 mokinių ir 7 mokytojai iš Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos.
 • Gegužės 24 d. Kretingos praniškonų gimnazijos 3ga kultūrinė pažintinė diena (rekolekcijos).
 • Gegužės 26 d. apsilankė 30 žmonių iš Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centro.
 • Gegužės 27 d. Kretingos praniškonų gimnazijos 1gc 26 mokiniams kultūrinė pažintinė diena (rekolekcijos).
 • Gegužės 28 d. Kretingos praniškonų gimnazijos 8d kl. 30 mokinių kultūrinė pažintinė diena (rekolekcijos).
 • Gegužės 31 d. apsilankė 54 žmonės iš Panevėžio sveikuolių kubo „Atgaja“.
 • Birželio 2 d. Švč. Kūno ir Kraujo iškilmės, bei Tėvo diena. Ta proga po šv. Mišių amfiteatre koncertavo „Senoliai“ iš Klaipėdos, vyko šašlykų balius.
 • Birželio 12 d. vykdydami prevencinę programą „Alkoholio, narkotikų ir tabako prevencija“ Plungės rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio 10 pareigūnų kartu su Platelių miestelio gimnazijos 30-čia moksleivių atvyko į Pakutuvėnų susitaikinimo sodybą – šv. Antano Paduviečio parapiją. Sesuo Virginija susirinkusiesiems papasakojo apie Pakutuvėnų bažnyčios istoriją, bendruomenės narių gyvenimą, įvairias priklausomybes, aprodė visą sodybos teritoriją – angarą, lauko virtuvę, namus gyvūnams, tvartelį, kromelį, amfiteatrą, vyrų ir moterų namus, ąžuolyną. Po to pareigūnai kartu su mokiniais žaidė tinklinį, gėrė arbatą, vaišinosi saldumynais.
 • Birželio 16 d. Šv. Antano atlaidai ir Pakutuvėnų bažnyčios 70-mtmetis. Ta proga bažnyčioje pakabinta senų nuotraukų paroda.
 • Birželio 19-21 d. pasiruošimas (dekoravjų gaminimas angare) Lietuvos jaunimo dienoms.
 • Birželio 24 d. Kretingos šv. Antano dienos centro vaikų vienos dienos stovyklėlė.
 • Liepos 4-14 d. Europos skaučių iš Vilniaus ir Klaipėdos stovykla. Dalyvavo 20 skaučių. Stovyklos tema „Misija LDK“.
 • Liepos 5-7 d. Anoniminių lošėjų stovykla. Dalyvavo 27 žmonės. 
 • Liepos 6-7 d. Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ (Mažeikiai) stovykla „Draugai“. Dalyvavo 56 jaunuoliai, 1 vadovas, 4 kareiviai.
 • Liepos 8-14 d. Savanoriai (Antanas iš Rietavo, Ieva iš Vilniaus, Ieva iš Plugės, Akvilė iš Šakių, Dominykas iš Vilniaus, Orcė iš Makedonijos, Natalija ir Aleksej iš Ukrainos, Gabrielė iš Švedijos, Kotryna iš Šiaulių, Šarūnė iš Marijampolės, Eligija iš Plungės, Virginija iš Pakutuvėnų) dirbo paruošdami Pakutuvėnų angarą ir aplinką festivaliui bei stovykloms.
 • Liepos 7-10 d. Bernardinų soc. centro neįgaliųjų stovykla. Dalyvavo 6 žmonės.
 • Liepos 12-14 d. Žemaitiškos dainos festivalis „Esam ė būsem“ („Esam ir būsim“). Jis vyksta jau trečią kartą, festivalį sugalvojo Žemaičių kultūros draugijos skyrius „Gondinga“. Anksčiau buvęs Plungės vietiniu festivalis šiemet virto į didžiulį renginį. Organizavo Šv. Antano Paduviečio vienuolynas ir Žemaičių kultūros draugijos Plungės skyrius „Gondinga“. Renginio globėjas Mažesniųjų bro­lių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras Astijus Kungys OFM. Penktadienį į Pakutuvėnus susirinkę žemaitiškos dainos gerbėjai pirmiausia pakviesti į žemaitiškas šv. Mišias, kurias tarmiškai aukojo broliai pranciškonai Astijus Kungys OFM ir Gediminas Numgaudis OFM. Po Mišių susirinkusiuosius linksmino Plungės rajono folkloro ansambliai: „Šateikee“ iš Šateikių (vadovė Laima Domarkienė), „Platelee“ iš Platelių (vadovas Aivaras Alminas), „Vaisgamta“ iš Kulių (vadovai Mirga ir Audronis Gulbinskai) ir „Gondinga“ iš Plungės (vadovė Dalia Stasikėlienė). Renginį vedė žemaitė nuo Skuodo, nacionalinės  televizijos laidos „Duokim garo!“ vedėja Loreta Sungailienė. Šeštadienį žemaitiškos dainos koncerte dalyvavo Povilas Girdenis, J. Milašius ir grupės „Ironija“, „Savi“, Monika Petreikytė, „Liūts, mergiala ė dvė žovis“, „Saulės broliai“, Paulius Saulius ir Ugnė Klimauskaitė, Andrius Kulikauskas su draugais, Petras Vyšniauskas su sūnumi Dominyku. Vyko amatų mugė, dalyvavo lankininkų klubas „Perkūno strėlė“.
 • Liepos 14-21 d. Šv. Dvasios stovykla. Dalyvavo apie 100 žmonių. Konferencijas vedė br. Gediminas Numgaudis OFM. Išpažinčių ketvirtadienį klausė br. Juozapas Pudžemis OFM, br. Gediminas ir br. Andrius Nenėnas OFM. Vakarais 21 val. angare buvo rodomi filmai „Kadoš“, dokumentinis apie Solovkus. Ketvirtadienio vakarą vyko naujo Dalios Kanclerytės filmo „Tėveliukas“ (apie br. Juozapą Pudžemį OFM) premjera. Vaikams vyko animacinio filmuko „Nuotykiai su Jėzumi“ peržiūra. Kapinių koplyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija.
 • Liepos 21-28 d. Žemaitijos regiono AA vasaros stovykla „Aš negaliu. JIS gali. Aš JAM leidžiu“. Dalyvavo apie 200 žmonių (su šeimomis).
 • Liepos 21 d. 19 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Svarbiausia – ryžomės bręsti dvasiškai“.
 • Liepos 22 d. 10 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Mes buvome nebevaldantys savo gyvenimo alkoholikai“ (I žingsnis), 19 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Jokia žmogiškoji jėga nebegalėjo mūsų išvaduoti nuo alkoholizmo“ (II žingnis).
 • Liepos 23 d. 10 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Išvaduoti nuo alkoholizmo gali Dievas, jei į Jį kreipsimės“ (III žingsnis), 19 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Kaip aš su savimi egocentriku“ ( IV žingsnis). Vakare – grupės „Ironija“ (Plungė) koncertas angare.
 • Liepos 24 d. 10 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Su kuo nors – iki galo atviras“ (V žingsnis), 19 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Pas Dievą – su visais savo būdo trūkumais“ (VI žingsnis). Vakare – A. Raudoniaus ir džiazo dainininkės Indrės koncertas amfiteatre.  Buvo atliekamos naujausios dainos, kurtos pagal Anos Aleksandravičianės, Laimutės Mataitienės, Sandros Avižienytės, Sauliaus Praškevičiaus eilėraščius.
 • Liepos 25 d. 10 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Prašau ir netrukdau“ ( VII žingsnis), 19 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Į žmones – atitaisyti žalų“ (VIII žingsnis). Vakare ir per naktį – Švč. Sakramento adoracija kapinių koplyčioje.
 • Liepos 26 d. 10 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Prieš akis – atstatymo procesas“ (IX žingsnis), 19 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Stebiu. Prisipažįstu. Taisau“ ( X žingsnis).
 • Liepos 27 d. 10 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Į sąmoningą ryšį su Dievu ir su savo gyvenimu“ (XI žingsnis). 14 val. angare atviras AA susirinkimas, į kurį buvo kviečiami visi norintys. 19 val. uždaras AA susirinkimas tema: „Galiu, kai nebegali niekas“ (XII žingsnis).
 • Liepos 28 d. 10 val. bendras susirinkimas tema: „Dėkingumas čia ir dabar“. 12 val. Šv. Mišios.
 • Liepos 28 - rugpjūčio 4 d. Vilniaus Bernardinų bendruomenės „Aš esu“ stovykla. Vadovas kun. Kęstutis Dvareckas. Dalyvavo 11 žmonių.
 • Liepos 31 d. apsilankė 20 jaunų žmonių – ateitininkai iš Panevėžio. Giedojo šv. Mišiose, bendravo su br. Pauliumi.
 • Rugpjūčio 2-3 d. apsilankė Kauno piligrimų centro jaunimas (7 žmonės).
 • Rugpjūčio 5-11 d. Vilniaus Bernardinų parapijos „Šv. Pranciškaus paukštelių“ choro stovykla.
 • Rugpjūčio 9-11 d. Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ (Mažeikiai) stovykla „Draugai“.
 • Rugpjūčio 14-18 d. Pranciškoniška stovykla.  Tikėjimo mokykla kartu su s. Pranciška Bubelyte FDCJ ir Pakutuvėnų broliais pranciškonais. Rekolekcijos suaugusiems, darbas grupėse, nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, šv. Mišios, Susitaikinimo sakramentas, kūrybiniai vakarai, teminiai užsiėmimai (giedojimo pamokos, rožinių rišimas, cianotipijos ir kt. meniniai užsiėmimai, žvejybos mylėtojų būrelis, muzikiniai užsiėmimai mamytėms ir jų mažyliams, krikščioniškų filmų peržiūros ir kt.). Stovyklos metu buvo organizuojama vaikų ir paauglių pastovyklė.
 • Rugpjūčio 14 d. 21.30 val. Styginių kvartetao „Musica Libera“ (Klaipėda) koncertas angare.
 • Rugpjūčio 15 d. ŽOLINĖ. 8.00 rytinė malda, 10.30-11.30 Šlovinimas ir paskaita (br. Jurdanas Statkus OFM), 12.00 Šv. Mišios su Mažesniųjų brolių provincijolu br. Astijumi Kungiu OFM, 16.00-17.00 Šlovinimas ir paskaita (br. Jurdanas Statkus OFM), 17.30-19.00 teminiai užsiėmimai: pynimas, giliaspaudė, giedojimas, filmų peržiūra, 21.00 Šlovinimo vakaras ir Švč. Sakramento Adoracija. Švč. Sakramentas pernešamas į kapinių koplyčią. Visą dieną su vaikais užsiėmė „Dulidu“ klounai.
 • Rugpjūčio 16 d. 8.00 rytinė malda, 10.00-12.30 Šlovinimas ir paskaita (s. Pranciška Bubelytė FDCJ) / vaikų užsiėmimai grupelėse, 12.30-13.30 darbas grupėse, 13.30 vaikų ir klounų pasirodymas tėveliams, po pietų – Susitaikinimo sakramentas, dvasiniai pokalbiai, 15.30-17.30 teminiai užsiėmimai: pynimas, giliaspaudė, cianotipija, giedojimas, filmų peržiūra, 18.00 Šv. Mišios, 21.30 Poetinės klounados spektaklis jaunimui ir suaugusiems „Dykuma“ (N-14) angare / vaikams filmukai „Tvartelyje“.
 • Rugpjūčio 17 d. 8.00 rytinė malda, 10.00-12.30 Šlovinimas ir paskaita (s. Pranciška Bubelytė FDCJ) / vaikų užsiėmimai grupelėse, 12.30-13.30 darbas grupėse, 15.30-17.30 teminiai užsiėmimai: pynimas, giliaspaudė, cianotipija, giedojimas, filmų peržiūra, 18.00 Vaikų šv. Mišios, 21.30 Stovyklos talentų vakaras ir jaunimo grupė „Crowing Terra“ angare  / teminių užsiėmimių – pynimo, giliaspaudės ir cianotipijos – parodėlės.
 • Rugpjūčio 18 d. 8.00 rytinė malda, Švč. Sakramentas pernešamas į bažnyčią, 10.00-11.00 šlovinimas ir liudijimai, 11.00-11.30 atsisveikinimas grupelėse, 12.00 Šv. Mišias aukojo J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
 • Rugpjūčio 22-25 d. 8-tasis kasmetinis Žemaitijos skautų žygis ir stovykla Pakutuvėnuose. Dalyvavo 18 Žemaitijos skautų.
 • Rugpjūčio 23-25 d. Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centro Vaikų dienos centro „Sraigė“ ir „Big Brothers Big Sisters“ stovyklėlė. Dalyvavo 15 didžiųjų draugų ir 15 mažjųjų draugų.
 • Rugpjūčio 24 d. Pakūtos meno diena „Pakūtos dozė“. 15.00 val. Ernesto Žvaigždino tapybos darbų parodos atidarymas. 16.00 val. „Gyveno kartą Aukštaitis, Dzūkė, Suvalkietis ir Žemaitis“, koncertas, skirtas Tarmių metams. Idėjos autorius – kompozitorius V. Bartulis, dainininkė Veronika Povilionienė (dr. Jono Basanavičiaus ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatė, Dzūkija), prof. saksofonininkas Petras Vyšniauskas (Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas, Žemaitija), Sigitas Mecelica (vyriausias policijos komisaras, pulkininkas – tarmiški eilėraščiai, šnekos, pasakojimai, dainos, Aukštaitija), Algimantas Vakarinas (Lietuvos VRM ex viceministras – armonika, dainos, pasakojimai, Suvalkija). 18.00 val. Šv. Mišios. 20.00 val. Penktojo Klezmerių muzikos festivalio koncertas – originali litvakų muzika: Arkadijus Gotesmanas (perkusija), Borisas Kirzneris (smuikas), Raimondas Sviackevičius (akordeonas), Valerijus Ramoška (trimitas). Koncertų metu surinktos aukos skirtos filmo „KRIKŠTAS“ kūrimui.
 • Rugpjūčio 26 d. 18.00 val. šv. Mišios – padėka už seses, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaites. 2005 m. į Pakutuvėnus atvyko pirmosios seserys Virginija Semaškaitė ir Jolita Šarkaitė. 2006 m. Jolitą Šarkaitę pakeitė Vilma Urbonaitė. 2007 m. Vilmą Urbonaitę keičia Vitalija Fedaravičiūtė. 2009 m. išvyksta Vitalija Fedaravičiūtė. 2009-2010 Virginija Semaškaitė Pakutuvėnuose gyveno viena (vienuolinėje bendruomenėje tai labai didelė išimtis). 2010 m. grįžta Vilma Urbonaitė. 2012 m. išvyksta Vilma Urbonaitė, atvyksta Aušra Kuodytė. 2013 m. išvyko Aušra Kuodytė ir Virgigija Semaškaitė.Virginija Semaškaitė Pakutuvėnuose išbuvo visus beveik 9 metus, t.y. – tris seserų kadencijas.
 • Rugpjūčio 27 d. išvyko Virginija Brėdikytė (ji Pakutuvėnuse gyveno 2 metus).
 • Rugsėjo 1 d. Išvykus sesėms Pakutuvėnų bendruomenė šiek tiek keičia veiklą. Norintieji atvykti, kreipiasi į brolį Gediminą.
 • Rugsėjo 1 d. išlydėjome į Kretingą br. Jurdaną Statkų ir pasitikome į Pakutuvėnus atvykusį br. Alvydą Virbalį.
 • Rugsėjo 6 d. bulviakasio talka.
 • Rugsėjo 9 d. brolių talka eremityno statybose. Darbavosi visi 4 Pakūtos broliai.
 • Lapkričio 1 d. Visi šventieji (penktadienis) – šv. Mišios 12.00 val. bažnyčioje. Po šv. Mišių procesija į kapines, maldos už mirusiuosius.
 • Lapkričio 2 d. Vėlinės (šeštadienis) – šv. Mišios 18.00 val. kapinių koplyčioje.
 • Lapkričio 3 d. Šv. Huberas – medžiotojų globėjas. Šv. Mišiose dalyvavo medžiotojai, buvo šventinamos vėliavos. Po šv. Mišių medžiotojai visus vaišino žvėrienos troškiniu. Amfiteatro varpinėje vyko Kosto Slivskio nuotraukų paroda.
 • Lapkričio 24 d. Kristus Karalius. Šv. Mišias kartu šventė ir pamokslą sakė br. Julius Sasnauskas.
 • Gruodžio 8 d. Po šv. Mišių Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto  mišraus choro „Veni gaudere“ (vad. Adelė Mikalkėnienė) šiuolaikinės sakralinės muzikos koncertas. Skambėjo XX a. pab. ir XXI a. pr. kompozitorių R. Dubra, V. Nees, Ch. Busto, E. Whitacre ir kt. kompozitorių kūryba.
 • Gruodžio 14 d. Advento rekolekcijos: 14.30 I Konferencija (br. Gediminas Numgaudis), 16.00 II Konferencija (br. Gediminas Numgaudis), 17.00 Šv. Sakramento adoracija ir Susitaikinimo sakramento šventimas, 18.00 Šv. Mišios, Po Šv. Mišių – Agapė (suneštinė vakarienė).
 • Gruodžio viduryje br. Andrius persikėlė gyventi į namuką eremityne.
 • Gruodžio 24 d. 21.00 val. Bernelių šv. Mišios angare. Susirinko apie 700–800 žmonių – pilnutėlis angaras.
 • Gruodžio 25 d. Kalėdos. 9.30 ir 12.00 val. šv. Mišios bažnyčioje. Pirmą kartą po 1996 m. Kalėdų eglutė papuošta ir bažnyčioje (visuomet buvo tik angare).
 • Gruodžio 31 d. Naujieji metai. 22.00 val. Šv. Sakramento adoracija, 23.00 Šv. Mišios bažnyčioje. Po šv. Mišių agapė bažnyčios balkone. Naujųjų Metų švęsti į Pakutuvėnus atvyko ir šv. Mišiose giedojo Vilniaus šv. Jonų parapijos jaunimo choras.
Metų apibendrinimas:
 • Pakutuvėnų bažnyčia šventė 70 metų jubiliejų.
 • Vasario mėn. parapijos klebono pareigas perėmė br. Andrius Nenėnas OFM. Brolis Gediminas Pakutuvėnų klebonu buvo 17 metų.
 • Pakutuvėnuose gyvena 4 broliai pranciškonai: Gediminas Numgaudis, Andrius Nenėnas, Paulius Vaineikis. Jurdaną Statkų rudenį pakeitė Alvydas Virbalis.
 • Pavasarį pastatyti nauji suolai amfiteatre.
 • Antrus metus renkamos aukos bažnyčios apšiltinimui. Iniciatorius br. Paulius Vaineikis OFM. Jau galima apšiltinti vieną bažnyčios pusę.
 • Br. Gediminas kuria fimą „Krikštas“.
 • Rugpjūčio pabaigoje išvyko seserys Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitės bei Virginija Brėdikytė.
 • Rugsėjo 1 d. Išvykus sesėms Pakutuvėnų bendruomenė šiek tiek keičia veiklą. Dabar, iš anksto susitarus su broliu pranciškonu, galima atvykti asmeninėms rekolekcijoms.
 • Į pabaigą juda brolių pranciškonų eremityno pastatai. Gruodžio viduryje br. Andrius persikėlė gyventi į namuką eremityne.
 • „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ patvirtino Pakutuvėnuose finansuojamus projektus:
  • „Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas sportinėms ir rekreacinėms veikloms“ (projekto metu bus pastatyti ir įrengti sanitariniai mazgai, dušai ir lauko prausyklos). Šis projektas jau įpusėtas. Pavasarį iškasti pamatai, per vasarą pastatyti pastatai.
  • „Vienuolyno bendruomenės namo statyba ir pritaikymas turizmui“ (projekto metu bus pastatyti bei pritaikyti turizmui vienuolyno bendruomenės namai).
  • „Angaro – dvasinių susitikimų centro projektavimas ir pritaikymas, nustatyta tvarka, panaudojant pradėtą statyti statinį ir jį užbaigiant“ (projekto metu dvasinių susitikimų centras bus užbaigtas statyti ir pritaikytas naudojimui).
  • „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vystymas bei geriamo vandens kokybės užtikrinimas“ (projekte numatoma sutvarkyti/rekonstruoti esamą artezinį vandens gręžinį).
 • Videostudijos „Pakūta“ 2013 m. filmai:
  • „Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebono pareigų perdavimas“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė.
  • „Klaipėdos miesto vėliavos įteikimas br. Benediktui Jurčiui OFM“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė, garsas S. Stalmokas.
  • „Misija“. Filmas pasakoja apie vieną tragiškiausių brolių pranciškonų gyvavimo laikotarpių. 1940 metais sovietinė armija įsiveržė į Lietuvą griaudama, žudydama, naikindama visa, kas esmingiausia: tikėjimą ir laisvę. Brolių vadovybei buvo aišku, kad pranciškonų ordinas bus sunaikintas.  1940 vasarą tėvui Justinui pavedama suburti pranciškonus  ir įkurti vienuolyną  JAV. Filme sužinosite, kaip pavyko išsaugoti Ordiną, kaip broliai pranciškonai kūrė mažąsias Lietuvos saleles Green Meine, Kennebunkporte, Niujorke. Broliai puoselėjo lietuvybę, žadino tikėjimą ir spausdintu žodžiu kovojo už mūsų laisvę.
  • „Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje montuojami unikalūs vargonai“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė.
  • „Žemaičiai Romoje paminėjo 600 metų Krikšto jubiliejų“. Operatorius Gediminas Numgaudis OFM, režsierė Dalia Kanclerytė, montažas Marija Jurgutienė.
  • „Tėveliukas“. Filmas apie kunigą brolį pranciškoną Juozapą Pudžemį, daugelio vadinamą tėveliuku.


© 2014-01-06, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com