Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2011 m.

 • Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja. Šv. Mišias 12 val. aukojo br. Antanas Blužas OFM.
 • Sausio 2 d. Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai). Šv. Mišias 12 val. aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM. Šv. Mišių metu buvo šventinami smilkalai, mira ir auksas, kurį atsinešė Mišių dalyviai.
 • Sausio 4 d. pasisvečiuoti atvyko ses. Pranciška Bubelytė FDCJ, Gintarė, Solvita ir Vitalija. Nuoširdžiai dėkojame sesei Pranciškai ir merginoms, kurios beveik visą savaitę drauge su bendruomene dirbo, meldėsi ir savo žiniomis bei bendravimu praturtino visus pakutuvėniškius.
 • Sausio 7 d. po vakarienės visi pakutuvėniškiai dalyvavo Švč. Sakramento Adoracijoje, meldėsi rožinį ir Švč. Jėzaus Širdies litaniją bei sukalbėjo Atsilyginimo maldą (kalbama per Švč. Jėzaus Širdies šventę ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais).
 • Sausio 9 d. džiaugiamės vėl svečiuose sulaukę ištikimųjų bendraminčių – sesių ir brolių iš Kauno katalikų bendruomenės Gyvieji Akmenys.
 • Sausio 10-16 d. Lakoniškas ir kiek ironiškas savaitės įvykių Pakutuvėnuose pristatymas: šią savaitę dievaži niekas nevyko... Šv. Mišias beveik visą savaitę aukojo br. Paulius Vaineikis OFM... kartais vėlavo, kartais - ne, dažniausiai vėlavo. Brolis Gediminas dar kelias savaites lieka sanatorijoje Palangoje. Brolis  Antanas iki vasario mėnesio vidurio Nidoje pavaduoja vietinį kleboną. Šeštadienį nuo pusės keturių buvo Adoracija iki pat Mišių, o sekmadienį šv. Mišios vėlavo pusvalandį, nes brolis Gediminas nespėjo grįžti. Sekmadienį giedojo „Pakutuvėnų lengvosios estradinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Violetos Gaubytės“ (taip šlovinimo grupę kažkada įvardijo spaudos atstovai), o pavėluotas Mišias aukojo broliai Paulius ir Gediminas. Mišių metu pradėjo lyti, todėl po viskam buvo matyti daug mašiniukų, kurios lėtai lėtai kilo į kalną šalia trijų kryžių, dalis jų buvo „užmestos“ ir čiuožė nuo kelio. Brolis Paulius palaukė kol sutemo, todėl išvažiuodamas per plauką neapsivertė su visu autobusėliu palei pirmą posūkį.
 • Sausio 22 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje popietė. 15:30 – Švč. Sakramento Adoracija. 17:00 – Katechezę „Krikščioniškoji meditacija“ vedė kun. Mindaugas Malinauskas SJ. 18:00 – Šv. Mišios. 19:00 – Agapė. Trumpa kun. Mindaugo biografija: Pašaukimą subrandino Pakutuvėnų stovyklos prieš žygius į Žemaičių Kalvariją 1993/4 metais. 1995 Mindaugas nuvyko į Kretingą prašytis priimamas į pranciškonų vienuolyną. Broliai pirma liepė vidurinę pabaigt. Mindaugas klusnus buvo: išvyko į Telšių licėjų. Jį baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. Seminarijos vadovybės buvo pasiųstas dėstyti tikybos Kauno Jėzuitų gimnazijos mokiniams. Jėzuitiška aplinka padarė savo – dar nebaigęs kunigų seminarijos klierikas Mindaugas pasibeldė į Kauno Jėzuitų brolijos vienuolyno duris... Šiuo metu kun. Mindaugas dirba kapelionu toje pačioje Kauno Jėzuitų gimnazijoje ir yra muzikinės kunigų grupės „SACERDOS“ vokalistas.
 • Sausio 28 d. atvyko 30 jaunų žmonių iš Šiluvos („Alfa“ kursas), lydimi klebono Erasto Murausko, sesers Ignės ir keleto klierikų iš Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso, kuris įsikūręs Šiluvoje. Pakutuvėniškius maloniai nustebino mokytoja Aušra iš Kretingos pranciškonų gimnazijos, kuri nusprendė atšvęsti savo gimtadienį drauge su Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomene. Valgydami didžiulį skanų tortą klausėmės mokytojos Aušros išgyvenimų, pateiktų menine literatūrine forma – trumpais apsakymėliais. Vėlai vakare pakilo smarkus vėjas... smarkiai pusto.
 • Sausio 29 d. nuo 15:30 vyko Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu asmenine užtarimo malda buvo melstasi už Šiluvos jaunimą. Jaunimas giedojo. Po Adoracijos kun. Erastas Murauskas ir Šiluvos jaunimo atstovai dalinosi liudijimais apie Dievo darbus jų gyvenime. Šv. Mišias aukojo br. Paulius Vaineikis OFM ir kun. Erastas Murauskas. Pakutuvėnai aklinai užpustyti – teko eilinį kartą šauktis kaimyno Viliaus su traktorium, kuris, jau gerokai po vidurnakčio, išdaužęs savo traktoriaus langą, nutraukęs trosą ištempė iki Aleksandravo paskutinę šiluviškių mašiną iš Pakutuvėnų...
 • Sausio 30 d. nuo 10:00 vyko AA Žemaitijos regiono uždaras susirinkimas „teatriuke“. Šie susirinkimai Pakutuvėnuose vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį. Po Šv. Mišių Pakutuvėnų aparatūra ir ją aptarnaujantis Vaclovas, drauge su Neringa ir br. Paulium išvažiavo į Klaipėdą, kur LCC kartą per mėnesį vyksta „krikščioniško kino vakarai“, šįkart buvo rodomas dokumentinis filmas apie Motiną Teresę.
 • Vasario 5 d. vakaro Mišiose giedojo Vilniaus Gospel choras.
 • Vasario 12 d. Po adoracijos brolis Gediminas vedė katechezę.
 • Vasario 15 d. Brolis Gediminas, brolis Antanas, Vaclovas ir Violeta išvyko į Izraelį.
 • Vasario 20 d. Šv. Mišiose dalyvavo misionierius kunigas Hermanas Šulcas su jaunimu iš Ruandos. Po Mišių buvo labai įspūdingas liudijimas.
 • Vasario 24 d. Brolis Paulius vedė rekolekcijas dešimtokams iš pranciškonų gimnazijos. Dalyvavo apie 25 mokiniai.
 • Vasario 25 d. Sugrįžo piligrimai iš Izraelio. Broliai Gediminas ir Antanas iš karto kelioms dienoms išvyko į Stokholmą tarnauti vietinei lietuvių emigrantų bendruomenei.
 • Kovo 19 d. Kretingos fotoklubo (8 žmonės) pasibuvimas Pakutuvėnuose: susipažinimas su žalio fono funkcija, bandomosios fotosesijos. Photoshop'o pamoką „kaip žalią foną pakeisti kitu“ pravedė Mindaugas Daugėla. Ekskursija po Pakutuvėnus su fotoaparatais.
 • Kovo 19 d. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios jaunimo rekolekcijos, kurias vedė br. Antanas OFM. Dalyvavo 12 jaunų žmonių.
 • Kovo 19 d. Atsinaujinimo popietė: 15:30 Švč. Sakramento Adoracija; 17:00 liudijimai iš piligriminės kelionės po Šventąją Žemę; 18:00 Šv. Mišios; 19:00 Agapė. Į liudijimų vakarą susirinko beveik visi piligrimai iš Kretingos, Kauno, Vilniaus. Įsimintiniausia liudijimų mintis, jog vis dėlto pas mus Lietuvoje yra labai gražu: nepaprastai daug žalumos, turime pakankamai vandens, nėra baisaus skurdo ir t.t., be to, vaikštant po Pakutuvėnus ne vienam kilo mintis, jog ta šventoji žemė yra ir Pakutuvėnai :)
 • Kovo 29-31 d. rekolekcijas Kretingos pranciškonų gimnazijos gimnazistams vedė br. Paulius OFM. Kasdien atvykdavo po 25 mokinius.
 • Balandžio 5-8 d. rekolekcijas Kretingos pranciškonų gimnazijos gimnazistams vedė br. Paulius OFM. Kasdien atvykdavo po 25 mokinius.
 • Balandžio 9 d. vakaro šv. Mišias aukojo tėveliukas - Juozapas Pudžemis OFM.
 • Balandžio 16 d. rekolekcijas Telšių ateitininkams vedė br. Antanas OFM.
 • Balandžio 17 d. Verbų sekmadienis.
 • Balandžio 18-22 d. Minint Gailestingumo metus Pakutuvėnuose buvo Gailestingojo Jėzaus paveikslas.
 • Balandžio 21 d. Didysis ketvirtadienis - Eucharistijos įsteigimas. Dieną visi Pakutuvėnų broliai dalyvavo šv. Mišiose Telšių Katedroje.  20:00 val. Šv. Mišios. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Pakutuvėnų bendruomenė budėjo per naktį.
 • Balandžio 22 d. Didysis penktadienis – Viešpaties kančia ir mirtis. 7:00 val. Rytmetinė liturginė malda (kapinių koplyčioje). 14:00 val. Kryžiaus kelias lauke. 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).
 • Balandžio 23 d. Didysis šeštadienis – Viešpaties Prisikėlimo laukimas. 8:00 val. Rytmetinė liturginė malda (kapinių koplyčioje). 13:30 val. Dieninė liturginė malda (kapinių koplyčioje). 22:30 val. Žiburių liturgija, Prisikėlimo Šv. Mišios, kuriose Šarūnės, Jūratės ir Edgaro Krikštas.
 • Balandžio 24 d. – Viešpaties Prisikėlimas. 7:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios. 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios.
 • Balandžio 25 d. – Antroji Velykų diena. 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Balandžio 25 d. Psalmės in Rock Vilniaus Kongresų rūmų salėje. Koncertą vedė brolis Arūnas Peškaitis (OFM). Muzikos autorius Artūras Chalikovas. Aranžuotės autorius Martynas Kuliavas. Atlikėjai: Česlovas Gabalis, Povilas Meškėla, Vladas Kovaliovas, Artūro Chalikovo grupė Rock Brothers, dalyvauja Choro SOUNDS IN G atlikėjai. Koncerto metu skambėjo penkiolika Psalmių (Ps 27 – 40; Ps 100), kurios įrašytos kompaktinėje plokštelėje „Už auksą brangiau 3“. Įgarsino ir tekstus rodė Pakutuvėnų komanda: Vaclovas ir Neringa. Dalyvavo brolis Antanas OFM.
 • Gegužės 7 d. Pakutuvėnuose apsilankė Klaipėdos krašto Alzheimerio ligos klubas „Atmena“.
 • Gegužės 10 d. apsilankė Plungės Lions vyrų klubo vyrai (apie 20 žmonių).
 • Gegužės 11 d. Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos posėdis dėl vasaros stovyklų.
 • Gegužės 13 d. Vaclovas ir Gediminas dalyvavo Klaipėdoje „Vilties bėgimo“ teatralizuoto plytų vežimo riedėjime į statomą Klaipėdos onkologijos centrą.
 • Gegužės 14 d. Žarėnuose (Telšių rajone) vyko žemaitukų žirgų varžybos. Įgarsino Valclovas (Pakutuvėnų aparatūra), po varžybų įgarsino ir žemaitiškos dainos konkursą. Brolis Gediminas palaimino susirinkusiuosius ir paskelbė varžybų startą.
 • Gegužės 14 d. 19 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje - šlovinimo vakaras su šlovinimo grupe ir broliais pranciškonais iš Pakutuvėnų.
 • Gegužės 17-20 d. Rekolekcijas Kretingos Pranciškonų gimnazijos 9/10-tų klasių gimnazistams vedė br. Paulius Vaineikis OFM ir Švč. Širdies pranciškonė misionierė s. Danutė Ančerytė  FMSC.
 • Gegužės 20 d. Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikai lankėsi Pakutuvėnuose.
 • Gegužės 20-22 d. Rekolekcijas Kauno Arkikatedros parapijos jaunimo lyderiams (5 žmonėms) veda br. Antanas ofm.
 • Gegužės 25 d. nudengti ir pradėti griauti molinuko likučiai.
 • Geguės 28 d. vakaro šv. Mišiose giedojo Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos jaunimo choras.
 • Gegužės 29 d. po šv. Mišių – tradicinis (treti metai) šašlykų balius. „Veiksmo vieta“ – amfiteatras (šalia varpinės). „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenė pasirūpino malkomis ir „šašlykinių“ paruošimu. Visa atsivežta mėsytė buvo sudėta į didžiulį bendrą puodą, vyrai – savanoriai kepė, o po Šv. Mišių visi valgė ir bandė atspėti kieno šašlykai buvo. Koncertavo Plungės „Saulės“ gimnazijos grupė jaunimo grupė „Savi“. Nuotraukų albumas.
 • Birželio 1-7 d. Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenėje vyko vizualinio meno užsiėmimų (fotografijos) mokymai. Mokytojai br. Gediminas Numgaudis OFM, Jolanta Klietkutė.
 • Birželio 4 d. vakaro šv. Mišiose dalyvavo 50 žmonių iš bendruomenės „Klaipėdos viltis“
 • Birželio 4-5 d. Rekolekcijas devyniems Kretingos šv. Antano dienos centro savanoriams vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, Onutė Juozaitienė (Šiauliai).
 • Birželio 4-5 d. Europos skaučių stovykla.
 • Birželio 12 d. Šventėme Šv. Dvasios atsiuntimo – Sekminių iškilmę bei Šv. Antano – parapijos globėjo atlaidus. Net atvėsęs oras ir besikaupiantis lietus netavėsino parapijiečių meilės Pakutuvėnams. Susirinko sausakimša bažnyčia. Po šv. Mišių brolis Gediminas visus pakvietė amfiteatre pasivaišinti bendruomenės virtu plovu bei pasiklausyti Nidos kapelos koncerto. Nuotraukų albumas.
 • Birželio 15-19 d. Stovykla Kretingos ir Klaipėdos euroskautams. Dalyvavo 21 žmogus.
 • Birželio 19 d. Šv. Mišiose dalyvavo Vaiko Širdies Asociacijos stovyklos vaikai.
 • Birželio 19-26 d. Šeimų stovykla. Šeimų stovykla. Tikėjimo atnaujinimo rekolekcijas vedė brolis pranciškonas Antanas Blužas OFM bei s. Dominyka-Marija (Šv. Jono bendruomenė, Senieji Trakai). Šioje stovykloje atsigręžėme į vaikus ir jų šiandien patiriamus išgyvenimus ir iššūkius. Pagalbos tarnybos vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“  praktiniai užsiėmimai stovyklos vaikams ir paaugliams: Apie draugiškumą; Patyčios mokykloje – ką gali padaryti mokiniai; Bendravimas be patyčių; paskaitos ir diskusijos suaugusiems: Interneto pavojai; Mitai apie patyčias; Patyčios mokykloje – kuo gali padėti tėvai? Paaugliams paskaitas vedė br. Paulius Vaineikis OFM ir s. Danutė Ančerytė FMSC. Su vaikais „Pasaulio sukūrimą“ kasdien vizualizavo „Teatriukas“. Mažiems ir dideliems sporto programą vedė Lijana Kulvietytė. Stovyklos programoje kiekvieną dieną: suaugusiųjų stovykla, vaikų ir paauglių pastovyklė ir kūrybinė programa „Pakutuvėnų vakarai“. Suaugusiųjų stovyklos dienotvarkę sudaro rytinis ir popietinis paskaitų ciklas, intensyvus grupinis darbas, individualios konsultacijos su specialistais, nuolatinė Švč. Sakramento adoracija, asmeninė ir bendruomeninė malda, šv. Mišios, Susitaikinimo sakramentas, įvairūs buitiniai darbai, originalūs meniniai projektai. Stovykloje buvo 266 dalyviai savaitės metu ir 360 savaitgalį. Darbavosi 30 savanorių. Matinimą tiekė „Karčema“. Nuotraukų albumas.
 • Birželio 19 d. Šeimų stovykla – sekmadienis. 21.00 val. angare klausėmės senosios muzikos ansamblio „Affectus“. Vaiva Eidukaitytė – klavesinas, Vytenis Giknius – skersinė baroko fleita, Rima Švėgždaitė – barokinis smuikas, Robertas Šidiškis – fagotas.
 • Birželio 20 d. Šeimų stovykla – pirmadienis. Iki pietų vyksta br. Antano OFM ir s. Dominykos paskaitos. Po pietų – paskaita tėvams „Patyčios mokykloje – kuo gali padėti tėvai?“. Paaugliams paskaitas vedė br. Paulius Vaineikis OFM. Vakare – angare TRIO EXLEX "Exlex – nepavaldus įstatymui”: Neda Malūnavičiūtė – vokalas, fleita; Tomas Dobrovolskis – varinis gaublys, stiklas, perkusija, vokalas; Vytautas Labutis – saksofonas, klavišiniai.
 • Birželio 21 d. Šeimų stovykla – antradienis. 21 val. grupė „GYVAI“ – akustinis koncertas angare. Milda Kriščiūnaitė – vokalas, klavišai; Justas Kupstys – elektrinė gitara, akustinė gitara; Dima Škulis – būgnai.
 • Birželio 22 d. Šeimų stovykla – trečiadienis. 16.30 suaugusiųjų sporto žaidynės (stovyklavietė). Tvartelyje „Vaikų linija“ vaikams: 10.00 Bendravimas be patyčių (5-8 kl.), 16.30 Apie draugiškumą (5-8 kl.), 20.30 Patyčios mokykloje – ką gali padaryti mokiniai (9-12 kl.).
 • Birželio 23 d. Šeimų stovykla – ketvirtadienis. 10.00–12.30 „Interneto pavojai“ – „Vaikų linija“ (tvartelyje), 17.00 Br. Antanas  OFM (bažnyčioje), 17.00 Vaikams Klaipėdos lėlių teatro spektaklis: „Stebuklingas Pelenės laikas“ pagal N. Indriūnaitės pjesę „Stebuklingas laikas“ (angare). 22.00 Angare: „Pokalbiai apie meilę“ – susitikimas su Vytautu Landsbergiu ir knygos „Čiurlionis. Laiškai Sofijai“ pristatymas. 23.00 Paaugliai su br. Pauliumi eina į žygį prie skardžių (grįžta paryčiais). 23.30 Švenčiame Jonines (laužas, šokiai ir dainos prie Trijų kryžių).
 • Birželio 24 d. Šeimų stovykla – penktadienis. Susitaikinimo diena. Nuo 10.00 val. šventoriuje klausoma išpažinčių. 20.00 Kryžiaus kelias – pradžia bažnyčioje. 22.00 Šv. Mišios / užtarimo malda (bažnyčioje).
 • Birželio 25 d. Šeimų stovykla – šeštadienis. Vaikų diena. 17.00 Šv. Mišios angare. Po šv. Mišių – vaikų pasirodymas „Pasaulio sukūrimas“. 21.00 Aktorių trupė „Teatriukas“ – spektaklis „Senjoro Bjankio pasakos“ (Angaras).
 • Birželio 26 d. Šeimų stovykla – sekmadienis. 10.00 Apibendrinimai (br. Antanas OFM, s. Dominyka-Marija, br. Gediminas OFM) ir liudijimai. 12.00 Šv. Mišios (bažnyčioje). 14.00 pietūs. SU DIEVU!
 • Birželio 26-liepos 3 d. „Pamario tunto“ skautų stovykla „B Moll“. Dalyvauja 202 skautai. Nuotraukų albumas.
 • Birželio 29 d. Pakutuvėnuose apsilankė, su br. Antanu OFM bendravo ir šv. Mišiose giedojo Kauno arkivyskupijos Piligriminės pašaukimų stovyklos jaunimas (35 žmonės). Keliavo maršrutu: Vilnius – Baltriškės – Šiauliai – Telšiai – Žemaičių Kalvarija – Kretinga – Pakutuvėnai – Šiluva – Kaunas Vadovė Vaida Kniežienė. Dienos tema: „Kunigystė“.
 • Liepos 1-2 d. Pasaulio jaunimo dienų piligrimų pasiruošimo savaitgalis. Nuotraukų albumas.
 • Liepos 3 d. Vaiko širdies asociacijos susirinkimas.
 • Liepos 3–10 d. Šlovinimo stovykla. Stovyklos programoje: konferencijos šlovintojams ir praktiniai užsiėmimai su profesionaliais muzikantais, Eucharistijos šventimas, šlovinimo-liudijimų vakarai. Stovyklos svečias – Dr. Jim Altizer (JAV). Temos:  Šlovinimo pašaukimas ir apibrėžimas, skirtingi šlovinimo tipai. Praktiniai patarimai, vertinat savo šlovinimo tarnystę ir planuojant šlovinimą. Vadovavimas šlovinimo tarnystei, patarimai šlovinimo lyderiui. Kaip bendruomenei auginti šlovinimo lyderius? Santykiai šlovinimo grupėje. Nuotraukų albumas.
 • Liepos 3 d. Šlovinimo stovykla. 15-17 val. atvykimas, įsikūrimas, registracija. 17 val. pasveikinimas ir bendra informacija. 18 val. Šv. Mišios. 19.30 val. vakarienė. 21 val. šlovinimo koncerto peržiūra (grupė „Delirious?“). 22 val. arbatos-diskudijų klubas.
 • Liepos 4 d. konferencija „Šlovinimo pašaukimas ir apibrėžimas“ (Dr. Jim Altizer), darbas atskirose grupėse: Sigitas Stalmokas (instrumentalistams), Aušra (vokalistams). Šlovinimo-liudijimų vakaras „Apaštalai“. Arbatos-diskusijų klubas.
 • Liepos 5 d. konferencija (Dr. Jim Altizer), darbas atskirose grupėse: Sigitas Stalmokas (instrumentalistams), Aušra (vokalistams). Šlovinimo-liudijimų vakaras: Dr. Jim Altizer (JAV).
 • Liepos 6 d. Konferencija (Dr. Jim Altizer). Darbas atskirose grupėse: „Kerygma“ - Sigitas Stalmokas, vokalistai - Kristina Žaldokaitė, Šlovinimo-liudijimų vakaras:
  Artūras Chalikovas ir draugai. Arbatos-diskusijų klubas.
 • Liepos 7 d. Užsiėmimas bendroje grupėje (Kristina Žaldokaitė), darbas atskirose grupėse: vokalistai - Kristina Žaldokaitė, gitaristai – Artūras Chalikovas. Šlovinimo ir maldos vakaras. Naktinė Švč. Sakramento Adoracija (kapinių koplyčia).
 • Liepos 8 d. SUSITAIKINIMO DIENA. Konferencija „51 psalmė“ – br. Antanas Blužas OFM. Darbas grupėse – repeticijos grupės „Hillsong“ video seminaras (anglų k.). Iki šv. Mišių baigiasi Švč. Sakramento Adoracija. Šlovinimo koncerto peržiūra „Hillsong Live – This Is Our God“.
 • Liepos 9 d. konferencija br. Gediminas Numgaudis OFM, darbas atskirose grupėse - repeticijos,  15:30  Švč. Sakramento Adoracija ir šlovinimas, Šv. Mišios, po vakarienės – maldos žygis į „Žemsuodą“ (~ 10 km) į grupės „Skylė“ koncertą „Partizanų dainos“.
 • Liepos 10 d. Šlovinimas ir liudijimai. 12 val. Šv. Mišios. Stovyklos pabaiga.
 • Liepos 13-17 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje stovykla rekolekcijos. Stovyklos lektorius – br. Gediminas Numgaudis OFM. Dienotvarkė: 10:00-13:00 val. br. Gedimino OFM paskaita ir darbas grupelėse, 16:30-17:30 val. br. Gedimino OFM paskaita, 18:00 val. Šv.  Mišios. Likęs laikas – laisvas. Nuotraukų albumas.
 • Liepos 13 d. 10 val. br. Gedimino Numgaudžio paskaita. 11:30 val. grupelės. 18 val. Šv. Mišios, kuriose dalyvavo bei pamokslą sakė kunigas Paul Fenech bendruomenės „Jėzaus mokiniai“ lyderis (Malta). 20:30 val. kino „Skraidantis vienuolis“ peržiūra.
 • Liepos 14 d. 7:00 rytinė brevijoriaus malda. 10:00 ir 16:30 val. br. Gedimino Numgaudžio paskaita. 11:30 val. grupelės. 13:00 val. dieninė brevijoriaus malda, po Šv. Mišių Švenčiausias Sakramentas perneštas į kapinių koplyčią adoracijai iki rytojaus vakaro Šv. Mišių.
 • Liepos 17-21 d. Telšių krašto ateitininkų vasaros stovykla. Nuotraukų albumas.
 • Liepos 18-24 d. Vilniaus Bernardinų socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro bendruomenės vasaros stovykla. Kartu su Aleksu Mažonu ruošia spektaklį.
 • Liepos 24 d. po šv. Mišių angare Vilniaus Bernardinų socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro bendruomenės ir Alekso Mažono spektaklis „Pabusk, mano širdie“. Nuotraukų albumas.
 • Liepos 24-31 d. AA Žemaitijos regiono vasaros stovykla.
 • Liepos 24-31 d. Vilniaus Bernardinų socialinių paslaugų centro priklausomų asmenų dienos centro bendruomenės vasaros stovykla. Videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą apie šią stovyklą. Režisierė Marija Drungilaitė.
 • Liepos 31 d. atkeliavo 40 jaunųjų piligrimų - pranciškoniškasis jaunimas (keliavę Atgailos žygį „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ maršrutu Klaipėda - Pakutuvėnai ) švęsti Porciunkulės atlaidų.
 • Rugpjūčio 1 d. į bendruomenę metams savanoriauti atvyko Virginija Brėdikytė (Kaunas), nuo 2012 m. spalio mėn. įdarbinta bendruomenės užimtumo specialiste.
 • Rugpjūčio 5-7 d. Lietuvos Anoniminių Lošėjų stovykla.
 • Rugpjūčio 10 d. apsilankė Telšių „Raudonojo Kryžiaus“ jaunimo grupė.
 • Rugpjūčio 11-15 d. stovykla patyrusiems skyrybas. Dalyvavo 90 žmonių. Stovyklos programoje: asmeninė ir bendruomeninė malda, paskaitos, asmeniniai pokalbiai, darbas savipagalbos grupėse. Vaikams vyko savanorių organizuojami užsiėmimai. Lektoriai: kun. br. Antanas Grabnickas OFM, s. Dominyka-Marija (Šv. Jono bendruomenė, Senieji Trakai), psichologė Marija-Laima Sapežinskienė (geštalto bei  judesio terapijos praktikė), soc. darbuotoja Daiva Lubienė „Savęs pažinimas meno terapijos pagalba“, psichodramos terapeutė ir bibliodramos praktikė Vida Lipskytė, psichologė ir psichodramos praktikė Rasa Slonskienė. Organizavo Alma Kremežienė, Renata Sondaitė, Dalia Kanclerytė, Jolanta Klietkutė. Nuotraukų albumas.
 • Rugpjūčio 11 d. 15.00-18.00 val. atvykimas, registracija, įsikūrimas, 18.00 val. Šv. Mišios, Vadovų bei lektorių prisistatymas / agapė, 21.00 val. K. Trimako „Ieškančiojo pėdsakai“ (skaito Dalia Kanclerytė, trimitas Dominykas Vyšniauskas, vokalas Indrė Dirgėlaitė) (bažnyčioje).
 • Rugpjūčio 12 d. 7.30 val. rytinė mankšta (amfiteatre), 8.00 val. ryto malda (bažnyčioje), 8.30 val. pusryčiai, 9.30-10.00 val. susipažinimas su vaikų pastovylės vadovais ir programa (amfiteatre), 10.00-12.00 val. br. Antanas Grabnickas OFM „Nuolankumas pasitikėjime“ (bažnyčioje), 12.00-17.00 val. br. Antanas Grabnickas OFM klausė išpažinčių (prie bažnyčios), 12.00-14.00 val. diskusijos/pokalbiai grupelėse. Tarnystės / darbai / tvarkymas, 14.00 val. pietūs, 15.30 val. vaikai eina į grupeles, 15.30 val. suaugusiems užsiėmimai su psichologe, 18.00 val. Šv. Mišios, 19.00-24.00 val. Adoracija kapinių koplyčioje, 19.30 val. vakarienė, 20.30 val. tėvams: filmo „Paryžius-Teksasas“ peržiūra su režisierės komentarais, diskusijos  (angare), 20.30 val. vaikams: ICCE komandos programa (stovyklavietėje).
 • Rugpjūčio 13 d. 10.00 val. s. Dominyka-Marija  (bažnyčioje), 11.00-18.00 val. br. Juozapas Pudžemis OFM klausė išpažinčių (prie bažnyčios), 20.30 val. pantomimos teatras – Aleksas Mažonas (angare).
 • Rugpjūčio 14 d. 10.00-11.30 val. s. Dominyka-Marija (bažnyčioje), 12.00 val. Šv. Mišios, 15.00 val. pietūs, 18.00 val. vaikų pasirodymas (amfiteatre), 19.30 val. vakarienė, 20.30 val. grupės „Aš esu“  (Mažeikiai) šlovinimo vakaras (bažnyčioje).
 • Rugpjūčio 15 d. 7.30 val. rytinė mankšta (amfiteatre), 8.00 val. ryto malda (bažnyčioje), 8.30 val. pusryčiai, 10.00-11.00 val. stovyklavietės tvarkymas, 11.00-11.30 val. stovyklos apibendrinimas / liudijimai, 12.00 val. Šv. Mišios, pietūs / išvykimas namo.
 • Rugpjūčio 19-21 d. Pakūtos meno festivalis „PAKŪTOS DOZĖ“ (nuotraukų albumas). Parodos: Renatos Sondaitės nuotraukų paroda „40 smėlio laiškų. Užpustyta...“ (angare). Plungės atviro jaunimo centro organizuota Plungės, Turkijos, Čekijos, Lenkijos jaunimo nuotraukų paroda „Visi laivai plaukia pas Dievą, kuriame laive esi tu“ (lauko virtuvėje).
 • Rugpjūčio 19 d. Atvykimas ir įsikūrimas, 18.00 val. Šv. Mišios, 21.00 val.Vytauto V. Landsbergio filmo „Partizano žmona“ peržiūra (angare), susitikimas su režisieriumi,
  partizanų dainų vakaras.
 • Rugpjūčio 20 d. 9.00 val. Lidija Kuklienė – kaligrafijos menas (lauko virtuvėje). „Kaligrafija ne visada sietina su dailyraščiu. Tai puiki saviraiškos priemonė abstrakčiais ženklais išreikšti subtilias emocijas ir nuotaikas. Išsivadavę nuo kompleksų (juk rašyti mokame visi) pabandysime tapti neįprastų rašmenų kūrėjais. Į užsiėmimą kviečiami bet kurio amžiaus, bet kokios profesijos, bet kokios meninės patirties dalyviai. Bandysime kurti kaligrafines kompozicijas Čiurlionio muzikos temomis“. 11.00 val. Atvirosios fotografijos dirbtuvės – cianotipija (Betliejuje). „Cianotipija – viena iš seniausių fotografinių technikų, atrastų XIX a. pirmoje pusėje bei pirmoji, kuri buvo panaudota knygų spaudoje. Cianotipijoje reakcijų metu susidaro pigmentas vadinamas Berlyno mėliu, todėl  cianotipiniai atspaudai išsiskiria sodriai mėlyna spalva. Ši technika yra labai kūrybiška, nes joje derinami fotografijos ir tapybos elementai. Eksponuojamas negatyvas popieriuje perteikiamas fotografiškai tiksliai, tačiau užtepdami popierių šviesai jautria cianotipine emulsija, jus patys suteikiate būsimai nuotraukai norimą tapybišką potėpį. Kaip pastebėjome organizuotų dirbtuvių (workshop) metu, gaminti cianotipinius atspaudus ypač patinka mažiesiems lankytojams, todėl tėvelius drąsiai kviečiame atsivesti savo atžalas kartu.“ 15.30 val. Justina Arutiunian, Gediminas Jakutis, Marius Ašmontas (Vilnius) armėniškų dainų/giesmių koncertas (bažnyčioje). 18.00 val. Šv. Mišios. 19:30 val. Alvidas Remesa.  Autorinis sakralinės, simfoninės muzikos koncertas skirtas kompozitoriaus 40 metų kūrybinės veiklos jubiliejui pažymėti (angare). 1. VI-ji simfonija „Prisikėlimas“ (premjera, žodž. aramėjų, lotynų  kalba, tekstas liturginis) simfoniniam orkestrui ir mišriam chorui. I d. -  Moderato. II d. – Maestoso. 2. Simfoninės variacijos M. K. Čiurlionio fortepijoninio preliudo Nr. 4 tema. 3.  „Melodija“ birbynei ir simfoniniam orkestrui. 4. Šv. Mišios dedikuotos M. K. Čiurlionio atminimui (lietuvių kalba, tekstas liturginis). I d. Viešpatie, pasigailėk. II d. Garbė. III d. Šventas. IV d. Dievo Avinėli. Atlieka: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras (diriguoja prof. Stasys Domarkas), Klaipėdos muzikinio teatro mišrus choras (choro vad. ir dir. Vladimiras Konstantinovas). Solistai: prof. Pranas Narušis (birbynė), Rita Petrauskaitė (sopranas), Artūras Kozlovskis (bosas). Nuotraukų albumas.
 • Rugpjūčio 21-28 d. Vilniaus arkivyskupijos „CARITAS“ priklausomų asmenų integracinės bendruomenės „Aš Esu“ vasaros stovykla.
 • Rugpjūčio 25-27 d. Žemaitijos skautų organizacijos 6-asis žygis iš Mažeikių į Pakutuvėnus. Stovykla Pakutuvėnuose.
 • Rugsėjo 13-15 d. rekolekcijas Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokiniams vedė br. Paulius Vaineikis OFM (kasdien vis kita klasė).
 • Rugsėjo 16-18 d. rekolekcijos Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (PAMI) sesėms (atvyko apie 20 sesių).
 • Rugsėjo 27-29 d. rekolekcijas Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokiniams vedė br. Paulius Vaineikis OFM (kasdien vis kita klasė).
 • Rugsėjo 30 d. rekolekcijas Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokinių tėvams vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Spalio 3 d. Šv. Pranciškaus Tranzitas (vigilija šventojo perėjimui į Dangų atminti). 18.00 šv. Pranciškaus Tranzitas (giesmės, maldos apmąstant šv. Pranciškaus gyvenimą ir kelionę pas Viešpatį), 19.00 Šv. Mišios, 20.00 agapė (avienos plovas, arbata), 21.00 filmo apie šv. Pranciškų peržiūra.
 • Spalio 7-9 d. TEC („Teen's Encounter Christ“ - „Jaunimas sutinka Kristų“) rekolekcijos 20-čiai Kretingos pranciškonų gimnazijos gimnazistų.
 • Lapkričio 8 d. Traktorius su žeme sulygino „molinuko“ griuvėsius.
 • Lapkričio 1 d. Visų šventųjų šv. Mišios 12 val., 18 val. (kapinių koplyčioje) Šv. Mišių metu malda už mirusius. Po Šv. Mišių – mirusiųjų prisiminimo apeigos kapinėse.
 • Lapkričio 2 d. Vėlinių diena – 18 val. sudėtinės Šv. Mišios už mirusius.
 • Lapkričio 12 d. rekolekcijos Kretingos „Alfa kurso“ nariams, vedė  br. Linas ofm. Dalyvavo apie 80 žm.
 • Lapkričio 25-27 d. rekolekcijos Kauno šv. Jurgio parapijos alfa kursui. Dalyvavo apie 25 jaunuoliai. Vedė br. Kazimieras ofm, br. Rolandas ofm.
 • Lapkričio 26 d. pranciškoniškojo jaunimo atstovai lankė visas brolijas, taip pat ir Pakutuvėnus. Atvyko apie 8 žmonės.
 • Lapkričio 26 d. pirmoji „Žinia iš Pakutuvėnų“ laida „Marijos radijuje“.
 • Gruodžio 2-4 d. rekolekcijos jaunimui. Vedė br. Antanas OFM, dalyvavo apie 10 jaunuolių iš visos Lietuvos.
 • Gruodžio 3 d. rekolekcijas Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytojams vedė br. Paulius ofm.
 • Gruodžio 3-4 d. evangelizacija Naujamiestyje ir Berčiūnuose. Dalyvavo br. Gedinimas ofm, šlovinimo vadovė Violeta Gaubytė, bosistas Jeronimas Remesa, būgnininkė Danguolė, Neringa Kubiliūtė.
 • Gruodžio 8 d. br. Gediminas ofm išvyko į JAV (grįš Kalėdoms).
 • Gruodžio 24 d. Kūčios. 18:00 val. iškilmingos Liturginių valandų pamaldos. 22.00 val. Piemenėlių Šv. Mišios (angare), 00.15 val. Agapė (angare). Nors buvo plikšala, žmonių prisirinko pilnas angaras. Nuotraukų albumas.
 • Gruodžio 25 d. Iškilmė: Kristaus gimimas, Kalėdos. 9.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje), Agapė (bažnyčios balkone). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje), Agapė (bažnyčios balkone).
 • Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena, Šventoji šeima. 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje).
 • Gruodžio 31 d. Naujųjų Metų išvakarės. 22.00 val. Švč. Sakramento Adoracija, 23.00 val. Naujųjų Metų sutikimo Šv. Mišios (bažnyčioje). Po Šv. Mišių visi kviečiami agapei ir šventiniam pasibuvimui į bažnyčios balkoną arba trečiąjį aukštą.
Santrauka:
Pavasarį apvogtas Pakutuvėnų „Kromelis“.
Vasarą į bendruomenę metams savanoriauti atvyko Virginija Brėdikytė (Kaunas), nuo spalio mėn. įdarbinta bendruomenės užimtumo specialiste.
Nuo rudens nutrūko atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje popietės. Šeštadieniais liko Švč. Sakramento Adoracija.
Rudenį „Marijos radijuje“ startavo laida „Žinia iš Pakutuvėnų“
Su žeme sulyginti molinuko likučiai.
Ėmė augti brolių pranciškonų eremityno namukų, pirtelės ir koplyčios pastatai.
Pastatytas naujas, erdvesnis tvartas gyvuliams.
Nutarta Pakutuvėnuose
2012 metus paskelbti šabo metais – t.y., reabilitacinės bendruomenės nebus, stovyklos nevyks. Broliai keliaus skelbti Gerosios Naujienos.

© 2012-01-05, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com