Ikonografijos skriptai
    Istorija
    Pažinimas
    Ikonostazas
    Simboliai
    Spalvos
    Iškeltos rankos
    Ikonų tipai
    Lentos paruošimas
    Ikona ir paveikslas
   Šventinimas
Jėzaus ikona
Švenčių ikonos
Dievo Motinos ikonos
Angelai
Šventieji
Jolantos tapytos
Nuorodos


© “Ikonografijos skriptai”, Kretinga, 1999
Medžiagą surinko ir dėstė br. Carlo Bertagnin ofm
(čia pateikta medžiaga autoriaus neperžiūrėta)
Iš italų kalbos vertė br. Paulius Vaineikis ofm

IKONOS PAŠVENTINIMO MALDA

Viešpatie, kuris esi ir, kuris buvai, Senajame Testamente įsakęs Susitikimo padangtei iš medžio ir aukso padaryti cherubinų atvaizdus ir kitus pagražinimus, neatstumki tad šių ikonų, kurios tapytos, kad Tavo išrinktieji tarnai galėtų jas gerbti ir šventųjų akivaizdoje Tave garbindami taptų verti Dangaus Karalystės.

Meldžiame, atkreipk savo žvilgsnį į šias ikonas, nutapytas Tavo mylimojo Sūnaus garbei, Jo išganingo įsikūnijimo, visų Jo stebuklų bei geradarybių atminimui. Palaimink jas savo Šventąja Dvasia ir pašventink jas ir tuos, kurie jas gerbs ir melsis. Tėve, išvaduok juos iš visokio suspaudimo bei nerimo, gelbėk nuo visokių sielos bei kūno priešų padarydamas vertais Tavo malonės bei gailestingumo, nes Tu esi visas šventumas.
Viešpatie visagali Dieve, išgirsk mus savo malonės buveinėj ir siųsk savo Esaties šlovę ant šių ikonų - palaimink jas ir pašventink.

Suteik joms gydymo ir pašventinimo galią, kad atitolintų visokias ligas, negales bei piktosios dvasios kėslus nuo tų, kurie jų akivaizdoje kreipsis į Tave. Meldžiame, kad tų tikinčiųjų prašymai visada būtų išklausyti dėl Tavo vienatinio Sūnaus, kuriame esi išaukštintas kartu su Šventąja Gyvybę teikiančia Dvasia. Dabar ir per amžių amžius. Amen.

Šias ikonas šventinu vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Tas, kuris lininėje drobėje paliko savo tyriausiojo veido ikoną – Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, tepasigaili ir tegelbsti mus. Amen.


IKONOGRAFO MALDA

O dieviškasis Mokytojau, kruopštusis visos kūrinijos menininke, apšviesk savo tarno žvilgsnį, saugok jo širdį, valdyk ir prižiūrėk jo ranką, idant Tavo šventos Bažnyčios garbei, džiaugsmui bei grožiui galėtų vertai ir tobulai perteikti Tavąjį atvaizdą. Amen.

arba

Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve, Tu, kuris esi begalinis savo dievyste, laikų pilnatvėje panorai gimti iš Mergelės Dievo Motinos ir visiškai mus pranokstančiu būdu apsivilkti žmogaus prigimtimi. Tu teikeisi save pavaizduoti ir įspaudei šventojo veido žymes ant drobulės, tu tikras Dievas. Tu paskleidei savo Šventosios Dvasios šviesą apaštalams ir evangelistui Lukui, kad jie galėtų perteikti grožį tavo Nekaltosios Motinos, laikančios rankose kūdikį.
O dieviškasis visatos Mokytojau, apšviesk savo tarnų sielas, širdis ir dvasią, vesk savąja ranka dėl savo šlovės ir šventos Bažnyčios grožio, kad galėtume tobulai ir vertai perteikti tavo šventąjį Atvaizdą, tyrosios Motinos bei visų šventųjų atvaizdus. Gelbėk mus nuo šėtono pinklių ir atleisk nuodėmes tiems, kurie gerbdami šiuos atvaizdus pagerbs jų pirmavaizdžius, esančius Danguje. Tavo šventosios Motinos, palaimintojo apaštalo evangelisto Luko bei visų šventųjų užtarimu atleisk mums. Amen.

© 2012-12-29, Jolanta Klietkutė