Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2012 m.


 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Sausio 7 d. 12.00 val. kun. br. Kazimiero Kasparavičiaus OFM (Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijoje tarnavusio 2007/8 m.) primicijos Pakutuvėnuose. Šių metų sausio 5 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo bažnyčioje J. E. Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ brolis Kazimieras buvo įšventintas kunigu.
 • Sausio 8 d. brolis Paulius OFM išvyko į Italiją parvežti br. Carlo OFM, kuris grįžta gyventi į Lietuvą (Kretingą).
 • Sausio 8 d. Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai). Šv. Mišias 12 val. aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM. Šv. Mišių metu buvo šventinami smilkalai, mira ir auksas.
 • Vasario 19 d. šv. Mišias kartu su br. Gediminu aukojo br. Astijus Kungys OFM. Prieš šv. Mišias br. Astijus informavo, kad br. Gediminas skiriamas Lietuvos šv. Kazimiero provincijos viceprovicijolu.
 • Vasario 24 d. Gavėnios metu Pakutuvėnų bažnyčioje kryžiaus kelias einamas penktadieniais 20:00 val.
 • Kovo 10 d. rekolekcijas Pranciškonams pasauliečiams vedė br. Antnanas Blužas OFM. Dalyvavo apie 50 žmonių.
 • Kovo 16-18 d. rekolekcijoms atvyko 32 jaunuoliai iš Vilniaus Kalvarijų parapijos, vadovaujami šios parapijos diakono Stanislav Valiukevič. Rekolekcijas jaunimui vedė Antanas Blužas OFM.
 • Kovo 23 d. Po vakaro šv. Mišių – Akatisto giedojimo liturgija.
 • Kovo 24-25 d. Pakutuvėnų broliai Antanas ir Gediminas, kartu su šlovinimo grupe ir Neringa vyko į Ignaliną.
 • Kovo 30-31 d. rekolekcijos mokytojams.
 • Balandžio 1 d.  Verbų šv. Mišios. Gerai, kad diena pasitaikė nors ir vėsi, bet saulėta, nes visi į 12-tos valandos šv. Mišias atvykę žmonės nebesutilpo bažnytėlėje.
 • Balandžio 3 d. Bažnyčios šventoriuje stovėjo aukštas (4 m 70 cm) medinis kryžius. Ant jo prikalta metalinė lentelė su iškalinėta data „1973“. Šį kryžių pastatė pakutuvėniškis Antanas Šakinis. Šis kryžius buvo visai supuvęs, tad pakutuvėniškio Stepono Milašiaus (Antano Šakinio žento) šeima dovanojo ąžuolo medienos naujam kryžiui, trūkstamos medienos auka prisidėjo Šateikių girininkija. Pakutuvėnų ir Aleksandravo vyrai (Steponas Milašius, Povilas Geryba ir kt.) patys išdrožė ir šventoriuje pastatė naują ąžuolinį 4 m 73 cm aukščio, 2 m 23 cm pločio kryžių. Į žemę pamatas (armatūra) įleistas apie 1 m 30 cm. Suvirinimo darbus atliko Aleksandravo kalvis Eitaras Pokvytis. Metalinis Nukryžiuotasis perkeltas iš senojo kryžiaus.
 • Balandžio 5 d., Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimas. 20:00 val. Šv. Mišios. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės žmonės budėjo per naktį.
 • Balandžio 6 d. iškilmingai pašventintas naujas kryžius šventoriuje.
 • Balanžio 6 d., Didysis penktadienis – Viešpaties kančia ir mirtis. 7:00 val. Rytmetinė liturginė malda (kapinių koplyčioje). 14:00 val. Kryžiaus kelias. 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).
 • Balandžio 7 d. Didysis šeštadienis – Viešpaties Prisikėlimo laukimas (Velyknaktis). 8:00 val. Rytmetinė liturginė malda (kapinių koplyčioje). 13:30 val. Dieninė liturginė malda (kapinių koplyčioje). 22:00 val. Žiburių liturgija (bažnyčios šventoriuje, prie laužo), Prisikėlimo Šv. Mišios.
 • Balandžio 8 d. Viešpaties Prisikėlimas. 7:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios. 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios.
 • Balandžio 9 d. Antroji Velykų diena. 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Gegužės mėn. rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos gimnazistams. Kasdien vis kitai klasei. Rekolekcijas vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Gegužės 26 d. mokslo metų užbaigimo šventė Kretingos pranciškonų gimnazijos penktokams ir jų tėveliams.
 • Birželio 2 d. mokslo metų užbaigimo šventė Kretingos pranciškonų gimnazijos šeštokams ir jų tėveliams.
 • Birželio 3 d. Tėvo diena. Rytinės šv. Mišios buvo aukojamos kapinių koplyčioje už mirusius tėvus.
 • Birželio 4-10 d. Projekto „Aš ne vienas šiame kelyje – asmenų, sergančių priklausomybės ligomis integracija į darbo rinką“ stovykla.
 • Birželio 9-10 d. Kelionių renginių organizatoriaus „Quo vadis“ piligrimams organizuotas susitikimas Pakutuvėnuose bei kartu švenčiami šv. Antano atlaidai.
 • Birželio 9 d. Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmės vigilija: 16.00 val. – Švč. Sakramento Adoracija, 18.00 val. – Devintinių iškilmės vigilijos Šv. Mišios, 19.00 val. – Agapė.
 • Birželio 10 d. Birželio 10 d. Šv. Antano Paduviečio (Pakutuvėnų parapijos globėjo) atlaidai: 9.00 val. Ryto Šv. Mišios, 12.00 val. Šv. Antano Paduviečio atlaidų šventės Šv. Mišios; buvo einama iškilminga procesija aplink bažnyčią. Esamų ir buvusių parapijiečių susitikimas. 14:00 val. Agapė.
 • Birželio 28 - liepos 1 d. Kretingos ir Klaipėdos „Vilties kelio“ (patyrusių skyrybas) grupelių stovykla-rekolekcijos „Džiūgaukime Viešpatyje“. Rekolekcijas vedė kun. teol. mgr. br. Jarosław Rekwardt OFM Conv. (Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija). Dalyvavo 23 moterys ir 20 vaikų.  Organizavo Alma Kremežienė, Renata Sondaitė, Dalia Kanclerytė, Jolanta Klietkutė.
 • Liepos 6-9 d. Anoniminių lošėjų stovykla.
 • Liepos 8 d. po šv. Mišių, kurias aukojo br. Benediktas OFM, bažnyčioje sakralinės muzikos kūrinius atliko tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė (sopranas).
 • Liepos 9-15 d. Vilniaus „Caritas“ Bendruomenės „Aš esu“ vasaros stovykla. Vadovas kun. Kęstutis Dvareckas. Dalyvavo apie 10 žmonių.
 • Liepos 15 d. Po šv. Mišių kun. Kęstutis Dvareckas ir bendruomenė „Aš esu“ pristatė knygą „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“.
 • Liepos 15-22 d. Žemaitijos regiono AA stovykla.
 • Liepos 15 d. Žemaitijos regiono AA stovyklos atidarymas. Kęstučio Jablonskio koncertas angare.
 • Liepos 18 d. grupės „Ironija“ (Plungė) koncertas angare.
 • Liepos 21 d. Arūno Raudoniaus koncertas-liudijimas. Kartu grojo smuikininkė Sandra, Lina Raudoniūtė, giedojo Lina Raudonienė.
 • Rugpjūčio 5 d. apsilankė menininkas fotografas Tomas Januška, kuris sena didelio formato kamera fotografavo pakutuvėniškių portretus.
 • Rugpjūčio 5-12 d. Vilniaus Bernardinų parapijos vaikų choro „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ repeticijų ir poilsio stovykla (apie 30 žmonių).
 • Rugpjūčio 13-19 d. Pakutuvėnuose filmuojamas filmas „Krikštas“.
 • Rugpjūčio 14 d. Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos jaunimo žygis dviračiais (apie 25 žmonės).
 • Rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos Užmigimo (Žolinių) iškilmės, kurių metu trys parapijos vaikai priėmė Pirmąją Komuniją.
 • Rugpjūčio 15-19 d. Žemaitijos ateitininkų stovykla „Paskutinis laužas“. Dalyvavo apie 30 jaunų žmonių. Organizavo Telšių Vincento Borisevičiaus kuopa.
 • Rugpjūčio 24-26 d. Meno festivalis „Pakūtos dozė“.
 • Rugpjūčio 24 d. 18.00 val. Šv. Mišios, prisimenant žydų likimą. 20 val. litvakų poeziją skaitė aktorė Nelė Savičenko, grojo Vytautas Mikeliūnas; koncertas „Malda“: operos solistas Rafailas Karpis, nacionalinės premijos laureatas saksofonininkas Petras Vyšniauskas, pianistas Darius Mažintas, perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. Vakare dalyvavo Jakovas Bunka (Antrojo pasaulinio karo veteranas, kartu su draugais medžio drožėjais lietuviais įkūręs Kaušėnų memorialą, paskutinis žydų kilmės gyventojas Plungėje) su žmona Dalia.
 • Rugpjūčio 25 d. 11.00 val. Gedimino Numgaudžio OFM kelionių po Šventąją žemę nuotraukų parodos atidarymas angare. 15.00 val. uoslės menas, kvapų istorijos: Kornelija Česonytė, kvapų menotyrininkė. 18.00 val. Šv. Mišios. 20.00 val. projekto LiBu koncertas (Lietuva-Bulgarija): Pranas Kentra (gitara), Marija Aliukaitė (vokalas), Dimitar Karamfilov (kontrabosas), Stefan Goranov (būgnai). Improvizacinis koncertas „Ieškant grožio…“: Janas Maksimovičius (saksofonas), Vladimir Kaplan (gitara).
 • Rugpjūčio 25 d. apsilankė Vėžaičiuose šv. Kazimiero švenėje dalyvavusio jaunimo grupė.
 • Rugpjūčio 25-26 d. Žemaitijos skautų stovykla (7-asis  žygis iš Mažeikių į Pakutuvėnus, rugpjūčio 21 - 26 dienomis, žygiavo 4 dienas, 2 dienas praleido Pakutuvėnuose).
 • Rugpjūčio 26-28 d. Kretingos pranciškučių rekolekcijos. Dalyvavo 16 pranciškučių ir 2 sesės pranciškonės misionierės.
 • Rugpjūčio mėn. Kretingos šv. Antano rūmų pastate pradėjo veikti VšĮ Pakūta įsteigta kavinė „Geroms“.
 • Rugsėjo 10-11 d. apsilankė grupė piligrimų, pėsčiomis keliaujančių Kretinga – Šiluva (Kretinga – Kartena – Pakutuvėnai – Prūsaliai – Plungė – Žlibinai – Žarėnai – Varniai – Karklėnai – Kletiškė – Kelmė – Tytuvėnai – Šiluva). Vadovas br. Antanas Grabnickas OFM.
 • Spalio 8-12 d. rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos mokiniams.
 • Lapkričio 7 d. Klaipėdos koncertų salėje vykusioje šventėje dienraščio „Klaipėda“ žurnalistai tolerantiškiausio metų žmogaus titulą skyrė režisierei, dokumentinių filmų kūrėjai Daliai Kanclerytei.
 • Lapkričio 22 d. apsilankė apie 40 žmonių, dirbančių su priklausomybę turinčiais žmonėmis (iš Mažeikių).
 • Lapkričio 24 d. rekolekcijos Kretingos Alfa kurso dalyviams.
 • Gruodžio 4 d. apsilankė 20 vaikų ir 10 globėjų iš Telšių globos namų.
 • Gruodžio 7-9 d. rekolekcijos Alfa kursui iš Šiluvos: 4-ojo propedeutinio kurso 37 paaugliams. Vadovai: kun. Erastas Murauskas, S. Ignė Marijošiūtė bei 4 vadovės.
 • Gruodžio 8 d. apsilankė Klaipėdos Vaivorykštės tako vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.
 • Gruodžio 9 d. rekolekcijos Šiluvos Alfa kurso dalyviams (apie 40 žmonių).
 • Gruodžio 24 d. Kūčios. 22.00 val. Piemenėlių Šv. Mišios, agapė (angare). Susirinko pilnas angaras žmonių. Šv. Mišias aukojo br. Antanas Blužas OFM, br. Paulius Vaineikis OFM ir svečias kun. Vidmantas. Br. Gediminas šventes sutiko ligoninėje (po kelionės į Šventąją žemę, kur buvo filnuojamas filmas „Krikštas“, teko operuoti koją).
 • Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas. Kalėdos. 07.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje), 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje).
 • Gruodžio 26 d. Šventoji šeima. 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje).
 • Gruodžio 27 d. BSM TRIO Kalėdinis labdaros koncertas Kretingoje filmui „Krikštas“ paremti.
 • Gruodžio 31 d. 22 val. Švč. Sakramento Adoracija, 23 val. Šv. Mišios (bažnyčioje).

  Metų apibendrinimas:
  • Vasarą broliai ir Pranciškoniškojo jaunimo Tarnyba stovyklų neorganizavo. Tačiau stovyklos vyko.
  • Renkamos aukos bažnyčios apšiltinimui. Iniciatorius br. Paulius Vaineikis OFM.
  • Br. Gediminas ėmėsi kurti fimą „Krikštas“. Režisierius Audrius Stonys, operatorius Laisvis Karvelis, filmo scenarijaus konsultantai kun. relig. šviet. mgr., teol. lic. Artūras Kazlauskas, Šarūnė Jasiūnaitė,   brolis Gediminas Numgaudis OFM, filmo vykdantysis prodiuseris brolis Gediminas Numgaudis OFM.
  • Pasibaigė projektas „Aš ne vienas šiame kelyje“.
  • Rugpjūčio mėn. Kretingos šv. Antano rūmų pastate pradėjo veikti VšĮ Pakūta įsteigta kavinė „Geroms“.
  • Spalio mėnesį išvyko sesė Vilma Urbonaitė. Atvyko sesė Aušra Kuodytė.
  • Lapkričio mėn. tarnystei į Panevėžio vienuolyną išvyko Neringa Kubiliūtė.Pakūtos „Kromelis“ uždarytas žiemai: įkurtas virtualus internetinis „Kromelis“ (atsakinga Jolanta Klietkutė), o po šv. Mišių bažnyčios balkone Virginija Brėdikytė atidaro mini „Kromelį“.
  • Vis auga brolių pranciškonų eremityno pastatai.

© 2013-02-01, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com