Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


1998 metai

 • 1997 gruodžio 31 - 1998 sausio 4 d.d. Pakutuvėnų bendruomenės nariai (visa darbo grupė - 29 tarnybos žmonės) darbavosi Naujametiniame šeimų suvažiavime „Šventoji Dvasia - šeimos globėja“ vykusiame Palangoje „Vanagupės“ poilsio bazėje. Dalyvavo apie 50 šeimų ir 100 vaikų (iš viso 211 dalyvių). Konferencijas vedė Donalt ir Patricia Turbitt iš JAV, kun.V.Karvelis, br.Gediminas ofm, dalyvavo kunigai t. Benediktas Jurčys ofm, t. Astijus Kungys ofm, t. Severinas Holocher ofm, kun. R.Reivytis. Patalpų nuomai 20000.00 Lt. paaukojo Lietuvių Katalikų Religinė šalpa.
 • Sausio 5 d. Apsilankė Donald ir Patricia Turbitt (misionierių šeima iš JAV), kurie meldėsi už Pakutuvėnų bendruomenę.
 • Sausio 9-10 d. Rekolekcijas Lietuvos Euroskautams vedė pustelnikas Audrius ESF.
 • Sausio 22 d. Kretingoje įvyko Pakutuvėnų bendruomenės, t.Gedimino, ofm, t.Benedikto, ofm ir Klaipėdos AIDS centro darbuotojų susitikimas. Pakutuvėnuose planuojama įkurti narkomanų reabilitacijos centrą, šia intencija turėtų būti statomas namas.
 • Sausio 26-27 d. Konrad Schmidt, Artur Reuter ir Daniel atvežė iš Vokietijos „Lazarus-Hilfswerk“ labdarą (40 tonų) būsimo namo statyboms.
 • Vasario 10 d. Dar viena mašina su kroviniu būsimam namui iš Vokietijos.
 • Kovo 21-22 d. Klaipėdos Euroskautų stovykla ir įžodis.
 • Balandžio 28 – gegužės 15 d.d. Pakutuvėnų bendruomenės nariai: Audrius Petrikas, Darius Kazakevičius, Jolanta Klietkutė bei Laura Gasiliauskaitė dalyvavo Italijoje (La Vernoje) vykusiame pranciškoniškojo jaunimo suvažiavime, po to lankėsi C.E.I.S. narkomanų bei alkoholikų bendruomenėse bei priėmimo namuose, susipažino su jų gyvenimu, struktūra.
 • Pavasarį Audrius Petrikas miške tarp baltalksnių prisodino eglių, o prie takelio link maudyklos – visas ten augančias pušeles.
 • Gegužės 23 d. Pirmosios bendruomenės narių vestuvės. Susituokė Rimas Ramonas ir Rima Čekėnaitė.
 • Birželio 14 d. Šv.Antano atlaidai. Žmonių kasmet vis daugiau ir daugiau. Šiemet bažnyčia buvo sausakimša. Žmonės po šv.Mišių neskubėjo skirstytis, bet patys atgaivino seną tradiciją ir pietavo žolynėlyje, kalbėjosi, ilsėjosi. Taip pat šią dieną buvo galutinai suformuota ir patvirtinta Pakutuvėnų bendruomenės regula (patirtis iš Italijos ir tai, kas per ketverius bendruomenės gyvavimo metus susigulėjo širdyse).
 • Birželio 28 – Liepos 1 d. Bendruomenės nariai Darius ir Jolanta dalyvavo rekolekcijose Kryžių Kalne prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. 50-čiai stovyklos dalyvių karinėje virtuvėje, skolintoje iš „Geležinio vilko“ gamino maistą.
 • Liepos 15 d. Visą dieną stovyklavo vaikų su negale grupė iš Kretingos „Rūpestėlių“ suorganizuotos stovyklos.
 • Liepos 17-26 d. Šeimų stovykla „Santuoka Kristaus Sandoros šviesoje“. Dalyvavo apie 500 žmonių (195 vaikai). Sesuo Marie-Pia  iš Šv. Jono bendruomenės Prancūzijoje skaitė paskaitų kursą apie žmogaus pasirinkimo paslaptį: „Kito asmens pasirinkimas – filosofinė ir psichologinė analizė“, „Pasirinkimas – asmens kilnumo deklaracija“, „Tikra seksualumo vieta kito asmens pasirinkime“. Tos pačios bendruomenės sesuo Dominique-Marie (lietuvė) aktyviai dalyvavo diskusinėse grupelėse, vertė sesers Marie-Pia paskaitas iš prancūzų kalbos. Svečiai iš JAV  Carmine ir Pat Ferrangamo meldėsi užtarimo malda už žmones, konkrečias jų problemas, skausmus. Br. Gediminas Numgaudis OFM kalbėjo apie nuolatinį Dievo kvietimą žmogui sueiti į artimą ryšį su Juo, atstatyti suardytą santykį per Jėzaus meilės auką bei Šventosios Dvasios dovanas. Taip pat Br. Gediminas kiekvieną dieną su stovyklos žmonėmis šventė Mišias, pravesdavo rytinę maldą. Kun. Renaldas Reivytis padarė kompaktišką įvadą į Senąjį ir Naująjį Testamentą, pateikė egzegetinę kai kurių Naujojo Testamento tekstų analizę. Br. Nerijus Čepulis OFM (studijuojantis Jeruzalėje) kalbėjo apie sandoros reikšmes Šventajame Rašte, santuokos instituciją Senajame Testamente bei apie santuoką kaip sandorą ir santuoką Kristaus Naujosios sandoros šviesoje. Kun. Juozapas Pudžemis OFM dvi dienas intensyviai klausė išpažinčių. Labai džiugu stovykloje buvo sulaukti gerbiamo tėvo Placido Bariaus OFM, provincijolo br. Benedikto Jurčio OFM. Stovyklai paramą skyrė Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa – 17000 litų (stovyklos išlaidos – 20000 lt.). Dalyvavo 30 žmonių darbo grupė.
 • Liepos 27 d. Verslininkas Juozas Rupeika iš Plungės paaukojo naujus langus bažnyčios apšiltinimui.
 • Rugpjūčio 12 d. Palaiminimo („pamainos perdavimo“) šv.Mišias aukojo br.Gediminas. Į Vilniaus kunigų seminariją išvyko mokytis Audrius Petrikas, pas Betliejaus brolius Italijon vienam mėnesiui išvyko Darius Kazakevičius, į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti socialinio darbuotojo specialybės išvyko Laurutė Gasiliauskaitė. Pakutuvėnuose liko nauji žmonės: Virgis (iš Klaipėdos), Raigedas (iš Plungės), Vidas (iš Kretingos), Gediminas (iš Pakruojo), Stasys () bei Vita (iš Telšių). Iš senųjų pustelnikų liko Jolanta (iš Vilniaus), laukiame sugrįžtant Dariaus (iš Kauno).
 • Rugpjūčio 14 d. Gautas 33-jų metų kombainas „Matador“ iš Vokietijos („LAZARUS“ dovana).
 • Rugpjūčio 22-23 d. Europos skautų vilkiukų stovykla.
 • Rugpjūčio 24 d. Gydymo šv.Mišias aukojo br.Gediminas ir broliai misionieriai iš Indijos Vincento Pauliečio bendruomenės: kunigai Jose John Vettiyankal, John Cheriaveliyil, dalyvavo sesutė Margaritha Valappila bei pasaulietis pamokslininkas Jayanand Devadar, Konrad ir Wendi Schmidt’ai. Dalyvavo skautai (vaikai) iš Klaipėdos, Arūnas Raudonius su šeima (iš Plungės), penki naujieji pranciškonų postulantai.
 • Rugpjūčio mėn. Mažeikių raj. ardoma šimtametė klebonija, kurią padovanojo Pakutuvėnams. Rąstus sužymėjo ir sunumeravo Placidas Jasiūnas, kad pavasarį jau galima būtų statyti trobą-kleboniją (deja, šie rąstai peržiemoję Pakutuvėnuose tapo visiškai netinkami statyboms).
 • Rugsėjo 10 d. Nukultas pirmasis kviečių derlius (12 t).
 • Rugsėjo 11-12 d. euroskautų rekolekcijos.
 • Rugsėjo 23 d. įvesta elektra į bažnyčią (kol kas tik viena rozetė klausykloje). Šiuos darbus materialiai parėmė Jūratė Pauliukonytė-Gentlesk iš JAV (1000USD).
 • Rugsėjo 25 d. Rekolekcijos pustelnikams Palangoje pas brolius Tomą ir Marių Viluckus. Tema – gyvenimas bendruomenėje.
 • Rugsėjo 28 d. LTV filmavo Pakutuvėnų vaizdus šv.Pranciškaus dienos laidai „Šventadienio mintys“.
 • Spalio 7 d. Tarnybos Tarybos rinkimai Kretingoje. Pirmininkavo br.Gediminas Numgaudis ofm, sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Užsirašė 16 naujų narių. Išrinkta nauja taryba: prezidentė - Judita Liepaitė (26 balsai); tarėjai: Margarita Lizdenytė (21), Rita Bertulytė (15), Ramunė Solovjova (13), Gytis Vaineikis (13); Pakutuvėnų bendruomenės atstovai - Jolanta Klietkutė ir Darius Kazakevičius.
 • Spalio 7 d. LTV filmavo Pakutuvėnų vaizdus laidai „Iš tiesų, iš tiesų“, kurioje Darius dalijosi patirtimi apie gyvenimą bendruomenėje.
 • Spalio 16 d. Sudėti antrieji langai bažnyčioje. Stiklus aukojo Julius Banys ir Vaidas iš Mažeikių.
 • Spalio 13-14 d.d. Vadovaujant meistrui Placidui Jasiūnui sutvirtintas angaro stogas. Armatūrą aukojo Julius Banys ir Vaidas iš Mažeikių, metalines konstrukcijas aukojo „Edija“ iš Kretingos.
 • Spalio 18 d. Atvyko labdara iš Vokietijos Neviges miesto: suolai bažnyčiai, kelios palapinės, patalynė.
 • Spalio 19 d. Bendruomenės susitikimas su Mažeikių „Meilės žodžio“ Bažnyčia.
 • Lapkričio 7 d. Pakutuvėnų bendruomenė turėjo savo pirmąjį Adoracijos vakarą. Pagaliau atsirado tas Centras, apie kurį sukasi visas bendruomenės gyvenimas.
 • Lapkričio 11 d. Močiutė Šilgalienė iš Mardosų kaimo padovanojo ožką.
 • Lapkričio 22-25 d.d. Rekolekcijas pustelnikams (vyrukams) Plateliuose pravedė br.Ričardas, ofm.
 • Gruodžio 8 d. Darius ir Jolanta dalyvavo Rietavo katalikiškosios mokyklos moksleivių klubo „Ąžuoliukas“ suorganizuotame dispute apie narkomaniją jaunimo tarpe.
 • Gruodžio 19-20 d. Tarnybos nariai Judita, Ramunė, Edvina, Onutė, broliai postulantai Saulius ir Arnas, br. Ričardas, Pakutuvėnų bendruomenės atstovai Raigedas Šulcas ir Vidas Butkevičius dalyvavo Radviliškio Gražinos vid. mokykloje ir Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje vykusioje, Radviliškio jaunimo organizuotoje Adoracijos šventėje „Kristaus meilė trokšta pasiekti jaunimo širdis“.
 • Gruodžio 30 d. Bendruomenės nariai Darius ir Jolanta dalyvavo Panevėžio A.Lipniūno kultūros centro organizuotoje jaunimo (14-18 metų) stovykloje Užpaliuose (Utenos raj.) „Iššūkiai 2000-iesiems artėjant“. Tema, pasidalijimas – „Narkomanija“.

© 2008-04-01, J. Klietkutė