Viktoras Zavadskis

Viktoras Zavadskis
 • Gimė: 26 Jan 1906, Didžiųjų Gulbinų k. Vilniaus r.
 • Mirė: 19 Apr 1982, Tabariškių kap.
 • Nuotraukų galerija (2 nuotraukos)

  pict164.jpg [161x193]
  "Kunigas Zavadski (mūsų tolimas giminaitis) už tai, kad mokė vaikus bažnyčioje, buvo ištremtas pas "baltąsias meškas" į Sibirą už Poliarinio rato į volframo kasyklas Magadane ir sugrįžo po Stalino mirties..." Stanislowo Žukowskio laiškas 2003 11 13 d.


  "Kun. Viktoras Zavadskis, gimęs 1906 01 26 d. Didžiųjų Gulbinų k., Vilniaus Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Riešės mokykloje, Vilniaus Juliaus Slovackio gimnazijoje, Vilniaus kunigų seminarijoje, 1942 05 03 d. arkiv. M.Reinys jį pašventė kunigu; Kamojų, Švenčionių parapijų vikaras; klebonavo Gudijoje. 1949-1955 m. suimtas ir ištremtas. Grįžęs klebonavo Alionyse, Akmenėje, o nuo 1963 m. Tabariškėse. Mirė 1982 04 06 d. Palaidotas Tabariškių kapinėse." Kviklys Bronius (1985) Lietuvos bažnyčios. V tomas. Vilniaus arkivyskupija I dalis. Chicago, Illinois: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla.

  "Atsakydami į Jūsų 2007 11 22 prašymą dėl informacijos apie kun. Viktorą Zavadskį, remdamiesi kun.Viktoro Zavadskio asmens byla, esančią Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, pranešame, kad

  kun. Viktoras Zavadskis, Antano ir Petronėlės Bartoševič, 6 ha žemės turėjusių ūkininkų sūnus, gimęs 1906 01 26 Didžiųjų Gulbinų k., Vilniaus Kalvarijos parapijoje, pakrikštytas 1906 m. sausio mėn.

  Kalvarijos bažnyčioje, sutvirtintas vyskupo Michalkievič 1919 m. gegužės mėn., 1942 m. gegužės 3 d. arkivyskupo Mečislovo Reinio, Vilniaus Katedroje bazilikoje įšventintas kunigu, 1943 m. buvo paskirtas Komajų parapijos vikaru, 1944 - 1945 m. - Švenčionių parapijos vikaru, 1945-1946 m. - Vesoluchos parapijos klebonu, 1947-1949 m. - Voropajevo parapijos klebonu, 1949-1955 m. -suimtas ir ištremtas, 1955-1959 m. - Alionių parapijos klebonu, 1959-1963 - Akmenynės (Kamionka) parapijos klebonu, 1963 m. - Tabariškių parapijos klebonu, kur po ilgos ir sunkios ligos mirė 1982 m. balandžio 19 d., palaidotas Tabariškių parapijos kapinėse.


  Kitokios informacijos Vilniaus arkivyskupijoje kurijoje nėra, tačiau daugiau informacijos galėtų būti Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje (Rankraščių skyrius) - Žygimantųg. 1/8, 01102 Vilnius. Pridedame Jūsų prašytą jo fotonuotrauką." Vilniaus arkivyskupijos laiškas 2007 11 29 d.


 •