Jeronimas KlietkusKarolina Klietkienė (Grynevecka)Aleksandras GedgaudasOna Gedgaudienė (Lukoševičiūtė)

Pranas KlietkusOna Klietkienė (Gedgaudaitė)

Bronius Klietkus

š e i m a
Broliai, seserys:
Steponas Klietkus
Marija Karosienė (Klietkutė)
Zofija Stonienė (Klietkutė)

Vaikai:
Petras Klietkus
Vytautas Klietkus
Aldona Pudžiuvelienė (Klietkutė)
Irena Stankienė (Klietkutė)
Alfonsas Klietkus
Ona Klietkutė
Bronius Klietkus
 • Gimė: 20 lapkričio 1907, Skaudvilė, Tauragės r.
 • Susituokė apie 1937 su Petronėlė Klietkienė (Danieliūtė)
 • Died: 7 Oct 1950, Steplanga, Karagandos sr.
 • Gyvenama vieta: Šidagių k. Tauragės r.
 • Nuotraukų galerija (2 nuotraukos)

 • pict49.jpg [167x193]
  Krikštytas 1907 11 25 Skaudvilės, Tauragės raj. bažnyčioje. LVIA // f.669, ap.nr.7, saug.vnt.132 // psl.179, įr.nr.139.

  Išsilavinimas - 4 klasės.

  Luomas - valstietis-vidutiniokas.

  Tautybė - lietuvis.

  Priklausė "Šaulių sąjungai" nuo 1933 m., nuo 1941 m. tautininkas, partizanas. Rusų armijoje netarnavo, kare nedalyvavo.

  Lietuvos ypatingajame archyve saugoma byla Nr.706/22, arch.nr.31406/3, saug.vnt. P8 BL-1566, bei stebimoji byla Nr.706, arch.nr.31406/3 (lapų skaičius 63, pradėta 1944 11 18 d., baigta 1968 07 28 d.) kuria buvo teisiami: Vaičiūnas Felicijonas Antano, Eičius Petras Vinco, Klietkus Bronius Prano, Survila Justinas Antano, Tverijonas Antanas Juozo, Tverijonas Juozas Juozo, Ragelskis Juozas Antano.

  Šios bylos duomenimis Klietkus Bronius buvo suimtas NKVD įsakymu 1944 10 13 d., įkalintas Tauragėje. Paso ar kito dokumento su savimi neturėjo. Konfiskuoti daiktai: piniginė, kortų kaladė, kandiklis papirosui.

  Bronius rusų kalbos nemokėjo, su tardytoju kalbėjo per vertėją. Dviejų tardymų metu (1944 10 13 d. ir 12 02 d.) užrašyta tokia informacija: 1941 m. vokiečių armijai užėmus Skaudvilės apskritį, kitą dieną Bronius su kitais buvusiais "šauliečiais" savanoriškai užsirašė į tautininkų organizaciją, kuriai vadovavo buvęs lietuvių armijos leitenantas Liepa. Gavo ginklą. Užduotis buvo konvojum lydėti suimtus žydų tautybės asmenis iš Skaudvilės į Batakius (12 km) į jiems skirtus barakus, patruliuoti Skaudvilės gatvėse, sulaikyti visus įtartinus asmenis, saugoti, kad niekas neplėštų tuščių namų, rinkti ginklus iš mūšio lauko po vokiečių ir rusų kautynių. Bronius rado 10 dėžių rusiškų šovinių, du rusiškus šautuvus ir 8-10 minų, visa tai atnešė į sandėlį, kuriame buvo saugomi surinkti ginklai. Vėliau jie buvo perduoti vokiečių armijai. Vokiečių valdžia siūlė policininko darbą, tačiau jis atsisakė, motyvuodamas tuo, kad yra ligotas ir turi mažus vaikus. Žydų tautybės asmenų sušaudymuose nedalyvavo.

  1945 03 23 d. Tauragėje Lietuvos NKVD karo tribunolas peržiūrėjo 7 kaltinamųjų bylą, pripažino juos kaltais ir bylą bei kaltinamuosius perdavė Karo tribunolo teismui Kaune.
  Kaune 1945 03 26 d. 11:00 val. Lietuvos NKVD karo tribunolas pradėjo uždarą teismo posėdį, į kurį kaltinamieji buvo pristatyti su apsauga, liudininkai nedalyvavo. 14:40 val. teisėjai pasitraukė aptarti nuosprendžio. 16:00 val. paskelbtas nuosprendis: "visi 7 buvę "Šaulių sąjungos" nariai pirmomis karo dienomis savanoriškai įstojo į "banditų būrį", kurio užduotis buvo vesti ginkluotą antitarybinę veiklą. <...> Klietkus su ginklu rankose vykdė žydų tautybės piliečių areštą, pats asmeniškai areštavo ............ [paminėta 1 vyriška pavardė, bet šios informacijos Klietkaus tardymo dokumentuose neradau - aut.past.], buvo patrulis. <...> Visus 7 teismas pripažįsta kaltais prieš tarybų valdžią pagal RTFSR BK str.58-1a. Nutarta visus kaltinamuosius nuteisti 10 metų kalėjimu pataisos darbų stovykloje su 5 metų teisių atėmimu bei viso turimo turto konfiskavimu. <...> Kalėjimas Eičiui, Ragelskiui ir Klietkui skaičiuojamas nuo 1944 10 11 d. <...> Sprendimas galutinis ir neskundžiamas." 1945 03 23 d. 16:10 val. teismo posėdis pasibaigė.

  1991 01 08 d. "Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymi, kad Klietkus Bronius, Prano, gimęs 1907 metais gyvenęs Šidagių km. Tauragės raj. buvo neteisėtai represuotas ir nuteistas pagal RTFSR BK 58-1a str. dešimčiai metų. Laisvės atėmimo vietoje - Karagandos srityje išbuvo nuo 1944 m. lapkričio 18 d. iki mirė įkalinime 1950 m. spalio 11 d. Pagal Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. "Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo" įstatymo 1-ąjį straipsnį jis yra nekaltas Lietuvos Respublikai ir yra atkuriamos visos jo pilietinės teisės." // Lietuvos aukščiausiasis teismas 1991 01 08 Nr.8-21137/91, Vilnius

  Mirties aktas Nr.198: "1950 10 10 d. Džezkėzgan'o kaime 5 pasirašę liudininkai patvirtino, kad 1950 10 07 d. Vidaus reikalų skyriaus Stepių lagerio (Steplago) skyriuje Nr.5 mirė kaltinamasis Klietkus Bronius Prano". Pagal šį liudijimą Bronius mirė 1950 10 07 d., vadinasi Aukščiausiojo teismo dokumentuose nurodyta ne mirties, o laidotuvių data (spalio 11 d.).
  Mirties priežastis - plaučių tuberkuliozė.