Jurgis Ambraziejus Pabrėža
Giminės medis
Testas
Bibliografija
2021 metų renginiai
 
Susidomėjusiems genealogija
Apie giminės medį
Programos
Nuorodos
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
BIBLIOGRAFIJA

Bandau sudėlioti vienoje vietoje visas publikacijas apie J. A. Pabrėžą, kurios buvo spaudoje.

Jeigu turite publikacijų, kurių nėra šiame sąraše – labai prašau su manimi pasidalinti, kad papildyčiau sąrašą. El. paštas japabreza@gmail.com

Jolanta Klietkutė

 1. VALANČIUS, Motiejus. Raštai, T. 6. Vilnius, 2013, p. 413–417.
 2. VAIŽGANTAS [TUMAS, Juozas]. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Raštai. T. 15, 1994, Vilnius, p. 50–64.
 3. JUNDZIŁŁ, Juzef. Opisania rośkin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych [...]. Warszawa, 1830, p. 424.
 4. Parkratima tąn sauźines. Parasze kunegas Ęmbraźiejus Pabrieźa, bernadinas Kretingos klosztoriaus. 1849. - 89 p.
 5. Parkratima tąn saużines. Parasze kunegas Embraziejus Pabrieźa, bernadinas Kretingos klosztoriaus. - 1849. - 77 p.
 6. Parkratimas saużines. Paraszė kunigas Ambraziejus Pabrēża, bernadinas Kretingos klosztoriaus. - Wilniuje, 1849. - 96 p.
 7. S. R. Isz Lietuwôs. Auszra, 1883, Nr. 3, p. 82.
 8. ŁAPCZYŃSKI, Kazimierz. Wycieczka na Litwę i nad Bałtyk. Pamiętnik Fizyjograficzny, Warszawa, 1884, t. IV, p. 213.
 9. ВОЛЬТЕР, Эдуард. Об этнографической поездке по Литве и Жмуди летом 1887 года. Санкт-Петербург, 1887, p. 112–113.
 10. Lietuviu raštai ir raštininkai XIX šimtmetyje. Lietuwiszkasis balsas, 1888, liepos 21 – gruodžio 31 (nr. 17–30); 1889, sausio 11 – vasario 26 (nr. 1–4).
 11. PABRĖŽA J. A. Pipkele. „Ner man didybes, didžiu viresnybes …“ Vienybe lietuvninku, 1890, sausio 29, p. 5.
 12. Lietuvos mylėtojas [Šliūpas, Jonas]. Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai. Tilžė, 1890, p. 50–51.
 13. Kningelė kun. Pabrėžos „Parkratimas saužinės su visais išgaleis“ gaunamos dar yra pirkt „Apž.“ spaustuvėje … [skelbimas]. Žemajcziu ir Lietuwos apžwalga, 1891, nr. 17, p. 136.
 14. Žaltys [Davainis-Silvestravičius, Mečislovas]. Kauno seminarijoje yra rankraštis „Botanika kuningo Pabrėžos“ surašyta ant 900 lakštų in folio… Vienybe lietuvninku, 1891, spalio 14, p. 485.
 15. L-LIS. Neseniai vyskupui musų krašte apsilankant buvo atvažiavęs iš Barstyčių … kunigas Moncevičius… Žemajcziu ir Lietuwos apžwalga, 1892, nr. 19, p. 150–151.
 16. KLAPAS. Kauno kataliku seminarijos knygyne esanti plati lietuviška Botanika… Varpas, 1894, nr. 6, p. 96.
 17. БАЛТРИМАИТИС, С. Сведения о литовских рукописях. Живая старина, 1894, p.103–104
 18. PABRĖŽA J. A. „Esmi sav bernelis, šarpus kožnam darbe…“ [daina]. Garsas Amerikos lietuwių, 1897, birželio 19, p. [2].
 19. ZANAVIKUTIS, Jonas [Angrabaitis, Juozas]. Suskaita arba Statistika visų lietuviszkų knygų, atspaustų Prusuose nuo 1964 metų iki pabaigai 1896 metų. Tilžė, 1897, p. 8, 14, 42.
 20. Kun. A. Pabrėžos laiškai pas S. Daukanta [1848 m. rugpjūčio 5 d. laiškas su lotyniškų ir žemaitiškų medžių pavadinimų sąrašu / su redakcijos prierašu]; [1848 m. spalio 10 d. laiškas ir laiškas be datos]. Lietuviszkas kningynas, 1897, nr. 2, p. 21–23; nr. 3, p. 36; nr. 5, p. 22–24.
 21. Kun. A. Pabrėžos laiszkai [S. Daukantui, 1848, rugpjūčio 5 d.; 1848, spalio 10 d.; b. d.]. DAVAINIS-SILVESTRAITIS, Mečislovas; BURBA, Aleksandras. Medega S. Daukanto bijografijai. Dirva, 1898, kn. 1, p. 72–78.
 22. D. [JANUŠIS, Feliksas] Kun. Jurgis Ambrožiejus Pabrėža ir jo raštai (1771–1849). Varpas, 1898, nr. 4, p. 61.
 23. KURKLINSKIS, K. Kun. Jurgis Ambrožiejus Pabrieža ir jo raštai. Dirva, 1900, nr. 14, p. 6–9.
 24. Botanika arba Taislius augumynis. Dirva, 1900, nr. 14, p. 9–166.
 25. Naujos knygos. „Botanika arna Taislius Auguminis [...]. Shenandoach, Pa., 1900 m.“ [recenzija]. Lietuva, 1900, rugpjūčio 10.
 26. VAIŽGANTAS. IV. Medžiaga kunigo A. Pabrėžos biografijai [altarijos įrengimas, p. 65–66; 1826 m. testamentas, p. 66–69; literatūros ir asmeninės žinios, p. 69–71; laiškas J. Gintilai atsisakant siūlomų pareigų, p. 71–72; pranešimas apie kun. Pabrėžos mirtį, p. 73; kun. Pabrėžos raštai kun. Motiejui Valančiui, p. 73–75]. Žinyčia, 1900, nr. 2, p. 65–75.
 27. БАЛТРИМАИТИС, С. Список литовских и древнерусских книг, изданных с 1553 по 1903 год. Приложение к «Сборнику библиографических материалов для географии, этнографии и статистики Литвы», 1904, poz. 876, 1053, 1793, 2349.
 28. Lietuviškas dainorius …, arba … Surinkimas visokiu dainu / per D.T.B. [D.T. Bačkauską]. Linksma walanda, 1905, nr. 5–10.
 29. Lietuwiszkas dainorius, arba, Surinkimas wisokiu dainu / per D.T.B. [Domininkas Tomas Bačkauskas]. - [Mahanoi Sitis (Pen.), 1905].
 30. TREIGYS, Damazas [Šilgalis, Antanas]. Iš Kretingos. Lietuvių laikraštis, 1905, liepos 28 (10), p. 492
 31. Tabokių gadžinkos. Parašė [sudarė] J. Skribliukas [Jonas Stašelis]. Ryga, 1910. - 40 p.
 32. ŠAULYS, Kazimieras. Kun. Jurgis Ambroziejus Pabrėžas ir jo raštai. Draugija, 1911, nr. 53, p. 23–31.
 33. JANULAITIS, Augustinas. Simanas Daukantas. Jo gyvenimas, darbai ir vargai. Vilnius, 1913, p. 256, 258, 272 ir kt., atsp. Iš „Lietuvių tautos“, kn. 2, d. 2, 1913.
 34. GRINIUS, Kazys. Apie botanikos organografijos lietuviškąją terminologiją. Vilnius, 1914, p. 15, atsp. Iš „Lietuvių tautos“, kn. 2, d. 3, 1914.
 35. HRYNIEWIECKI, Bolesław. Ksądz Jerzy Pabreż (O. Ambroży), zasłużony badacz flory Żmudzi. Wszechświat, 1914, sausio 18, nr. 3, p. 33–38.
 36. GRABYS, J. Jurgis Ambroziejus Pabrėža. Lietuvių literatūros apžvalga [1 leidimas]. Kaunas, 1916, p. 224–231.
 37. DOVYDAITIS, Pranas. Dėl Pabrėžo 150 m. gimimo sukaktuvių. Kosmos, 1920, sąs. 1, p. 106–108.
 38. Tėvas Jeronimas [PEČKAITIS, Jeronimas]. Atsiliepimai dėl Pabrėžos jo 150 m. gimimo sukaktuvėms. Kosmos, 1921, sąs. 2/3, p. 292–295.
 39. ELISONAS, J. Iš Pabrėžos botanikos terminų. Kosmos, 1922, sąs. 1, p. 46–51; sąs. 2, p. 183–186; sąs. 3, p. 283–292.
 40. GRABYS, J. Jurgis Ambroziejus Pabrėža. Lietuvių literatūros apžvalga [2 leidimas]. Klaipėda, 1924, p. 232–239.
 41. RUŠKYS, Petras. Kunigas Jurgis (Tėvas Ambraziejus) Pabrėža, įžymus Žemaičių floristas (1771–1849). Švietimo darbas, 1925, nr. 8, p. 833–843.
 42. KUPREVIČIUS, J. Kun. Jurgis Abroziejus Pabrėža (1771–1849 m. m.). Lietuva, 1925, lapkričio 24, p. 3.
 43. BIRŽIŠKA, Mykolas. Jurgis Ambroziejus Pabrėža. Mūsų raštų istorija. D. 1, Kaunas, 1925, p. 100–102.
 44. DAMBRAUSKAS, A. [JAKŠTAS, Adomas]. Kun. Ambroziejus Kašarauskis. Tauta ir žodis, kn. 3, 1925, p. 249–250.
 45. HERMANN, E. Litauische Studien. Eine historische Untersuchung schwachbetonter Wörter im Litauischen. Berlin, 1926, p. 137, 205.
 46. SALYS, A. Kretingos vienuolyno lietuviškieji rankraščiai. Švietimo darbas, 1927, nr. 1, p. 16–24.
 47. RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos kelias, 1928, nr. 3, p.[125–]134–135.
 48. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvių bibliografija. D. 2, Kaunas, 1926, įrašai 528, 591, 659, 660, 777, 833; skilt. 209, įrašai IV–VI; D. 3, Kaunas, 1929, įrašai 1673, 2055, 3348, 4440.
 49. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Antrosios Lietuvių bibliografijos dalies (1800–1864) papildymai, įrašai 528, 659, 660, 777, 788a, 833, 892a. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvių bibliografija. D. 3, Kaunas, 1929, skilt. CXIII–CLXXVIII.
 50. L. A. Kunigas Jurgis Pabrėža. (Mirties 80 metų sukaktuvėms paminėti). Žemaičių kalendorius 1930 metams. Šiauliai, 1930, p. 39–43.
 51. A. N. [Nezabitauskas, Adolfas]. Prie Ambroziejaus Pabrėžos kapo ir raštų palaikų. Lietuvos aidas, 1930, balandžio 17.
 52. L. A.  [Nezabitauskas, Adolfas]. Prie Ambroziejaus Pabrėžos Kapo ir Raštų Palaikų. Darbininkas, 1930, gegužės 21, p. 5.
 53. DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS, Adomas. Užgesę žiburiai. Biografijų ir nekrologų rinkinys. Kaunas, 1930, p. 147–148.
 54. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Dar kai kurie senesnieji lietuviški raštai. Lietuviškų knygų istorijos bruožai. Kaunas, [1930], D. 1, p. 123–131.
 55. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Nežinomi senieji lietuviški tekstai. Tauta ir žodis, Kn. 7, 1931, p. 253–352.
 56. GRYBAUSKAS, K. Lietuvos botanikų gatvės. Lietuvos aidas, 1931, gruodžio 14, p. 7.
 57. LASTŲ, Eligijus. Viduramžiško mistiškumo pilis. Banga, 1932, rugpjūčio 12, p. [767–]770.
 58. DAUKANTAS, Simonas. Lietuvių tauta [esmu sau žmonelis; apie pypkininka]. 1932, kn. 4, sąs. 3, p. 27.
 59. GRYBAUSKAS, Kazimieras. Įžymieji Lietuvos botanikai: Jonas Emanuelis Žiliberas – pirmo Lietuvos botanikos sodo įkūrėjas (1741–1814), Bonifacas Stanislovas Jundzilas (1761–1847), Juozapas Jundzilas (1794–1877), Jurgis Pabrėža (1771–1849). Kosmos, [1932], p. 22–23.
 60. ŁAKOMY, Ludwik. Udział duchowieństwa katolickiego w rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych w Polsce. Przegląd powszechny, 1932, T. 196, p. 110.
 61. DALYVIS. Kauno maldininkų įspūdžiai važiuojant į Kretingą. Šv. Pranciškaus varpelis, 1932, nr. 9–10, p. 320–321.
 62. REGELIS, Konstantinas. Lietuvos floros šaltiniai. Herbarium Pabrėža. Pabrėžos herbarijus. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai, 1932, T. 7, sąs. 1, p. 28–65.
 63. HRYNIEWIECKI, Bolesław. Tentamen florae Lithuaniae. 1933, Warszawa, 105 lap.
 64. MOZŪRAITIS, Matas. Prie garbingo kapo Kretingoje. Žemaičių prietelius, 1933, sausio 15, p. 2.
 65. Kretinga. Šv. Pranciškaus varpelis, 1933, nr. 8–9, p. 278.
 66. Ruošiasi išleisti veikslą apie tėvą Pabrėžą. Darbininkas, 1935, balandžio 2, p. 6.
 67. NERIMONIS, S. Lietuvos kandidatas į šventuosius. Laiko žodis, 1935, nr. 10, p. 5.
 68. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvių bibliografijos antrosios dalies dalies (1800–1864) antrieji papildymai, įrašai 471a, 535a, 591a, 659, 660, 777. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvių bibliografija. D. 4, t. 1, Kaunas, 1935, skilt. CCXLI–CCCIV.
 69. KAUPAS, St. Tikėkime stebuklais. Lietuvos rytas, 1936, kovo 28, p. 3.
 70. KAUPAS, St. Tikėkime stebuklais. Darbininkas, 1936, balandžio 28, p. 5
 71. BANI, Al. Pirmas žemaitis – šventasis. Kas buvo Jurgis Ambraziejus Pabrėža? Vakarai, 1936, liepos 25, p. 5.
 72. REGELIS, Konstantinas. Kun. A. Pabrėža – botanikos mokslininkas. Lietuvos aidas, 1936, lapkričio 21.
 73. K. Rg. [REGELIS, Konstantinas]. Botanikos istorija Lietuvoje. Lietuviškoji enciklopedija. T. 4, Kaunas, 1936, p. 349–358.
 74. REGELIS, Konstantinas. Pagerbkime kun. A. Pabrėžą, botaniką, mokslininką. Gamta, 1937, Nr. 1, p. 50–51.
 75. REGELIS, Konstantinas. Pirmojo Lietuvos botaniko kun. Pabrėžos atminimui. XX amžius, 1937, sausio 23, p. 5.
 76. Kas įdomaus Kretingoje? Kretingos parapija, 1937, nr. 8, p. 61–62.
 77. DAGYS, Jonas. Kaip kun. A. Pabrėža augalų vardyną kūrė. Bruožai jo darbo ir asmens charakteristikai. Gamta, 1937, nr. 4, p. 231–235.
 78. MAČIUS, A. Pirmieji Lietuvos botanikai ir augalų tyrinėtojai. Farmacijos žinios, 1938, nr. 1, p. 7–8
 79. Kun. A. Pabrėžos oficialusis nekrologas. Mūsų senovė, 1938, nr. 2, p. 348.
 80. J. A. Pabrėžos laiškai J. K. Gintilai. Mūsų senovė, 1938, Nr. 3, p. 489–498.
 81. H. L. Kalbama, kad Lietuva susilauksianti kardinolo. Naujienos, Chicago, Il., 1938, birželio 3, p. 4.
 82. B. J. Žemaičių laukiamas Šventasis – T. Ambraziejus Pabrėža. Žemaičių prietelius, 1939, vasario 2, p. 2.
 83. SENDZIKAS, K. Šalnų pakąstas kun. J. Pabrėžos darbo žiedas. Draugija, 1939, nr. 6, p. 378–383.
 84. POVILONIS, Juozas. Žemaičių vestuvės K. Ambr. Pabrėžos pamoksluose. Naujoji Romuva, 1939, Nr. 48, p. 873–875.
 85. POVILONIS, Juozas. Žemaičių šventasis. Kun. Ambr. Pabrėžos 90 m. mirties sukakčiai. Pavasaris, 1939, p. 1.
 86. POVILONIS, Juozas. K. Ambrozijaus Pabrėžos pamokslų stilius. 90 metų mirties sukakčiai. Dienovidis, 1939, nr. 3 p. 122–126.
 87. POVILONIS, Juozas. Ką kun. Ambroziejus Pabrėža paliko savo celėj? XX amžius, 1939, spalio 28, p. 8.
 88. MACIŪNAS, V. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje. Darbai ir dienos, kn. 8, 1939, p. 97, 138, 140 ir kt..
 89. VAŠKYS, Justinas. Pranciškonai Kretingoje. Kretinga, 1940, p. 46, 48–55.
 90. Švento gyvenimo pavyzdys – Tėvas Ambrozijus Pabrėža. Šv. Antano kalendorius, 1940, p. 59–63.
 91. MOZŪRAITIS, Matas. Saugokime T. Ambroziejaus Pabrėžos palikimą. Naujoji Lietuva, 1942, spalio 18, p. 4.
 92. MOZŪRAITIS, Matas. Nepamirškime tautos didvyrių. T. Ambroziejaus Pabrėžos klausimu. Ateitis, 1943, vasario 20, Nr. 42, p. 3.
 93. MOZŪRAITIS, Matas. Pabrėža Kretingos mokykloje. Ateitis, 1943, kovo 27, p. 3–4.
 94. MOZŪRAITIS, Matas. Jurgis-Ambroziejus Pabrėža. Žemaičių žemė, 1943, rugsėjo 18, p. 2; rugsėjo 25, p. 2; spalio 2, p. 2.
 95. POVILONIS, Juozas. Trys didieji žemaičiai. Žemaičių žemė, 1943, lapkričio 27, p. 3.
 96. RUŠKYS, Petras. Kunigas Jurgis (Tėvas Ambraziejus) Pabrėža /1771–1849/. Jo gyvenimas, darbuotė ir pomirtinė garbė. [Mašinraštis], [1943], Kretingos Apreiškimo vienuolyno rankraščių fondas.
 97. MOZŪRAITIS, Matas. Ar Pabrėža studijavo Vilniaus akademijoje? Ateitis, 1944, sausio 13, p. 4.
 98. BIRŽIŠKA, Mykolas. Pabrėža Kretingos mokykloje ir Vilniaus universitete. Ateitis, 1944, kovo 23, p. 3; kovo 24, p. 3.
 99. BIRŽIŠKA, Mykolas. Pabrėža Kretingos mokyklos mokytojas. Žemaičių žemė, 1944, gegužės 20, Nr. 20 [neteisinga leidinio data, nes tame numeryje šios publikacijos nėra].
 100. MICKEVIČIUS, Juozas. Tėvas Ambrozijus Jurgis Pabrėža [fotografijos, pastabos, straipsnių iškarpos]. Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 5, b. 47, 9 lap.
 101. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Aidai, 1950, nr. 2, p. 70–77.
 102. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Lietuvos Pranciškonai mokslo darbuose. Darbininkas, 1956, liepos 17, p. 3.
 103. Lietuvių literatūros istorija. T. 1, Feodalizmo epocha [red. Korsakas, K.], Vilnius, 1957, p. 330–331, 441, 507–535 ir kt.
 104. Lietuvių literatūros chrestomatija. Feodalizmo epocha [red. Korsakas, K; Lebedys, J], Vilnius, 1957, p. 327–328.
 105. GRIGAS, K. Simono Daukanto lietuvių tautosakos rinkiniai ir leidiniai. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, 1958, t. 1, p. 228, 231.
 106. DAGYS, Jonas. Medžiaga tirti biologijos istorijai XIX a. Vilnius, 1960, T. 1, p. 4–49.
 107. DAGYS, Jonas. Iš mokslų istorijos Lietuvoje. Vilnius, 1960, p. 34–49.
 108. DAGYS, Jonas. Jurgis Pabrėža – pirmasis žemaičių botanikas. Mūsų girios, 1960, nr. 1, p. 27–29.
 109. KANOPKA, Eduardas. J. Pabrėža – liaudies gydytojas. Mokslas ir gyvenimas, 1960, Nr. 1, p. 36–37.
 110. GIDŽIŪNAS, V.; REGELIS, K.; RAUKTYS, J. Pabrėža Jurgis Ambraziejus. Lietuvių enciklopedija, t. 21, Bostonas, 1960, p. 303–305.
 111. ČILVINAITĖ, M. Jurgio Pabrėžos rankraštinis palikimas. Bibliotekų darbas, 1961, nr. 4, p. 29.
 112. TOLUTIENĖ, B. Antanas Juška leksikografas. Literatūra ir kalba, t. 5, 1961, p. 95–96, 99–102.
 113. KVIKLYTĖ, A.; KALANTAITĖ, D. J. Pabrėžos kerpių ir samanų rinkinys. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Biologija, t. 2, 1962, p. 65–73.
 114. JANKEVIČIUS, K.; JANKEVIČIENĖ, R. Kai kurie nauji duomenys apie L. Ivinskio darbus lietuviškos botaninės terminijos srityje. Botanikos klausimai, t. 2, 1962, p. 152–153, 158–159, 161.
 115. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Jurgis Abraziejus Pabrėža. Aleksandrynas. Chicago, 1963, p. 306–320.
 116. ДАГИС, Ионас. Юргис Пабрежа – пионер литовской ботаники. Ботанический журнал, 1964, nr. 2, p. 288–290.
 117. MOWSZOWICZ, J. Botanika i botanicy w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. Seria B. Historia nauk biologicznych i medycznuch. Warszawa, z. 12, 1966, p. 99–124.
 118. JABLONSKIS, Ignas. Trumpa J. A. Pabrėžos biografija. 1967, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 128, 32 lap.
 119. JABLONSKIS, Ignas. Trumpa Jurgio-Ambroziejaus Pabrėžos biografija. 1967, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 90, 31 lap.
 120. PETRAUSKIENĖ, I. Senojo Vilniaus Universiteto gamtininkai. Mokykla ir gyvenimas, 1967, kovas, p. 1, 17.
 121. PETRAUSKIENĖ, I. Senojo Vilniaus universiteto gamtininkai. Mokslas ir gyvenimas, 1967, Nr. 3, p. 17–19.
 122. JURGUTIS, Vytautas. Dainų melodijos S. Daukanto rinkinyje. Literatūra ir kalba, t. 9. Dainuojamosios tautosakos klausimai, 1968, p. 481–482.
 123. Pabrėža Jurgis. [Dagys, J.] In Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 2, Vilnius, 1968, p. 728.
 124. BUTĖNAS, D. Tėviškės gamtos tyrinėtojas. Mūsų gamta, 1968, Nr. 3, p. 6.
 125. RIŠKUS, Jonas. Jurgio Pabrėžos geografijos vadovėlis. Mokslas ir gyvenimas, 1969. Nr. 6, p. 59.
 126. LAURAITIS, Vincas. „Šventasis“ žemaičių gydytojas. Komjaunimo tiesa, 1969, spalio 25.
 127. ЛАУРАЙТИС, В. «Святой» жемайтский врач. Комсомольская правда, 1969, spalio 25.
 128. JABLONSKIS, Ignas. Pirmąjį botaniką J. Pabrėžą prisimenant. Švyturys, 1969, spalio 30, p. 2–3.
 129. JABLONSKIS, Ignas. Lenkimų žemėj mokslo ąžuolas išaugęs. Mūsų žodis, 1969, lapkričio 1, p. 3.
 130. MISEVIČIUS, V. Žmogiškoji tragedija. Pergalė, 1969, nr. 11, p. 163–171.
 131. Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1, 1547–1861. Vilnius, 1969, p. 521–524.
 132. KANOPKA, Eduardas. Jurgis Pabrėža – garsus Žemaitijos gydytojas, įžymus gamtininkas, pirmasis Lietuvos farmakolognostas. Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Medicina, t. 12, 1970, p. 37–45.
 133. LAURAITIS, Vincas. Žemaičių gydytojas ir botanikas. Kibirkštis, 1970, kovo 7.
 134. LAURAITIS, Vincas. Žemaičių gydytojas ir botanikas. Mūsų žodis, 1970, kovo 28, p. 3.
 135. KUDABA, Č. Žemaitijos kalvose. Mūsų žodis, 1970, balandžio 30.
 136. GAIVENIS, Kazimieras. Dėl dviejų augalų pavadinimų J. Pabrėžos raštuose. Kalbos kultūra, sąs. 19, 1970, p. 32–34.
 137. DAGYS, Jonas. Botanikos pradininkas Lietuvoje. Mūsų gamta, 1971, nr. 2, p. 15.
 138. JABLONSKIS, Ignas. Pirmasis Lietuvos botanikas. Jurgio Pabrėžos 200-jį gimtadienį minint. Mūsų žodis, 1971, sausio 14, p. 3.
 139. Vardai, kurių neužmiršime. Mūsų žodis, 1971, sausio 14, p. 1.
 140. STROPUS, S. Įžymusis žemaičių mokslininkas. Švyturys, 1971, sausio 14, p. 3.
 141. BUTKEVIČIUS, A. Gydytojas ir gamtininkas. Darbas, 1971, sausio 14.
 142. KUDABA, Česlovas. Prisiminkime J. Pabrėžą. Tiesa, 1971, sausio 15.
 143. Памяти Ю. Пабрежы. Вечерние новости, 1971, sausio 15.
 144. KUDABA, Česlovas. Mokslo ir patyrimo išminties vedamas. J. Pabrėžos 200-osioms gimimo metinėms. Tarybinis studentas, 1971, sausio 15.
 145. J. Pabrėžai atminti. Vakarinės naujienos, 1971, sausio 15.
 146. LAURAITIS, Vincas. Šviesi asmenybė. Jurgio Pabrėžos 200-osioms gimimo metinėms. Pergalė, 1971, Nr. 1, p. 176.
 147. VAINILAITIS, V. Pabrėžos gimtinėje. Mūsų žodis, 1971, sausio 16, p. 1.
 148. JABLONSKIS, Ignas. Pirmasis lietuvių botanikas. Mūsų žodis, 1971, sausio 16, p. 3.
 149. MISEVIČIUS, V. Pirmasis lietuvių botanikas. Lietuvos pionierius, 1971, sausio 16.
 150. JUOZAPAVIČIUS, P. Mokslininkas, liaudies gydytojas. Kauno tiesa, 1971, sausio 17.
 151. GINIŪNAS, B. Pagerbtas J. A. Pabrėžos atminimas. Švyturys, 1971, sausio 19, p. 3.
 152. GINIŪNAS, B. Pagerbtas J. Pabrėžos atminimas. Švyturys, 1971, sausio 21, p. 3–4.
 153. MERKYS, Alfonsas. „Kad žemaičiai ūkininkai...“ Gimtasis kraštas, 1971, sausio 21.
 154. KUDABA, Česlovas. Du šviesūs protai. Švyturys, 1971, sausio 21, p. 3–4.
 155. TARVYDAS, Juozas. J. Pabrėžos atminimui. Literatūra ir menas, 1971, sausio 23, nr. 4.
 156. OLESZAKOWA, Janina. Dwusetna rocznica urodzin floristy żmudzkiego – ks. Jerzego Pabreża-Ambrosiusa. Wiadomości botaniczne, 1971, t. XV, z. 3, s. 173–174.
 157. Prisiminė J. Pabrėžą. Keleivis, 1971, balandžio 27, p. 4.
 158. Akademija J. A. Pabrėžai pagerbti. Darbininkas, 1971, spalio 8, p. 5, 7.
 159. RAUKTYS, J. 200 metų nuo botaniko Pabrėžos gimimo. Dirva, 1971, spalio 8, p. 5–6.
 160. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Tėv. J. A. Pabrėžos 200 metų gimimo sukaktis. Darbininkas, 1971, spalio 13, p. 4.
 161. Parengimai New Yorke. Darbininkas, 1971, spalio 13, p. 7.
 162. Akademija J. A. Pabrėžai pagerbti. Darbininkas, 1971, spalio 13, p. 8.
 163. Fraternitas Lituania. N.Y. Liet. Gydytojų susirinkimas. Darbininkas, 1971, spalio 26, p. 8.
 164. New York. Dirva, 1971, spalio 29, p. 8.
 165. PAPROCKAS, Vaclovas. Pabrėža – išsimokslinęs liaudies gydytojas. Dirva, 1971, spalio 29, p. 5; lapkričio 3, p. 4.
 166. Prisiminė Jurgį Pabrėžą. Keleivis, 1971, lapkričio 2, p. 4.
 167. Pieš 200 metų gimė įžymus lietuvių botanikas <...>. Bibliotekų darbas, 1970, Nr. 11, p. 38.
 168. TARVYDAS, Juozas. Etnografinė medžiaga Jurgio Pabrėžos pamoksluose. Kraštotyra, 1971, p. 241–243.
 169. GAIVENIS, Kazimieras. Jurgis Pabrėža (200 metų gimimo sukaktis); Keli augalų pavadinimai iš J. Pabrėžos raštų. Vardai ir žodžiai [sud. Savukynas, B.], Vilnius, 1971, p. 191–173.
 170. DAGYS, Jonas. Jurgis Pabrėža, kaip botanikas. 1971, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 92, 12 lap.
 171. KANOPKA, Eduardas. Jurgis Pabrėža garsus XIX a. Žemaitijos liaudies gydytojas. 1971, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 93, 16 lap.
 172. J. Pabrėžos ekspozicijos planas. Muziejuje įrengtos botaniko, kunigo Jurgio Pabrėžos parodos planas [Rankraštis]. 1971, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 22, b. 14, 2 lap.
 173. TARVYDAS, Juozas. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. 1971, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 129, 284 lap. [kopija saugoma LNMMB, f. 176–3]. 
 174. Jurgis Pabrėža (1771–1849) [straipsnių rinkinys]. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija [redakcinė kolegija: K. Jankevičius (vyr. redaktorius) … et. al.], Vilnius: Mintis, 1972, 122 lap.
 175. JANKEVIČIUS, Karolis.; LEKAVIČIUS, Algiras. Įžymus Lietuvos gamtininkas Jurgis Pabrėža. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 3–7.
 176. DAGYS, Jonas. J. Pabrėžos gyvenimas ir darbai. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 8–26.
 177. JANKEVIČIENĖ, Ramunėlė; LAZDAUSKAITĖ, Živilė. Išlikęs J. Pabrėžos aukštesniųjų augalų herbaras. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 26–37.
 178. MINKEVIČIUS, Antanas. J. Pabrėžos palikimas Žemaitijos sporiniams augalams pažinti. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 38–46.
 179. KANOPKA, Eduardas. J. Pabrėža – farmakognostas ir liaudies gydytojas. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 46–55.
 180. TARVYDAS, Juozas. J. Pabrėža – pirmojo lietuviško geografijos vadovėlio autorius. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 55–62.
 181. JONIKAITĖ, Zuzana. Apie J. Pabrėžos botanikos veikalų rašybą. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 62–65.
 182. SKRODENIS, Stasys. Žemaičių buitis J. Pabrėžos pamoksluose. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 66–76.
 183. JURGUTIS, Vytautas. „Eilės apie sprovą, Telšiuose atbūtą“ ir kiti J. Pabrėžos ranka rašyti tekstai S. Daukanto rankraštiniame dainų rinkinyje. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 76–94.
 184. KIŠŪNIENĖ, Nijolė. J. Pabrėžos bibliografija. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Lietuvos TSR Mokslų akademijos Botanikos institutas. Lietuvos botanikų draugija, Vilnius: Mintis, 1972, p. 95–114.
 185. VENCKUS, Juozas. Jurgis Pabrėža – botanikas. 200-ąjį gimtadienį minint. Tėvynės sargas, 1972, nr. 1, p. 106–115.
 186. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Šv. Ambroziejus Pabrėža – šv. Pranciškaus dvasios sūnus. Aidai, 1976, nr. 8, p. 362–369.
 187. Vilniaus universiteto istorija 1579–1803. Vilnius: Mokslas, 1976, p. 265–266.
 188. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Šv. Ambraziejus Pabrėža – Šv. Pranciškaus dvasios sūnus. 1976, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 101, 8 lap.
 189. MIŠKINIS, Jonas. Botanikas kun. J. Pabrėža, senojo Vilniaus universiteto auklėtinis. Laiškai Lietuviams, 1979, nr. 10, p. 335–336.
 190. JABLONSKIS, Ignas. Jurgį Pabrėžą prisimenant. Švyturys, 1979, spalio 30, p. 3.
 191. VAUPŠAS, Česlovas. Žymusis žemaitis. Kibirkštis, 1980, vasario 16, p. 3–4.
 192. Pabrėža Jurgis. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius: Mokslas, 1981, t. 8, p. 395.
 193. KAROSIENĖ, Sabina. Jurgis Pabrėža. Mokslas ir gyvenimas, 1981, nr. 2, p. 30.
 194. PRIBUŠAUSKAITĖ, A. Knygos iš Jurgio Pabrėžos asmeninės bibliotekos. Bibliotekų darbas, 1982, nr. 4, p. 35.
 195. BLUZMANAS, Petras. Jurgis Pabrėža. Kolūkiečio kalendorius. 1985, p. 30–31.
 196. BUTKUS, Donatas. Memorialinė ekspozicija, skirta J. A. Pabrėžai [buv. vienuolyne atidarytos ekspozicijos teminis planas]. [Rankraštis], 1985, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 22, b. 27, 10 lap.
 197. VAŠKIENĖ, E. Jurgis Pabrėža (1771–1849). Skuodas: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Skuodo rajono skyrius, Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Skuodo rajono skyrius, 1985.
 198. POCIENĖ, V. Botanikas Jurgis Pabrėža. Švyturys, 1986, sausio 14, p. 2.
 199. PABRĖŽA J. A. Esu sau žmogelis; Apie pykinimą [eilėraščiai]. Lietuvių literatūros chrestomatija, 1986, Vilnius, p. 196–197.
 200. J. Spudulio laiškas J. Šliūpui: Mirskiškė, 1882 m. liepos 17 d. Literatūra ir kalba, [T.] 20, 1987, Vilnius, p. 25–26.
 201. Pabrėža Jurgis. Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, t. 3, 1987, p. 257–258.
 202. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Pabrėža Vilniaus universiteto žemaičių grupėje ir jo įnašas į žemaičių kultūrą. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, t. 11, 1987, p. 115–134.
 203. T. Ambrozijus Pabrėža O.F.M. Lietuvos pranciškonų leidinys, 1989.
 204. Jurgis Pabrėža. Asmenų archyvai. Vilnius, 1989, p. 101–103.
 205. Pabrėža Ambrozijus Jurgis [straipsnių iškarpos, 1996, 2003 ir 2005 m. parodų planai]. 1990, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 96, 41 lap.
 206. KAUNAITĖ, Teresė. Kuriamas J. Pabrėžos paminklas. Švyturys, 1990, spalio 10.
 207. JABLONSKIS, Ignas. Nesuprastas J. A. Pabrėžos asmuo. Švyturys, 1990, spalio 24, p. 3.
 208. POVILONIS, Juozas. Vienas iškiliausių žemaičių. Naujasis židinys, 1991, nr. 1, p. 19–23.
 209. PABRĖŽA J. A. Apie griekus, prieš cnatą meilės pasipildančius [pamokslas apie neapykantą ir papiktinimą]. Naujasis židinys, 1991, nr. 1, p. 24–27.
 210. Kretingos pranciškonų vienuolynas. Tėvo Jurgio-Ambrozijaus Pabrėžos atminimo beieškant. Vakarų ekspresas, 1991, sausio 10, p. 1, 8.
 211. JABLONSKIS, Ignas. Senųjų žmonių prisiminimai apie tėvą pranciškoną Jurgį Ambrozijų Pabrėžą. Mūsų žodis, 1991, sausio 12, p. 3.
 212. Pirmojo lietuviško geografijos vadovėlio autorius Jurgis Pabrėža. Mūsų žodis, 1991, sausio 12, p. 1, 4.
 213. TARVYDAS, Juozas. „Save užmiršdami, save surandam“: Jurgio Pabrėžos 220-osioms gimimo metinėms. Švyturys, 1991, sausio 9, p. 3; sausio 12, p. 3; sausio 9, p. 23; sausio 23, p. 3; vasario 2, p. 3; vasario 13, p. 3; vasario 20, p. 3.
 214. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Tikėkime: jis mus išgirs. Švyturys, 1991, sausio 15, p. 3, 5.
 215. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Kretingoje apsilankė skulptorius A. Bosas. Švyturys, 1991, vasario 16.
 216. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Rajono valdybos posėdis. Švyturys, 1991, gruodžio 4.
 217. PAULIKAITĖ, Genovaitė. Kuriamas J. Pabrėžos paminklas. Švyturys, 1991, gruodžio 18, p. 2.
 218. BUTKUS, Donatas. Jurgis Pabrėža 1771–1849 [straipsnių iškarpos, išrašai, pastabos, ekspozicijos planas, nuotraukos, D. Butkaus korespondencija]. 1969–1991, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 91, 64 lap.
 219. TEREŠKINAS, Artūras. Jurgis Ambraziejus Pabrėža: „Prie mylėjimo švento…“. Draugas, priedas „Mokslas, menas, literatūra“, 1992, gegužės 30, p. 1, 2, 4.
 220. Kunigas Jurgis Pabrėža (1771–1849). Mūsų švyturiai. Vilnius: Valst. leidybos centras, 1992, p. 210–212.
 221. TEREŠKINAS, Artūras. Patirties retorika ir vaizdinių teologija. Metmenys: kūryba ir analizė, 1992, nr. 62, p. 14–23.
 222. Jurgio Pabrėžos paminklas. Paminklo statybos dokumentacija. 1992, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 66, 57 lap.
 223. P. J. Iš amžių glūdumos atėjo Jurgis Pabrėža. Darbininkas, 1993, rugsėjo 10, p. 1, 3–4.
 224. Tėv. Viktoro Gidžiūno knyga. Darbininkas, 1993, rugsėjo 10, p. 8.
 225. Sugrąžinta skola. Dirva, 1993, lapkričio 4, p. 4.
 226. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1993, 295 lap.
 227. SKRODENIS, Stasys. Monografija apie Jurgį Pabrėžą. Naujasis židinys-Aidai, 1993, nr. 12, p. 76–77.
 228. Grupė Kretingos miesto tikinčiųjų. Ar tiks 3-iajai vidurinei mokyklai J. Pabrėžos vardas? Švyturys, 1993, birželio 16.
 229. MAŽEIKA, P. Nepritariame. Švyturys, 1993, birželio 16.
 230. GRIEŽIENĖ, Audronė. Jurgiui Pabrėžai atminti. Švyturys, 1993, birželio 23.
 231. STATNICKAS, Pranas. Jaunystės miestui linkiu prasmingų darbų [eilėraštis, skirtas J. Pabrėžai]. Švyturys, 1993, birželio 23.
 232. PAULAUSKAITĖ, Sigita. Dviejų stebuklų rezultatas. Pajūrio naujienos, 1993, birželio 25, p. 4.
 233. P. J. Iš amžių glūdumos atėjo Jurgis Pabrėža. Darbininkas, 1993, rugsėjo 10, p. 1, 3–4.
 234. Kun. A. Pabrėžos laiškai S. Daukantui. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, T. 5 [Simonas Daukantas], Vilnius: Viltis, 1993, p. 326–333; 343, 385.
 235. Žemaičių pažibos. Akiračiai, 1994, nr. 1, p. 11.
 236. VARDENIS, P. Knyga apie poetą ir botaniką [recenzija]. Europos lietuvis, 1994, vasario 5–11, p. 5.
 237. KOLYČIUS, Vincas. Šviesus, beveik pamirštas žiburys. Kun. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos monografija. Tėviškės žiburiai, 1994, kovo 15, p. 7.
 238. KUKLYS, Algis. Auksinis paminklas. Vakarų ekspresas, 1994, balandžio 8, p. 12.
 239. Lietuvių katalikų mokslų akademija… [recenzija]. Dienovidis, 1994, balandžio 8, p. 14.
 240. LUBYTĖ, Elona. Mūsų istorijos poezija, pagaliau įsikūnijusi lietuviškuose monumentuose. Lietuvos rytas, 1994, liepos 8, p. 37.
 241. TEREŠKINAS, Artūras. Jurgis Ambraziejus Pabrėža: „Prie mylėjimo švento…“. Devynioliktan amžiun įžengus. 1994, Vilnius, p. 31–41.
 242. KANARSKAS, Julius. Senosios Kretingos parapijos kapinės. Liaudies kultūra, 1995, nr. 2, p. 35–36.
 243. SKOMSKIS, Juozas. Buvęs kitiems visokių dorybių paveikslas... Diena, 1995, gegužės 24, p. 5.
 244. BŪDA, Vytautas Pranciškus. Kalbos atgimimas XIX a. Lietuvių kalbos kultūra. 1995, Vilnius p. 36–43.
 245. VILUTYTĖ, Angelė. J. Pabrėžos botanikos terminų žodynas „Sryje Balsenyyny“ (1834). Lietuvių kalbotyros klausimai. T. 35, 1995, p. 169–174.
 246. SUBAČIUS, Giedrius. Kalba, istorija, žmogus – sintezės ilgesys. Metmenys: kūryba ir analizė, 1995, nr. 68, p. 126–132.
 247. SABALYTĖ, Elvyra. Žemaičiai prisimena švietėją Jurgį Pabrėžą. Lietuvos rytas, 1996, vasario 6.
 248. VYTAUTAS, Kirkutis. Tėvą Ambraziejų žmonės laiko šventuoju. Šiaulių kraštas, 1996, sausio 18, p. 11.
 249. GYLIENĖ, Laima. Gydymas natūraliais vaistais. Žemaičių žemė, 1996, nr. 1, p. 29–34.
 250. GYLIENĖ, Laima. Gydymas natūraliais vaistais. Žemaičių žemė, 1996, nr. 2, p. 14–15.
 251. GYLIENĖ, Laima. Gydymas natūraliais vaistais. Žemaičių žemė, 1996, nr. 3, p. 20–23.
 252. ŠIMKUTĖ, Jovilė. Vienas iškiliausių žemaičių. Kalvotoji Žemaitija, 1996, vasario 3, p. 5.
 253. ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Kretingos vienuolynas ir Jurgio Pabrėžos veikla. Žemaičių žemė, 1996, nr. 2, p. 13–14.
 254. MUKIENĖ, Danutė. Apie Jurgį Pabrėžą ir tai, kas šiandien taurina pajūrio žmogų [G. Paulikaitės pamąstymai]. Klaipėda, 1996, kovo 5, p. 22.
 255. KANARSKAS, Julius. Kunigą ir mokslininką Jurgį Ambraziejų Pabrėžą prisimenant. Švyturys, 1996, kovo 23, p. 3, 6.
 256. GRĘBECKA, Wanda. Przyczynek do recepcji Zielnika Szymona Syreniusza. Wileński rękopis Jerzego Pabreża z 1814 r. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 1996, t. 41, nr. 3–4, p. 207–216.
 257. KUKLYS, Algis. Jurgio Pabrėžos atminimui. Klaipėda, 1996, balandžio 13, p. 15.
 258. VYŠNIAUSKAS, Juozas; JAZBUTIS, Vincas. Jurgio Pabrėžos gimtinėje. Žemaičių žemė, 1996, nr. 4, p. 9.
 259. VYŠNIAUSKAS, Juozas. Stogastulpis Večiuose – Jurgio Pabrėžos gimtinėje. Mūsų žodis, 1996, gegužės 25, p. 3.
 260. VYŠNIAUSKAS, Juozas. Į Večius ateina šventė. Vakarų Lietuva, 1996, gegužės 30, p. 6.
 261. VYŠNIAUSKAS, Juozas. Iškilmės Večiuose. Klaipėda, 1996, gegužės 30.
 262. PABRĖŽA J. A. Pamokslas Apie Šeštą Prisakymą Dievo. Baltos lankos, 1996, nr. 7, p. 134–157.
 263. SVERDIOLAS, Arūnas. Nečystatos fenomenologija J. A. Pabrėžos pamoksle apie šeštąjį Dievo įsakymą. Baltos lankos, 1996, nr. 7, p. 158–175.
 264. KYMANTAS, Vincas. Garbųjį žemaitį prisimenant ...kas brenda žolynėliais... Vakarinės Naujienos, 1996, rugpjūčio 16, p. 5.
 265. SUBAČIUS, Giedrius. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių kalba. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, 1996, T. 8, p. 11–113.
 266. SUBAČIUS, Giedrius. Trys XIX a. bendrinės rašomosios lietuvių kalbos modeliai: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, S. Daukantas. Lietuvių kalbotyros klausimai. T. 36, 1996, p. 51–59.
 267. KANARSKAS, Julius. Parodos „Kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža“ pagalbinė medžiaga [teminis planas, tekstas lankstukui ir lankstukas]. 1996, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 22, b. 38, 10 lap.
 268. ČAPAITĖ, R. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos, Juozo Butavičiaus, Simono Daukanto braižai ir charakteriai. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės, Vilnius, 1996, p. 114–142.
 269. ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus; KULAKAUSKAS, Antanas. Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva. Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 321.
 270. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 59.
 271. Sausio 15-ąją... Pajūrio naujienos, 1997, sausio 17.
 272. GYLIENĖ, Laima.formacija ir šaltiniai, kuriais disponavo Jurgis Pabrėža: liaudies medicina. Žemaičių žemė, 1997, nr. 2, p. 40–41.
 273. KOLYMA, Boleslovas. J. Pabrėžos paminklas – lyg pakaruoklis. Pajūrio naujienos, 1997, kovo 13.
 274. VAŠKELIS, V. Jurgis Ambraziejus Pabrėža ir dvasiniai ginklai. Žemaičių saulutė, 1997, liepos 11, p. 2.
 275. ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Žemaitija XIX amžiuje. Žemaitijos istorija, 1997, Vilnius, p. 195–196, 246–249.
 276. SUBAČIUS, Giedrius. Žemaičių mąstymo apie bendrinę kalbą istorijos metmenys. Metmenys: kūryba ir analizė, 1997, nr. 72, p. 134–136.
 277. GYLIENĖ, Laima.formacija ir šaltiniai, kuriais disponavo Jurgis Pabrėža: mineralinės kilmės vaistai. Žemaičių žemė, 1998, nr. 1, p. 34–36.
 278. SIRUTAVIČIUS, Vladas. Tarp garbingos ir negarbingos mirties: I. Mirtis XIX a. vidurio Lietuvos kultūroje. Metmenys: kūryba ir analizė, 1998, nr. 74, p. 25–26.
 279. SIRUTAVIČIUS, Vladas. Tarp garbingos ir negarbingos mirties: II. Metmenys: kūryba ir analizė, 1998, nr. 75, p. 62–69.
 280. VITKUS, Viktoras. J. A. Pabrėža [apie buvusį Šiluvos vikarą]. Lūšies žvilgsnis, 1999, sausio 13, p. 6.
 281. SKRODENIS, Stasys. Jurgis Pabrėža apie žemaičių papročius. Žemaičių žemė, 1999, nr. 1, p. 77.
 282. MIEŽETIENĖ, J. Pabrėžos gimnazijos duris atvėrė muziejus. Švyturys, 1999, vasario 24.
 283. DUNAUSKAITĖ, Danutė. Jurgio Pabrėžos paveikslas atgims monospektaklyje [pokalbis su Juozu Pociumi]. Pajūrio naujienos, priedas „Smiltys“, 1999, gegužės 14.
 284. MARCINKEVIČIENĖ, Irena. Dar vaiku būdamas jis sodino augalus. Mūsų žodis, 1999, lapkričio 13, p. 3.
 285. DEKONTAITĖ, Alina. Turtingas talentų žemaitis. Brasta, 1999, gruodžio 7, p. 4.
 286. BOSAS, Algirdas. Paminklas Jurgiui Pabrėžai [1993, skulptūra: spalvota reprodukcija]. Dailė, 1999, nr. 1 (33), p. 44–45.
 287. KUKLYS, Algis. Skulptoriui Algirdui Bosui malonu aplankyti Kretingą. Švyturys, 2000, vasario 19, p. 15.
 288. SUBAČIUS, Giedrius. Du Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščiai: Kninga turinti savėj kozonius ir Rekolekcijos dvasiškos. Archivum Lithuanicum, 2001, T. 3, p. 167–184.
 289. GYLIENĖ, Laima. Jurgis Pabrėža: švietėjiško darbo motyvai ir sąlygos. Žemaičių žemė, 2001, nr. 1, p. 14–15; nr. 3, p. 14.
 290. KANARSKAS, Julius. Jurgis Pabrėža ir Kretinga. Švyturys, 2001, sausio 13, p. 5.
 291. Jurgiui Pabrėžai – 230. Skuodas, 2001, sausio 19.
 292. VAITKUS, Kęstutis. Jurgis Pabrėža ir knyga. Plungė, 2001, vasario 15, p. 6; kovo 7, p. 5.
 293. MARKAVIČIENĖ, Dalia. Pirmasis konkursas... ir medus [apie tautodailės darbų konkursą]. Mūsų žodis, 2001, kovo 7, p. 1–2.
 294. ŽALYS, Aleksandras. Dvasinio ir visuomeninio gyvenimo švyturys. Klaipėda, 2001, kovo 31, p. 5.
 295. SASNAUSKAS, Vladas. Žemaitijos liaudies gydytojas. Lietuvos medicinos kronika, 2001, nr. 5, p. 16–17.
 296. NIKITENKA, Denisas. Vienuolis žaliu abitu. Baltasis gandras, 2001, nr. 6, p. 26–27.
 297. ŠAKALYS, Antanas R. Lietuva. Mokslas. Istorija [grafikos darbų reprodukcijos]. Vilnius, 2001, 1 apl., p. [4].
 298. GIRDZIJAUSKAS, Juozas. Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 324–326.
 299. SIMAITYTĖ, Dovilė. Paminėtos 231-osios Jurgio Pabrėžos gimimo metinės. Pajūrio naujienos, priedas „Kuprinė“, 2002, sausio 25, p. 4.
 300. KASPERAVIČIENĖ, Irena. Toli už Lietuvos žinomas skulptorius tyliai dirba Gargžduose. Vakarų Lietuva, 2002, sausio 24.
 301. LAPINAS, Šarūnas. Lietuvos Leonardas da Vinčis vadintas šventu. Vakarų ekspresas, 2002, lapkričio 8, p. 11.
 302. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). Žymių žmonių testamentai. Vilnius: Rosma, 2002, p. 89.
 303. PUIŠIENĖ, Audronė. Tradicija prisiminti Jurgį Pabrėžą puoselėjama nebe pirmi metai. Pajūrio naujienos, 2003, sausio 21, p. 5.
 304. SIMAITYTĖ, Dovilė. Šiemet – 232-osios Ambraziejaus Pabrėžos gimimo metinės. Pajūrio naujienos, priedas „Kuprinė“, 2003, sausio 31, p. 2.
 305. SIMAITYTĖ, Dovilė. Konferencija, skirta Jurgio Pabrėžos asmenybei atskleisti. Pajūrio naujienos, priedas „Kuprinė“, 2003, sausio 31, p. 2.
 306. PETROKAITĖ, Dovilė. Ką žinote apie Jurgį Pabrėžą? Švyturys, 2003, vasario 1, p. 9.
 307. PRĖSKIENIS, Bronius. Pabrėža Jurgis Ambraziejus [biografija]. Šiaulių krašto literatūros panorama. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 336–337.
 308. VILUTYTĖ-RIMŠEVIČIENĖ, Angelė. J. A. Pabrėžos sisteminis augalų vardynas „Waardaa tayslyynee Augimiu…“. Leksikografijos ir leksikologijos problemos. 2003, p. 50–[58].
 309. GEDRIMAS, Robertas. J. A. Pabrėžos geografijos vadovėlio terminai. Terminologija, [T.] 10, 2003, p. 117–134.
 310. BENIUŠIENĖ, Irena. Jurgio Pabrėžos kapui restauruoti gauta lėšų. Pajūrio naujienos, 2004, birželio 4, p. 3.
 311. Jurgis Pabrėža apie žemaičių papročius „Vestuvės“. Straipsniai.lt [interaktyvus], 2004, lapkričio 5.
 312. DIRVONIS, Edvardas. Pagerbtas poeto, botaniko atminimas [Raudėnuose (Šiaulių rajonas) surengta respublikinė konferencija „Tėvo A. Pabrėžos palikimas–kilnaus ir švento gyvenimo pavyzdys“, skirta šio poeto 155-osioms mirties metinėms]. Šiaulių kraštas, priedas „Krašto žinios“, 2004, gruodžio 2, p. 5.
 313. LABANAUSKIENĖ, Solvita. Latvių augalų vardai Jurgio (Ambraziejaus) Pabrėžos žodynuose. Terminologija, [T.] 11, 2004, p. 145–155.
 314. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Kretingos krašto žodžio meistrai. Klaipėda: Libra Memelensis, 2004, p. 6.
 315. PUIŠYTĖ, Aldona Elena. Bičiulio laiškas Jurgiui Pabrėžai [eilėraštis]. Palaimink žodį ir aidą. Vilnius: Vaga, 2005, p. 222.
 316. GEDRIMAS, Robertas. Priesaginiai žiedinių augalų pavadinimai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikale Tayslós augumyynis (1843). Archivum Lithuanicum, [T.] 7, 2005, p. 81–92.
 317. Pabrėža Jurgis. Visuotinis enciklopedinis žodynas. Vilnius: Gamta, 2005, p. 903.
 318. KANARSKAS, Julius. Jurgio Pabrėžos pėdsakai Kretingoje. 2005, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 76, 6 lap.
 319. T. Ambrozijus Jurgis Pabrėža (1771–1849). 2005, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 82, 8 lap.
 320. ŠLEINIENĖ, Joana. Jurgiui Pabrėžai – 235. Mūsų žodis, 2006, sausio 31, p. 3.
 321. ŽUKIENĖ, Regina. Botanikas Jurgis Pabrėža (1771–1849): iš farmacijos istorijos. Lietuvos farmacijos žinios, 2006, nr. 1–2, p. 53–54.
 322. ŽUKIENĖ, Regina. Žymus botanikas žemaitis Jurgis Pabrėža. Žemaičių saulutė, 2006, vasario 17, p. 2.
 323. KAREČKAITĖ, Aldona. Kretingoje lankėsi paminklo Jurgiui Pabrėžai autorius. Pajūrio naujienos, 2006, kovo 14, p. 3.
 324. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Pašaukta šviestis ir šviesti kitus. Pajūrio naujienos, 2006, gegužės 26, p. 9.
 325. SIMAITYTĖ, Dovilė. Susirūpino Jurgio Pabrėžos kapu. Pajūrio naujienos, 2006, liepos 28, p. 3.
 326. PRIŽGINAITĖ, Julija. Prisiminėme Jurgį Pabrėžą. Pajūrio naujienos, 2007, sausio 30, p. 7.
 327. Pabrėža Jurgis Ambraziejus. Lietuvos geografai. Vilnius, 2007, p. 25.
 328. UNTULIS, Edmundas. Kas naujo Simono Daukanto gimtinėje? Skuodas, 2007, rugsėjo 18, p. 5.
 329. ALEKSANDRAVIČIUS, Adomas. Keliavome Jurgio Pabrėžos gyvenimo takais. Pajūrio naujienos, 2007, rugpjūčio 28, p. 12.
 330. ŽALYS, Aleksandras. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – dvasinio ir visuomeninio gyvenimo švyturys. Raudėnų kraštas. Vilnius, 2007, p. 352–358.
 331. RANCIŪTĖ, Vaida. Prisiminėme Jurgį Pabrėžą. Pajūrio naujienos, 2008, sausio 22, p. 7.
 332. KANARSKAS, Julius. Senosios Kretingos parapijos kapinės. Kretingos pranciškonai [interaktyvus], [2008].
 333. KANARSKAS, Julius. Žymių asmenų kapai. Kretingos pranciškonai [interaktyvus], [2008].
 334. KANARSKAS, Julius. Ambrozijus Jurgis Pabrėža. Kretingos pranciškonai [interaktyvus], [2008].
 335. MICKEVIČIUS, Juozas. Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos OFM gyvenimo bruožai. Žemaičių žemė, 2008, nr. 2, p. 20–23.
 336. GYLIENĖ, Laima. Švietimo epochos atspindžiai Jurgio Pabrėžos pamoksluose. Žemaičių žemė, 2008, nr. 2, p. 24–39.
 337. PETRIKAITĖ, R., BONČKUTĖ, R. Kazio Pemkaus bibliotekoje saugomo J. A. Pabrėžos rankraščio „Rekolekcijos dvasiškos“ teksto genezės nustatymas. Studentų mokslinė praktika 2006–2007 m. 2008, Vilnius p. 57–59.
 338. LIAUDANSKYTĖ, Liuda OFS. Šventas Pabrėža – šventas Pranciškus. Kretingos pranciškonai [interaktyvus], 2009, sausio 17.
 339. IDĖ, Laima; LAPINSKAS, Vidmantas. Sporto šventė – J. Pabrėžai atminti. Pajūrio naujienos, 2009, sausio 27, p. 4.
 340. POVILIŪNAITĖ, J. Kunigas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Katalikas, 2009, liepos 3, p. 2.
 341. UNTULIS, Edmundas. Kam reikia paslėptų paminklų. Skuodas, 2009, rugsėjo 29, p. 5.
 342. Jurgis Ambraziejus Pabrėža „Taislius augyminis“ (+ CD). Valstybinė lietuvių kalbos komisija [interaktyvus], 2009, lapkričio 11.
 343. ŠEPETYTĖ, Rita. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“ – kirčiuotas „Lietuvių kalbos žodyno“ šaltinis. Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno. Vilnius, 2009, p. 50.
 344. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2009–2015. 3 dalys. ISBN 978-609-411-024-5.
 345. SUBAČIUS, Giedrius. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taislius augyminis (1843). PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2009, p. 9–28.
 346. JANKEVIČIENĖ, Ramunėlė. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus botaniniai komentarai ir paaiškinimai. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis (I–223). Vilnius, 2009, p. 29–49.
 347. UMBRASIENĖ, Lidija. „...pažįst kožną žolelę...“ Kretingoje prisimintas šviesuolis Jurgis Pabrėža. Žaliasis pasaulis [interaktyvus] [2010].
 348. BONČKUTĖ, Roma. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos palikimas Klaipėdos universiteto Kazio Pemkaus bibliotekoje. Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje. 2010, Vilnius, p. 248–264, 278.
 349. JURČYS, Benediktas. Žolynų takas. Kretingos pranciškonai [interaktyvus], [2010].
 350. KAREČKAITĖ, Aldona. Ilgiausias žolynų takas sugrįžta į Kretingą. Pajūrio naujienos, 2010, saus. 8, p. 4.
 351. STRAMILAITĖ, Felicija. Ilgiausias žolynų takas – Kretingoje. Švyturys, 2010, sausio 16, p. 3.
 352. Prisimintas Jurgis Pabrėža ir jo leidiniai. Švyturys, 2010, sausio 16, p. 5.
 353. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Istorinių vargonų lenta – į Jurgio Pabrėžos celę. Pajūrio naujienos, 2010, sausio 19, p. 1–2.
 354. TENENIENĖ, Zina. Prisiminėme Jurgį Pabrėžą. Pajūrio naujienos, priedas „Kuprinė“, 2010, sausio 29, p. 14.
 355. MARKAVIČIENĖ, Dalia. Skuodas – Simono Daukanto ir Jurgio Pabrėžos žemė. Mūsų žodis, 2010, kovo 19, p. 3.
 356. Skuodas – Simono Daukanto ir Jurgio Pabrėžos žemė. Žemaičių žemė, Nr. 1, 2010.
 357. BUIKIENĖ, Lina. Žemaičių šviesuolis Jurgis Ambrozijus Pabrėža gyvas žmonių atmintyje. Švyturys, 2010, sausio 20, p. 3–4.
 358. VILUTYTĖ-RIMŠEVIČIENĖ, Angelė. Jono Kruopo pastabos apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos leksikografinį palikimą. Leksikografija ir leksikologija, [D.] 2, 2010, p. 35–45.
 359. ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Pabrėža Jurgis (1771 01 15–1849 10 30). Vilniaus atminimo knyga. 2011, Vilnius, p. 301.
 360. PACEVIČIUS, Arvydas. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVII, 2010, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, p. 202–203.
 361. KANARSKAS, Julius. Kunigo Jurgio Pabrėžos – tėvo Ambrozijaus pėdsakai Kretingos žemėje (1771–1849). 2011, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 111, 33 lap.
 362. JOMANTAITĖ, Diana. Pagerbė žmonių širdžių šventąjį. Pajūrio naujienos, 2011, sausio 18, p. 19.
 363. KRAULEIDIS, Astijus. Paminėjo Jurgio Pabrėžos gimimo metines. Pajūrio naujienos, priedas „Kuprinė“, 2011, sausio 28, p. 12.
 364. ORLOVIENĖ, Aurelija. Konferencija Šiaulių universitete. Pajūrio naujienos, priedas „Kuprinė“, 2011, vasario 25, p. 14.
 365. RAGAŽINSKIENĖ, Ona; MEKAS, Tauras. Farmakognozijos ištakos Lietuvoje: Jurgis Ambroziejus Pabrėža. Farmacija ir laikas, 2011, nr. 4, p. 60–63.
 366. RAGAŽINSKIENĖ, Ona; MEKAS, Tauras. Farmakognozijos ištakos Lietuvoje: Jurgis Ambroziejus Pabrėža. Mokslo Lietuva, 2011, balandžio 7, p. 1, 15.
 367. STONKUVIENĖ, Laima. Plačiau apie Jurgį Pabrėžą – iš istoriko ir vienuolio lūpų. Švyturys, 2011, birželio 11, p. 5, 10.
 368. TENENIENĖ, Zina. Konferencija iškiliai asmenybei prisiminti. Pajūrio naujienos, 2011, birželio 21, p. 17.
 369. Tarnavęs žmonėms. Gydytojų žinios, 2012, sausio 16, p. 14.
 370. ŠIDLAUSKAITĖ, Birutė. Renginiai – J. Pabrėžai pažinti. Pajūrio naujienos, 2012, sausio 27, p. 24.
 371. VIČINSKIS, Žīdrūns. Ambraziejos Jorgis Pabrieža. Vakarų Lietuva, 2012, rugpjūčio 28 –rugsėjo 3, p. 3.
 372. GEDVILAITĖ, Rasa. Vietos dvasią padėjo pajusti Jurgis Pabrėža. Švyturys, 2012, rugsėjo 22, p. 5.
 373. DUNAUSKAITĖ, Danutė. Tradicinių vestuvių epizodai – per praėjusių amžių vitražą. Pajūrio naujienos, 2012, lapkričio 16, p. 13.
 374. BONČKUTĖ, Roma. [Recenzija]. Archivum Lithuanicum. [T.] 14, 2012, p. 347–356.
 375. SENDRAUSKIENĖ, Laima. Istorijos akcentai Skuodo muziejuje. Mūsų žodis, 2013, sausio 15, p. 8.
 376. LITVINIENĖ, Eglė; LITVINAS, Džiugas. Paminėjo Jurgio Pabrėžos gimtadienį. Pajūrio naujienos, 2013, sausio 22, p. 4.
 377. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Restauratoriai tvarkė koplyčią. Pajūrio naujienos, 2013, spalio 22, p. 19.
 378. STONKUVIENĖ, Laima. Jurgio Pabrėžos koplyčia pasitiks atsinaujinusi. Švyturys, 2013, spalio 30, p. 1, 3.
 379. KLIETKUTĖ, Jolanta. Tamošiūno Kazimiero interviu. 2014, Kretingos muziejaus Mokslinis archyvas, F. 3, b. 127.
 380. ARDAVIČIENĖ, Danutė; ŠIDLAUSKIENĖ, Vitalina. Mokslininkas, gydytojas, dvasininkas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Respublika, priedas „Žalgiris“, 2014, balandžio 4, p. 10.
 381. GEDVILAITĖ, Rasa. Jurgio Pabrėžos pėdsakai Kretingos žemėje. Švyturys, 2014, gruodžio 10, p. 5.
 382. KUNČIENĖ, Danutė. Liaudies išmintyje – žolelių pagalba sąnariams. Artritas, 2014, nr. 26, p. 5–8.
 383. GAIVENIS, Kazimieras. Dėl dviejų augalų pavadinimų J. Pabrėžos raštuose; Jurgis Pabrėža (200 metų gimimo sukaktis); Keli augalų pavadinimai iš J. Pabrėžos raštų; Leidinys apie Jurgį Pabrėžą. Rinktiniai raštai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, p. 257–258, 258–259, 259–260, 260–262.
 384. PALIONYTĖ-BANEVIČIENĖ, Danutė. Kai kurie lietuvių literatūrinių dainų melodikos bruožai (XVIII a. pab. – XIX a.). XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos. Vilnius, 2014, p. 601–626.
 385. KARČIAUSKAS, Mykolas. Rusenančios ugnelės Jurgiui Pabrėžai [eilėraščių ciklas]. Varpai, [nr.] 30, [2014], p. 52–60.
 386. ŠEPETYTĖ, Rita. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“ – kirčiuotas (?) „Lietuvių kalbos žodyno“ šaltinis. Leksikografija ir leksikologija, [D.] 4, 2014, p. 81–102.
 387. JUKONIENĖ, Ilona. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus augyminio samanų genčių botaniniai komentarai. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2014, p. 39–46.
 388. STANIŪTĖ, Sandra. Gamta – neišsenkantis natūralių vaistų šaltinis. Mūsų žodis, 2015, rugpjūčio 11, p. 3.
 389. ŠEPETYTĖ, Rita. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taisliaus augyminio“ terminai „Botanikos terminų žodyne“. Leksikografija ir leksikologija, [D.] 5, 2015, p. 333–348.
 390. MOTIEJŪNAITĖ, Jurga. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus augyminio kerpių genčių botaniniai komentarai. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2015, p. 9–13.
 391. KASPEROVIČIENĖ, Jūratė. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus augyminio dumblių genčių botaniniai komentarai. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2015, p. 14–17.
 392. KUTORGA, Ernestas. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Taisliaus augyminio XXIV gaujos V eilos, grybšiai – Mycetes, genčių apžvalga. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2015, p. 18–32.
 393. ŠEPETYTĖ, Rita. Taisliaus tyrinėsena. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2015, p. 277–279.
 394. JANKEVIČIENĖ, Ramunėlė. Jurgis Ambraziejus Pabrėža — a Pioneer in the Lithuanian science of botany. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2015, p. 280–282.
 395. SUBAČIUS, Giedrius. The Author of A System of Plants: Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis. Vilnius, 2015, p. 283–.
 396. Porciunkulė [Julius Kanarskas pristato J. A. Pabrėžą]. Marijos radijas [interaktyvus] 2015, sausio 17.
 397. RADZEVIČIUS, Rimantas OFS; MIDVERYTĖ, Monika OFS. Kun. Jurgis Pabrėža: botanikas, gydytojas, poetas ir pasaulietis pranciškonas. Bernardinai.lt, [interaktyvus], 2015, kovo 6.
 398. Meilė tiesoje [„Kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos  „Taisliaus Augyminio" kelionės įžvalgos“. Laidoje dalyvauja: Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotoja Rima Dirsytė, Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas dr. Valerijus Rašomavičius. Laidą veda prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.]. Marijos radijas [interaktyvus], 2015, kovo 30.
 399. Porciunkulė [Julius Kanarskas pristato J. A. Pabrėžą]. Marijos radijas [interaktyvus] 2015, liepos 4.
 400. Giedrius Subačius dalinasi atradimo džiaugsmu Vrublevskių bibliotekoje [apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bendrinės žemaičių kalbos mokyklą]. LMA Vrublevskių biblioteka, YouTube [interaktyvus] [video], 2015, rugpjūčio 6.
 401. KLIETKUTĖ, Jolanta. Jurgis Pabrėža – gyvenimą atidavęs Dievo ir žmonių tarnystei. Pajūrio naujienos, 2016, sausio 12, p. 17, 19.
 402. VAŠKYTĖ, Viktorija. Jurgio Pabrėžos istorija – spalvomis ir potėpiais. Pajūrio naujienos, 2016, sausio 15, p. 8.
 403. KLIETKUTĖ, Jolanta. Gyvenimą paaukojęs Dievo ir žmonių tarnystei. Švyturys, 2016, sausio 16, p. 5; sausio 20, p. 7, 12.
 404. P.n.formacija. „Taislius augyminis“ išvydo šviesą. Pajūrio naujienos, priedas „Kultūra“, 2016, sausio 26, p. 6.
 405. ŽUKAUSKIENĖ, Danguolė. Konkursas Jurgio Pabrėžos metinėms. Kelmiškiams, 2016, vasario 12, p. 3.
 406. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Mokslininkai pagerbė Jurgį Pabrėžą. Pajūrio naujienos, 2016, kovo 8, p. 2.
 407. JOMANTAITĖ, Diana. Išleistas svarbiausias J. Pabrėžos veikalas. Švyturys, 2016, kovo 9, p. 1, 4.
 408. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas, botanikas, Žemaitijos šventasis. LMA Vrublevskių biblioteka, YouTube [interaktyvus] [video]  [VšĮ Aktualioji studija, rež. Justinas Lingys], 2016.
 409. Poezija žemaičių ir Lietuvos: XIX amžius. Sudarytoja Brigita Speičytė. Vilnius, 2016.
 410. GRIŠKAITĖ, Reda. Nuo botanikos iki istorijos: Paluknio dvaro literatė Aleksandra Volfgangaitė. Vilnius, 2016, p. 46–57, 204.
 411. SPEIČYTĖ, Brigita. Jurgis Ambraziejus Pabrėža [biograma]. Lietuvos literatūros antologija 1795–1831. T. 2, 2016, p. 465–466.
 412. PABRĖŽA J. A. Esu saw Zmogelus…; Apie pipkininka [poezija]. Lietuvos literatūros antologija 1795–1831. T. 1, 2016, Vilnius, p. 370–373.
 413. PABRĖŽA J. A. Esu sau žmogelis; Apie pypkininką [eilėraščiai]. Lietuvių poezijos antologija, 2016, Vilnius, p. 173–175.
 414. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Pabrėžos žemės išsūpuota. Pajūrio naujienos, priedas „Mūsų žmonės“, 2017, birželio 16, p. 10.
 415. GUOGIENĖ, Virgilija. Ostijų detektyvas. Spectrum, 2017, nr. 1, p. 49–51.
 416. GUOGIENĖ, Virgilija. Ostijų detektyvas. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2017, spalio 9.
 417. ORLOVIENĖ, Aurelija. Jurgis Pabrėža – vertas būti pavyzdžiu. Pajūrio naujienos, 2017, sausio 24, p. 5.
 418. GRICIŪTĖ, Anželika. Konferencijoje kalbėta apie žmogaus ekologiją. Šiaulių kraštas, 2017, balandžio 4, p. 2.
 419. KLIETKUTĖ, Jolanta. Rastas dingęs paveikslas. Švyturys, 2017, gegužės 31, p. 1, 4.
 420. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Pabrėžos žemės išsūpuota. Pajūrio naujienos, priedas „Mūsų žmonės“, 2017, birželio 16, p. 10.
 421. KLIETKUTĖ, Jolanta. Sugrįžo stebuklingu laikomas paveikslas. Švyturys, 2017, spalio 28, p. 1, 4.
 422. RAUDYTĖ, Nijolė. Kretingos bernardinų vienuolyno biblioteka. Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. 2017, Kretinga, p. 79–106.
 423. KLIETKUTĖ, Jolanta. Paminklas Jurgiui Ambrozijui Pabrėžai. Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. 2017, Kretinga, p. 210–212.
 424. KLIETKUTĖ, Jolanta. Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia. Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. 2017, Kretinga, p. 215–216.
 425. BITINAS, Robertas. 1847–1937 m. Kretingoje palaidoti dvasininkai. Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. 2017, Kretinga, p. 238.
 426. KANARSKAS, Julius. Žymesnieji parapijos kunigai ir vienuoliai pranciškonai. Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. 2017, Kretinga, p. 274–275.
 427. ŠILINSKAITĖ, Simona. Lietuviškos geografijos terminijos raidos aspektai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Geograpyje“ [magistro darbas]. VDU, 2018, 51 lap.
 428. BENIUŠIS, Romualdas. Ar turės Kretinga savo palaimintąjį? Pajūrio naujienos, priedas „Mūsų žmonės“, 2018, vasario 16, p. 10, 12.
 429. BENIUŠIS, Romualdas. Ar turės Kretinga savo palaimintąjį? Bernardinai.lt [interaktyvus], 2018, vasario 24.
 430. VU Herbariumas – Lietuvos gyvosios gamtos praeities ir dabarties atspindys. Mokslo sriuba [interaktyvus], 2018, birželio 8.
 431. Filmuoja. Mūsų žodis, 2018, liepos 24, p. 5.
 432. BALAŠAITIS, Antanas. Kaip buvo vadinami lietuviški žodynai. Gimtoji kalba, 2018, nr. 4, p. 3–6.
 433. KANARSKAS, Julius. Kretingos istorijos bruožai. V3 studija, 2018, p. 95–96, 208, 216, 225, 232, 255, 265–268, 272, 285, 288. ISBN  978-609-8077-74-2.
 434. RIČKIENĖ, Aurika; JUKONIENĖ, Ilona. Briologinių tyrimų pradžia Lietuvoje ir kaimyniniuose regionuose. Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas. Vilnius: Valstybinis mokslinio tyrimo institutas Gamtos tyrimų centras, 2018, p. 12.
 435. RASIMAVIČIUS, Mindaugas. XIX a. samanų kolekcija Vilniaus universiteto herbariume. Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas. Vilnius: Valstybinis mokslinio tyrimo institutas Gamtos tyrimų centras, 2018, p. 32, 34, 42–43.
 436. ORLOVIENĖ, Aurelija. Paminėjo Jurgio Pabrėžos gimtadienį. Pajūrio naujienos, 2019, sausio 22, p. 19.
 437. Eksponuojamas J. A. Pabrėžos rankraštis „Kninga turinti savėj kozonius“. Kretingos muziejus [interaktyvus], 2019, vasario 15.
 438. PUIŠIENĖ, Audronė. Į Kretingą sugrįžo Jurgio Pabrėžos pamokslų rinkinio originalas. Pajūrio naujienos, priedas „Mūsų žmonės“, 2019, kovo 15, p. 12.
 439. LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius. Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“ pasipildė LMA Vrublevskių bibliotekos dokumentais. Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka [interaktyvus], 2019, rugsėjo 19.
 440. KLIETKUTĖ, Jolanta. Jurgis Pabrėža – gyvenimą paaukojęs Dievo ir žmonių tarnystei. Plungės žinios, 2019, rugsėjo 20, p. 5, 7, 13.
 441. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Pranciškonų vienuolyno rankraščiai – tarp UNESCO paveldo. Vakarų Lietuva, 2019, spalio 1/7, p. 3.
 442. JONAUSKAITĖ, Laima. Bibliotekoje prisiminė Jurgį Pabrėžą. Švyturys, 2019, spalio 16, p. 7.
 443. KLIETKUTĖ, Jolanta. Tėvas Ambraziejus Pabrėža. Kretingos muziejus [interaktyvus], 2019, spalio 30.
 444. KLIETKUTĖ, Jolanta. Šventas vienuolis, toli pažvelgęs į ateitį. Švyturys, 2019, spalio 30, p. 7–10.
 445. BIELIAVSKA, Jadvyga. Siūloma 2021 metus paskelbti mokslininko ir švietėjo Jurgio Pabrėžos metais. Išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį. LRT.lt [interaktyvus], 2019, spalio 31.
 446. PETREIKIS, Tomas. Tylieji knygų vandalai: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos pėdsakas. Žemaičių bibliofilas, 2019, lapkričio 23, p. 17.
 447. Kretingos iškiliausieji – pažintis su grafu Chodkevičiumi ir Tėvu Ambrozijumi. lrytas.lt [interaktyvus], 2019, lapkričio 29.
 448. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija [parengė Rita Šepetytė]. Vilnius, 2019, 359, [1] p. ISBN 978-609-411-232-4.
 449. SKORUPSKAS, Ričardas. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos geografija. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija. Vilnius, 2019, p. 9–36.
 450. ŠEPETYTĖ, Rita. Rankraščio kalbos ypatybės. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija. Vilnius, 2019, p. 37–50.
 451. Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į konferenciją apie Jurgį Pabrėžą. Pajūrio naujienos, 2020, sausio 10, p. 5.
 452. RAZMUTĖ, Sigita. Prisiminė šventuoju laikomą tėvą Ambraziejų. Pajūrio naujienos, 2020, sausio 17, p. 2.
 453. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Senjorų švietėjiška veikla – su Jurgio Pabrėžos vardu. Pajūrio naujienos, 2020, sausio 31, p. 13.
 454. PANOVA, Alvydė. Lizdeikietės – ištikimos Tėvo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencijos dalyvės bei pranešėjos. Radviliškio kraštas, 2020, vasario 27/kovo 4 (nr. 9), p. 13.
 455. LR Seimas 2021 metus paskelbė Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos metais. Ofs.lt [interaktyvus], 2020, liepos 1.
 456. Lietuviškasis da Vinčis Jurgis Pabrėža, suderinęs mokslą su tikėjimu. Vilniaus galerija [interaktyvus], 2020, liepos 2.
 457. Pagerbė asmenis. Lietuvos rytas, 2020, liepos 2, p. 6.
 458. RAUDYTĖ, Nijolė.iciatyva dėl Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos metų. Pajūrio naujienos, 2020, liepos 3, p. 6.
 459. KLIETKUTĖ, Jolanta. Lietuviškasis Da Vinci. Moters savaitgalis, 2020, rugpjūčio 14–20, p. 30.
 460. RAUDYTĖ, Nijolė. Unikali XIX. a. lituanistinė mokykla Kretingos bernardinų vienuolyne. Tarp knygų, 2020, rugsėjis, p. 11–16.
 461. RAUDYTĖ, Nijolė OFS. Unikali XIX. a. lituanistinė mokykla Kretingos bernardinų vienuolyne. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2020, spalio 17.
 462. RONKAUSKIENĖ, Rūta. Palikusiems ryškų pėdsaką. Mūsų žodis, 2020, spalio 2, p. 2.
 463. ZABITIENĖ, Dalia. Pagaliau klėtelė turi šeimininką. Mūsų žodis, 2020, lapkričio 17, p. 3.
 464. Parengtas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimo 2021 m. planas. LRV.lt, [interaktyvus], 2020, lapkričio 18.
 465. ZABITIENĖ, Dalia. Savo darbais nusipelnęs atminimo. Mūsų žodis, 2020, lapkričio 20, p. 1, 8.
 466. Gamtininko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos paminėjimas. Mokslo Lietuva, 2020, lapkričio 27, p. 5.
 467. P.n.formacija. Paminės iškilias Lietuvai ir Kretingai svarbias asmenybes. Pajūrio naujienos, 2020, gruodžio 11, p. 19.
 468. Lietuvos Respublikos Seimas [nutarimai dėl J. A. Pabrėžos metų], 2020.
 469. KLIEKUTĖ, Jolanta. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmenybė (dokumentų kopijos, korespondencija, biografija, bibliografija, fotografijos, publikacijų ruošiniai). 2020, KMMA, F. 3, b. 136.
 470. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambraziejaus Pabrėžos. Lietuvių kalbos institutas, 2020, 816 p. ISBN 978-609-411-278-2.
 471. OŽELIS, Remigijus. Kristocentrizmas kun. Jurgio ambroziejaus Pabrėžos pamokslų rinkinyje „Pamokslai vairingose materijose“. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambraziejaus Pabrėžos. Lietuvių kalbos institutas, 2020, p. 9–35.
 472. ŠEPETYTĖ, Rita. „Pamokslų vairingose materijose“. kalbos ypatybės. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambraziejaus Pabrėžos. Lietuvių kalbos institutas, 2020, p. 36–62.
 473. Konferencija „Žmogaus ekologija“. Didždvario gimnazija [interaktyvus], 2021.
 474. STANKEVIČIŪTĖ, Elena; STEPONAITYTĖ, Meda. J.A. Pabrėža. 2021, sausio 1.
 475. JANKAUSKIENĖ, Rita. 2021 – kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Vilties miestas [interaktyvus], 2021, sausio 6.
 476. JANKAUSKIENĖ, Rita. J. A. Pabrėžos biografija. Vilties miestas [interaktyvus], 2021, sausio 6.
 477. JANKAUSKIENĖ, Rita. Pranciškonas žaliuoju augalijos abitu. Vilties miestas [interaktyvus], 2021, sausio 8.
 478. KAZLAUSKIENĖ, Erika; BUIKIENĖ, Lina; KLIETKUTĖ, Jolanta; VAITKIENĖ, Rita. Pabrėža Jurgis. Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešoji biblioteka [interaktyvus], 2021, sausio 8.
 479. Kretingiškiai pagerbs Jurgį Pabrėžą. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 8, p. 6.
 480. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Pranciškonai kuria Jurgio Pabrėžos sensorinį sodą. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 12.
 481. Pirmojo Lietuvos botaniko Pabrėžos metai – augalus pavadino dievybių vardais, išlikusiais ir dabar [kalbėjo gamtininkas Almantas Kulbis]. LRT televizija [interaktyvus] [video], 2021, sausio 12.
 482. Lietuvos šviesuoliai [apie J. A. Pabrėžą kalba Nijolė Raudytė]. Marijos radijas [interaktyvus], 2021, sausio 14.
 483. BERTAŠIŪTĖ. Rasa. Eksponato byla: Pabrėžų sodybos klėtis. Lietuvos liaudies buities muziejus [interaktyvus], 2021, sausio 14.
 484. Virtuali paroda „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250“. Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešoji biblioteka [interaktyvus], 2021, sausio 14.
 485. PAULIUKAITIENĖ, Rita; PAULIUKAITYTĖ, Rimantė. Jurgio Pabrėžos 250-osioms gimimo metinėms. Punskas.pl [interaktyvus], 2021, sausio 14.
 486. Sausio 15-ąją – Kretingoje iškilmingai pradedami Jurgio Pabrėžos metai. Kretinga.lt [interaktyvus], 2021, sausio 14.
 487. JANKAUSKIENĖ, Rita. Źemiuraszts arba J. A. Pabrėžos kelionė po pasaulį. Vilties miestas [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 488. Katechezė [Pranciškonas brolis Juozapas Marija Žukauskas kalba tema „Ko galime pasimokyti iš kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos“]. Marijos radijas [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 489. Aktualijos [apie J. A. Pabrėžą kalba Jolanta Klietkutė ir Juozas Pabrėža]. Marijos radijas [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 490. RAUDYTĖ, Nijolė.formacinis pranešimas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Kretingos pranciškonai [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 491. KLUSAS, Mindaugas. Žemaičių separatistas? Tretininko Jurgio Pabrėžos užmojai nesiliauja stebinti iki šiol. LRT.lt [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 492. KLIETKUTĖ, Jolanta. Lietuviškasis da Vinčis – kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 493. ČERVOKIENĖ, Daiva. Kunigas, botanikas, žolininkų ir sveikuolių mokytojas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Elektrėnų kronika, 2021, sausio 15, p. 8–9.
 494. KANARSKAS, Julius. Tėvo Ambraziejaus Pabrėžos pėdsakai Kretingoje. Kretingos muziejus [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 495. KLIETKUTĖ, Jolanta; Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius. 2021-ieji – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Kretingos pranciškonai [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 496. 2021-ieji kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Ofs.lt [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 497. Sausio 15-ąją Kretingoje iškilmingai pradedami Jurgio Pabrėžos metai. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 15, p. 3.
 498. Sausio 15-ąją minime 250-ąsias Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gimimo metines. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 15, p. 5.
 499. JURČYS, Benediktas. Mielas tėve Ambraziejau. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 15, p. 8.
 500. MASIOKIENĖ, Ramunė. Jurgio Pabrėžos paskatinti. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 15, p. 8.
 501. Mokinių kūryba – Jurgiui Pabrėžai atminti. Pajūrio naujienos, priedas „Smiltys“, 2021, sausio 15, p. 11.
 502. Lietuviškajam da Vinčiui – Jurgiui Pabrėžai – šiandien sukanka 250. Švyturys, 2021, sausio 15.
 503. ŽUMBAKIENĖ, Rasa. Žemaitijos šviesuolio ženklai muziejuje. Lietuvos liaudies buities muziejus [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 504. Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250. Skuodo muziejus [interaktyvus], 2021, sausio 15.
 505. VALANČIŪTĖ, Janina. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos jubiliejinius metus minint. Lietuvos medicinos biblioteka [interaktyvus].
 506. MASIOKIENĖ, Ramunė. Minime Jurgio Pabrėžos 250-osios gimimo metines. Švyturys, 2021, sausio 16, p. 8, 16.
 507. KLIETKUTĖ, Jolanta. Lietuviškasis da Vinčis – Jurgis Ambrozijus Pabrėža. Švyturys, 2021, sausio 16, p. 9.
 508. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Gyvas ne tik maldose, bet ir kretingiškių soduose. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 19, p. 2.
 509. Lietuvos šviesuoliai [apie J. A. Pabrėžą kalba Julius Kanarskas]. Marijos radijas [interaktyvus], 2021, sausio 21.
 510. SURBLYS, Alvydas. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmeninės bibliotekos dalis Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Kauno apskrities viešoji biblioteka [interaktyvus], 2021, sausio 22.
 511. KANARSKAS, Julius. Tėvo Ambraziejaus Pabrėžos pėdsakai Kretingoje. Pajūrio naujienos, priedas „Mūsų žmonės“, 2021, sausio 22, p. 11–12.
 512. KAVALIAUSKAITĖ, Živilė. Šventa Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbų trejybė. Šiaulių kraštas, priedas „Atolankos“, 2021, sausio 22, p. 1, 3.
 513. LRT „Mažosios studijos“ radijo laida „Druska“ [pasakoja Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė ir Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė Jolanta Klietkutė]. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba [interaktyvus], 2021, sausio 28.
 514. „Mažosios studijos“ laida „Druska“ apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą. Ofs.lt [interaktyvus], 2021, sausio 29.
 515. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Beatifikacijos proceso iniciavimo darbo grupė. Ofs.lt [interaktyvus], 2021, sausio 29.
 516. 2021-iesiems Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams skirta nuotolinė konferencija. Pajūrio naujienos, 2021, sausio 29, p. 6.
 517. ČERVOKIENĖ, Daiva. Pradėti kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pagerbimo metai. XXI amžius, 2021, sausio 29, p. 28–30.
 518. ŠETIKAITĖ, Rūta.kstaglobė, siutgalba, širdgloba, ežkojis – mokslininkė atskleidė, kaip kuriami augalų pavadinimai. Delfi.lt [interaktyvus], 2021, sausio 31.
 519. OŽELIS, Remigijus. Mariologija kunigo Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos pamoksluose. Logos, 2021, Nr. 106, p. 200–207.
 520. KAVALIAUSKAITĖ, Živilė. Šventa Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbų trejybė. Žemaitis, 2021, vasario 5, p. 6–7.
 521. ČERVOKIENĖ, Daiva. Kėlęs augalą ir žmogų. Namie ir sode, 2021, nr. 2, p. 36–37.
 522. PUPINYTĖ, Romualda. Virtualus bendraminčių susitikimas konferencijoje „Žmogaus ekologija“. Didždvario gimnazija [interaktyvus], 2021, vasario 18.
 523. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Jurgio Pabrėžos asmeninę biblioteką – į „vieną kūną“. Pajūrio naujienos, 2021, vasario 23.
 524. KLIETKUTĖ, Jolanta. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – tobulas kunigiško pašaukimo atspindys. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, vasario 26.
 525. KLIEKUTĖ, Jolanta. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (spauda 1849–1949). 2021, KMMA, F. 3, b. 141.
 526. KLIEKUTĖ, Jolanta. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (spauda 1950–1999). 2021, KMMA, F. 3, b. 144.
 527. KLIEKUTĖ, Jolanta. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (spauda 2000–). 2021, KMMA, F. 3, b. 142.
 528. PABRĖŽA J. A. Jo dorybė yra šventas gyvenimas, didesnis už jo karališką prigimtį. [išrašė Klietkutė Jolanta]. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, kovo 4.
 529. P. n. informacija. Jurgis Pabrėža – ant gimnazijos sienos. Pajūrio naujienos, priedas „Smiltys“, 2021, kovo 12, p. 9.
 530. Naujiena! Knyga „Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambroziejaus Pabrėžos“. Lietuvių kalbos institutas [interaktyvs], 2021, kovo 16.
 531. ŽUMBAKIENĖ, Rasa. Iš Pabrėžos „Taisliaus augyminio“: kas pažadina pavasarį? Lietuvos liaudies buities muziejus [interaktyvus], 2021, kovo 18.
 532. PABRĖŽA, Jurgis Ambraziejus. J. A. Pabrėža: „Šv. Juozapas apdovanotas šviesesne karūna už visus kitus šventuosius“. [išrašė Klietkutė Jolanta]. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, kovo 19.
 533. BERŽANSKIENĖ, Rita. Edukacinis maršrutas „Kalbos kelias“ po Kretingos rajoną: objektai, ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai. Mano kraštas [interaktyvus], 2021, kovo 21.
 534. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Mūsų žodis, 2021, kovo 23, priedas „Vakarų Lietuva“, p. 1.
 535. SCIENTIA ET HISTORIA 2021 Konferencijos pranešimų tezės. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, 2021, kovo 25–26.
 536. SINUŠAITĖ, Aušrinė. Ant gimnazijos sienos – milžiniškas Jurgio Pabrėžos paveikslas. Švyturys, 2021, kovo 29, p. 8.
 537. Iš Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekos archyvo: Jurgis Pabrėža ir Agapitas Mickevičius [pokalbis su Nijole Raudyte ir Žavinta Sidabraite]. Kretingos r. sav. M. Valančiaus viešoji biblioteka [interaktyvus], 2021, kovo 31.
 538. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Jurgis Pabrėža „prakalbo“ ant gimnazijos sienos. Pajūrio naujienos, 2021, balandžio 2, p. 3.
 539. „Žemaičio“ informacija. „Tegu būna Lietuva Lietuva, maišytieji – maišytaisiais, o žemaičiai – žemaičiais“. Žemaitis, 2021, balandžio 3.
 540. DRUNGILAITĖ, Gintarė. Išgirsk mane, Jurgi Pabrėža. Mūsų žodis, 2021, balandžio 7, p. 5.
 541. Nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti [video įrašas]. Kretingos rajono savivaldybė [interaktyvus], 2021, balandžio 15.
 542. „Pajūrio naujienų“ informacija. Pamokslais gydęs sielą, žolelėmis – kūną. Vakarų Lietuva, 2021, balandžio 20/26, p. 2.
 543. J. Lankučio viešoji biblioteka. Virtuali paskaita „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmeninės bibliotekos kolekcija“. YouTube [interaktyvus], 2021, balandžio 22.
 544. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Botanikos sodas įprasmina Jurgio Pabrėžos darbus. Pajūrio naujienos, priedas „Žemė ir ūkis“, 2021, balandžio 23, p. 9.
 545. JURČYS, Benediktas, OFM; JANKAUSKIENĖ, Rita. Pranciškono J. A. Pabrėžos sielos ir kūno gydymo bruožai. Vilties miestas [interaktyvus], 2021, balandžio 23.
 546. Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Žemaitiškasis da Vinčis – Jurgis Pabrėža. LRT [interaktyvus], 2021, balandžio 25.
 547. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Jurgis Pabrėža – žemaitis ligi šaknų. Pajūrio naujienos, 2021, balandžio 27.
 548. ODINIENĖ, Lina. Pažįstame pasaulį su Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža. Pajūrio naujienos, 2021, balandžio 27, p. 5.
 549. MALAKAUSKIS, Algirdas OFM. Šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumas t. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksluose. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, gegužės 1.
 550. DŪDIENĖ, Audronė; LAPINSKIENĖ, Irutė. Konkurso „Pabrėžos įkvėpti“ laureatai pristatė savo kūrybą. Pajūrio naujienos, 2021, gegužės 4, p. 5.
 551. RAGAŽINSKIENĖ, Ona; JURKONIS, Nerijus. Lietuvos botanikos tėvas – Jurgis Ambraziejus Pabrėža: jo indėlis į šalies mokslą ir kultūrą. Vytauto Didžiojo universitetas [interaktyvus], 2021, gegužės 5.
 552. RAGAŽINSKIENĖ, Ona; JURKONIS, Nerijus. Lietuvos botanikos tėvas – Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, gegužės 6.
 553. Pirmieji medžiai. Vilties miestas [interaktyvus], 2021, gegužės 7.
 554. ZABITIENĖ, Dalia. Iškilios asmenybės metams skirta paroda. Mūsų žodis, 2021, gegužės 7, p. 4.
 555. DŪDIENĖ, Audronė; LAPINSKIENĖ, Irutė. Išrinkti konkurso „Pabrėžos įkvėpti“ laureatai. Švyturys, 2021, gegužės 8, p. 2.
 556. Šventadienio mintys. Koks žmogus bei dvasininkas buvo Jurgis Ambraziejus Pabrėža? LRT [interaktyvus], 2021, gegužės 9.
 557. 7 Kauno dienos. Istorikė apie Jurgį Pabrėžą: į kunigo pamokslus kaimas rinkosi iš vakaro [interviu su Jolanta Klietkute]. LRT [interaktyvus], 2021, gegužės 9.
 558. KLIETKUTĖ, Jolanta. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos įkvėpimas XXI a. karantininiam laikotarpiui. Švyturys [interaktyvus], 2021, gegužės 10.
 559. RAGAŽINSKIENĖ, Ona; JURKONIS, Nerijus. J. A. Pabrėžos mokslinės ir praktinės veiklos reikšmė Lietuvoje. Vytauto Didžiojo universitetas [interaktyvus], 2021, gegužės 11.
 560. KLIETKUTĖ, Jolanta. Laiškas, atėjęs po 46 metų. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, gegužės 13.
 561. BRUŽAITĖ, Guoda. Kraštotyros konferencija. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija [interaktyvus], 2021, gegužės 14.
 562. J. A. Pabrėžos metams skirta paroda. Kretingos rajono savivaldybė [interaktyvus], 2021, gegužės 15.
 563. KLIETKUTĖ, Jolanta. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos įkvėpimas XXI a. karantininiam laikotarpiui. Švyturys, 2021, gegužės 15, p. 6.
 564. KLIETKUTĖ, Jolanta. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Kninga. – Tóręti sawiey Kozonius... [video]. YouTube [interaktyvus], 2021, gegužės 18.
 565. KLIETKUTĖ, Jolanta. J. A. Pabrėžos įkvėpimas XXI a. karantininiam laikmečiui. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, gegužės 21.
 566. Botaniko J. Pabrėžos atminimui pasodintas ąžuoliukas. Alkas.lt [interaktyvus], 2021, gegužės 21.
 567. KLIETKUTĖ, Jolanta. Laiškas, atėjęs po 46 metų, gali tapti paguoda kenčiantiems šiuo metu. Švyturys, 2021, gegužės 22, p. 4.
 568. GRAJAUSKIENĖ, Livija. Pasodino Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos aprašytus augalus. Pajūrio naujienos, 2021, gegužės 25.
 569. KLIETKUTĖ, Jolanta. Beveik po pusšimčio metų atėjęs laiškas atskleidė stebuklingąją Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pusę. Švyturys [interaktyvus], 2021, gegužės 26.
 570. P. n. informacija. Ąžuolas – Jurgiui Pabrėžai atminti. Pajūrio naujienos, 2021, gegužės 25.
 571. GRAJAUSKIENĖ, Livija. Kretinga rengiasi švęsti 769-ąjį gimtadienį. Pajūrio naujienos, 2021, gegužės 28, p. 2.
 572. KLIETKUTĖ, Jolanta OFS. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – sielos ir kūno gydytojas. Bernardinai.lt [interaktyvus], 2021, gegužės 29.
 573. BUMBLIENĖ, Rasa; ORLOVIENĖ, Aurelija. Konferencija „Žmogus ir gamta“. Kretingos rajono Salantų gimnazija [interaktyvus], 2021, gegužės 31.
 574. Gamtosauginis konkursas moksleiviams – rūšių ralis. Mano vyriausybė [interaktyvus], 2021, birželio 10.
 575. LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ informacija. „Žemaičių šventojo“ atminimo įamžinimas. Lietuvos mokslų akademija [interaktyvus], 2021, birželio 11.
 576. KLIETKUTĖ, Jolanta. „Žemaičių šventojo“ atminimo įamžinimas. Lietuvos mokslų akademija [interaktyvus], 2021, birželio 11.
 577. GLEBAVIČIENĖ, Alina. Grįžkime į gamtos glėbį. Mūsų žodis, 2021, birželio 11, p. 3.
 578. Skuodo r. sav. R. Granausko viešosios bibliotekos informacija. Ekspedicija į A.J. Pabrėžos gimtinę. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka [interaktyvus], 2021, birželio 14.
 579. Pranciškono A. J. Pabrėžos palikimą tyrinėjantys bendraminčiai leidosi į ekspediciją. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka [interaktyvus], 2021, birželio 14.
 580. 2021-06-10 filmo „Žemaičių šventasis Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Gyvoji istorija“ premjera. YouTube [interaktyvus], 2021, birželio 15.
 581. Mokiniai tyrinėja Lietuvos gamtą. Emokykla.lt [interaktyvus], 2021, birželio 21.
 582. Atspindžiai. Paveldo kolekcija. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas vienuolis ir žolininkas, kurio surinktų augalų yra išlikę iki šių dienų. LRT [interaktyvus], 2021, birželio 27.
 583. VOROBJOVAITĖ, Margarita. Tikimasi dar vieną lietuvį paskelbti šventuoju: įrodymu taps unikalus radinys. 15 min. [interaktyvus], 2021, birželio 29.
 584. KLIETKUTĖ, Jolanta. Kūno ir sielos gydytojas – Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Artuma, 2021, nr. 7/8, p. 54–56.
 585. MAČIULIS, Dangiras. Wkład kościoła katolickiego w republice litewskiej (1918-1940) w narrację o tworzeniu nowoczesnej Litwy. Archiwa, biblioteki i muzea kościelne, 2021, nr. 115, p. 308.
 586. MENDEIKA, Aistas. Abakų Lurde skambėjo sielovadininkui skirtos mintys. Švyturys, 2021, liepos 3, p. 2.
 587. JANKAUSKIENĖ, Rita. Herbariumas: hortus siccus, hortus hiemalis ar hortus mortus? YouTube [interaktyvus], 2021, liepos 10.
 588. RIČKIENĖ, Aurika. Šiais metais minime kunigo, vienuolio, botaniko Jurgio Ambraziejus Pabrėžos 250-ąsias gimimo metines. Gamtos tyrimų centras [interaktyvus], 2021, liepos 19.
 589. Apie talentingouji buotanika, katras ėšaukštėna žemaitiu kalba. Pajūrio naujienos, 2021, liepos 20.
 590. Jurgio Pabrėžos metais žinomam mokslininkui atminti Skuodo rajone atidengta skulptūra. LRT [interaktyvus], 2021, liepos 22.
 591. Lenkimuose atidengta Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai ir Simonui Daukantui skirta skulptūra. Skuodo rajono savivaldybė [interaktyvus], 2021, liepos 25.
 592. DAMBRAVAITĖ, Rūta. Vienkartinė planeta. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. LRT [interaktyvus], 2021, liepos 26.
 593. Darbėnuose organizuojama skaitytojų sueiga „Sielos ir kūno gydytojas“. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka [interaktyvus], 2021, liepos 29.
 594. Arbatėlė su istorijos prieskoniais. Pajūrio naujienos, 2021, liepos 30, p. 2.
 595. 2021 m. rugpjūčio 28 d. Kretingoje vyks Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ugdymo seminaras. Seminaro tema: „Žemaičių šventasis – Jurgis Ambraziejus Pabrėža“. Pradėkime iš naujo, broliai! Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ugdymo mėnraštis Nr. 93 (2021 m. rugpjūtis), p. 3.
 596. Kretingos TAU informacija. Kartu su Jurgiu Pabrėža – į svečius pas Motiejų Valančių. Pajūrio naujienos, 2021, rugpjūčio 13, p. 13.
 597. Garsiam botanikui – portretas iš džinsų. Sekundė [interaktyvus], 2021, rugpjūčio 18.
 598. Pažinti Lietuvos botanikos tėvą padeda ir nebereikalingi džinsai. Vilniaus kraštas [interaktyvus], 2021, rugpjūčio 18.
 599. Botaniko portretas iš džinsų panevėžiečius kvietė sustoti ir susimąstyti. Aina.lt [interaktyvus], 2021, rugpjūčio 19.
 600. Ar pažįsti Jurgį Pabrėžą? [interaktyvus testas]. Kretingos rajono turizmo informacijos centras [interaktyvus], 2021, rugpjūčio 20.
 601. VšĮ Motobaltija. 2021 Ryterna Modul Mototurism rally Užduočių knyga. 2021
 602. ŽADEIKYTĖ, Rita. Raudėnų šventėje – naujos kultūros erdvės atidarymas, Žemaitijos pagarbinimas ir šv. Baltramiejaus atlaidai tėvą Jurgį Ambraziejų Pabrėžą prisimenant. Šiaulių rajono savivaldybė [interaktyvus], 2021, rugpjūčio 24.
 603. ŠRSKC Verbūnų filialo informacija. Verbūniškiai mini  Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250 metų jubiliejų. Šiaulių rajono savivaldybė [interaktyvus], 2021, rugsėjo 2.
 604. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kuria švytintį Jurgio Pabrėžos sodą. Pajūrio naujienos, priedas „Smiltys“, 2021, rugsėjo 10, p. 9–10.
 605. P. n. informacija. Tęsia pažintį su iškiliaisiais žemaičiais. Pajūrio naujienos, priedas „Kultūra“, 2021, rugsėjo 14.
 606. RAMANECKIENĖ, Irena. 2021-ieji – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Kilnus Gegužių progimnazijos siekis puoselėti tautiškumą ir istorinę atmintį. Šiaulių naujienos, 2021, rugsėjo 28.
 607. BACEVIČIUS, Egidijus. Papartėlių paieškos Vakarų Lietuvoje vingiuoja pirmtakų keliais. Šilainės kraštas, 2021, rugsėjo 30.
 608. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knygos KTU bibliotekoje. KTU bibliotekos virtuali paroda. KTU biblioteka [interaktyvus], 2021.
 609. ČERVOKIENĖ, Daiva. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos vaistažolių darželis Kretingoje. XXI amžius, 2021, spalio 1, p. 6.
 610. KULIEŠIENĖ, Erika. Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2021, spalio 8.

 611. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos genealogija. Geni [interaktyvus].
 612. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Facebook [interaktyvus].
 613. Jurgis Pabrėža. Vikipedija.org [interaktyvus].
 614. Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos kapo koplyčia. Žemaitijos istorinis – religinis kelias [interaktyvus].
 615. Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia. Vikipedija [interaktyvus].
 616. Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia. Bernardinų takais [interaktyvus].
 617. Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia. Kultūros vertybių registras [interaktyvus].
 618. Galimi kandidatai į Dievo tarnus. Jurgis Pabrėža, Mažesniųjų brolių ordino (OFM) kunigas, vienuolis (1771–1849). Lietuvos šventumo garsas [interaktyvus].
 619. Pabrėža Jurgis Ambraziejus 1771 I 15 – † 1849 XI 11. Žemaičių vyskupystės muziejus [interaktyvus].
 620. PACEVIČIUS, Arvydas. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Visuotinė lietuvių enciklopedija, [interaktyvus].
 621. Lietuvos nacionalinė UNESCO  komisija. Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“ [interaktyvus], 2012–2020.
 622. 2021 m. - Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai [publikacijų ciklas]. www.viltiesmiestas.lt
 623. #Jurgis Ambraziejus Pabrėža. LRT.


© 2021-01-15 – 2021-10-18, Jolanta Klietkutė